Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE POMPE APA LIMPEZITA ? STATIA DE EPURARE CHIMICA - UZINA ISALNITA


Anunt de participare (utilitati) numarul 143165/17.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Pentru Sucursala Electrocentrale Isalnita - str. Mihai Viteazunr. 101, sat ISALNITA, Comuna ISALNITA, judetul Dolj, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela ZOICAN, Tel. +40 351403394/+40 351403633, In atentia: Serviciului Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Electricitate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIE POMPE APA LIMPEZITA ? STATIA DE EPURARE CHIMICA - UZINA ISALNITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Electrocentrale Isalnita, cu sediul in str. Mihai Viteazunr. 101, localitatea Isalnita, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie pompe apa limpezita ? Statia de Epurare Chimica- Uzina Isalnita conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122420-0 - Elevatoare de lichide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 276, 476.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Oferta completa = 5.000 lei, respectiv contravaloarea in euro pentru 1 Euro la data 10.04.2013 stabilit de BNR..Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: a)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b)OP confirmatde catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.c)Lichiditati depuse la casieria autoritatii contr.Cont RO08BRDE170SV50281981700 deschis BRD suc Craiova.Pt ofertantii IMM garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma inscrisa in categoria intrep mici si mijlocii, in conf cu art 3 din Legea 346/2004.In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul garantiei de participare.Ofertantul pierde garantia de particip daca: a)isi retrage oferta in perioada de valab a ofertei;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna exec in per de valab a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul SE Isalnita c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. In conformitate cu art. 2781 din OUG nr. 34/2006, se va retine din garantia de participare suma de 2.764, 76 lei (in cuantum de 1% din valoarea estimata totala a contractului ) 10% din valoarea contractului fara TVA.Mod de constituire: a)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari in 15 zile de la semnarea contractb)Prin retineri succesive conf HG 1045/2011 priv modif art 90 din HG 925/2006.Contractantul are obligatia in 15 zile de la semnarea contractului de a deschide la unit Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispoz achiz - Sucursala Electrocentrale Isalinita. Suma initiala ce se depune de contractant in contul de disponibil este de min 0, 5% din pret contract fara TVA.Pe parcursul indepl contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sume datorate si cuvenite contractantului. Contul deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Ofertantii IMM beneficiaza de reducere cu 50 % la garantia de buna executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea- Prezentare Formular 5 ? Documentul va fi prezentat in original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Prezentare Formular 6 ? Documentul va fi prezentat in original. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celeiin care se depun ofertele (conform art. 9 din OrdinANRMAP 509/2011)- .Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Prezentare Formular 7 ? Documentul va fi prezentat in original.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Prezentare Formular 11? Documentul va fi prezentat in original. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 1din OUG 34/2006- Prezentare Formular 12 ? Documentul va fi prezentat in original.Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator - Prezentare Formular 13 ? Documentul va fi prezentat in original.Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Constantin Balasoiu ? Director ;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Tudor ? Director Tehnic;
Vergil Soare - DirectorAchizitii;
Diana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari . Pentru persoane juridice/fizice romane - Prezentare Certificat Constatator emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul in raza caruia isi are sediul operatorul economic ofertant.Documentul va fi prezentat original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul
Pentru persoane juridice/fizice straine - Prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, inclusiv declaratia privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro publicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8 - Documentul va fi prezentat in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, insotita de recomandari sau de documente/ contracte /procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar .
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 9 - in original
Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Operatorii economici vor face dovada, prin prezentarea a cel putin unui document/ contract ca au furnizat produse similare .
Modalitatea de indeplinire
Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul .
Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantuluide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare. Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul/valoare noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2013 11:00
Locul: Sala de licitatii de la Sucursala Electrocentrale Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, sat Isalnita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstrareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul conform art. 11 alineatul (4) din HGR 925/2006de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alineatul de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 11- Fisa de informatii generale - formular8NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 prezinta acelasi pret in urma desfasurarii etapei de licitatie electronica, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis. Informatiile privind termenul limita de depunere a noilor propuneri financiareprecum si termenul limita de deschidere a acestora se vor preciza in solicitarea transmisa de Autoritatea Contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art.2562 lit. b) din OUG nr. 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Isalnita
Adresa postala: str. Mihai Viteazunr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 351403331, Fax: +40 251594837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer