Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE - CARNE DE PUI


Anunt de participare numarul 10198/16.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix
Adresa postala: Baile Felix, judetul Bihor, Localitatea: Baile Felix, Cod postal: 417500, Romania, Punct(e) de contact: Sediul spitalului, Tel.0259318108, In atentia: Sef serviciu aprovizionare, Email: [email protected], Fax: 0259318135, Adresa internet (URL): spitalfelix.bravehost.com
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE - CARNE DE PUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL DE RECUPERARE, BAILE FELIX, 417500, BIHOR
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Carne de pui calitatea I
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea 15.000 kg
Valoarea estimata fara TVA: intre 70, 000 si 75, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Contract pana la 31.12.2007, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional conf. HG 925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 8 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.05.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 2% din valoarea totala a contractului, Garantia debuna executie: 5% din valoarea totala a contractului, ambele prin Scrisoare de Garantie Bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii. Contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Bihor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG NR.34/2006.3.Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale.4.Certificat unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.5.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.6.Autorizatie sanitara sau altele echivalente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2006, vizat si inregistrat de organele de resort, oferta se depune pentru intreaga cantitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, recomandari din partea altor beneficiari, relatii contractuale in desfasurare fata de alti clienti, documente de inregistrare emise de directia sanitar veterinara si controlul alimentelor, autorizatie de transport.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2007 11:00
Locul: SPITALUL DE RECUPERARE, BAILE FELIX, 417500, BIHOR
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza imputernicirii semnate si stampilate de persoane autorizate, act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL ORADEA
Adresa postala: Str. Parcul Traian, nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259426881, Email: [email protected], Fax: 0259415903
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic asl Spitalului Clinic de Recuperare Medicala
Adresa postala: Baile Felix, Bihor, Localitatea: Baile Felix, Cod postal: 417500, Romania, Tel.0259318108, Email: [email protected], Fax: 0259318135, Adresa internet (URL): http: //spitalfelix.bravehost.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2007 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer