Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie produse de bacanie I


Anunt de participare numarul 135984/29.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Adresa postala: Str.Olari nr.11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Punct(e) de contact: Negru Cristina, Tel. +40 213110029, In atentia: Ruxandra Hincu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213110029, Adresa internet (URL): www.social2.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie produse de bacanie I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele din subordinea DGASPC Sector 2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 130, 142.2 si 624, 628RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit este de 182171.80 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie produse de bacanie I: ulei, orez, faina, malai, paste fainoase, macaroane, fidea, spaghete.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15411200-4 - Ulei pentru gatit (Rev.2)
15611000-4-Orez decorticat (Rev.2)
15612130-1-Faina simpla (Rev.2)
15612210-6-Faina de porumb (Rev.2)
15851100-9-Paste fainoase nepreparate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PRODUS / CANTITATE Minima / CANTITATE MaximaUlei / 3173 / 15230
Orez / 4278 / 20532
Faina / 1126 / 5404
Malai grisat / 1653 / 7932
Paste fainoase / 865 / 4152
Macaroane / 2325 / 11160
Fidea / 2925 / 14040
Spaghete / 3838 / 18420
Valoarea estimata fara TVA: intre 130, 142.2 si 624, 628RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 12400 lei- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei - 120 de zile.Forma de constituire a garantiei de participare, se accepta: ? scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ? completarea formularului nr. 11? sau instrument de garantare emis de o societate de asigurari ? prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada solicitata in documentatia de atribuire, in favoarea autoritatii contractante, entionandu-se in mod expres ca se constituie pentru procedura ce face obiectul prezentei cereri de oferte;Dovada depunerii garantiei de participare va fi atasata pe plicul exterior al ofertei.Neprezentarea garantiei de participare in forma , cuantumul, perioada de valabilitate si atasata pe plicul exterior al ofertei, atrage descalificarea ofertantului.Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4404.63 lei, ofertantului care depune contestatie si aceasta va fi respinsa de catre CNSC in conformitate art. 278 ind 1) alin 1) din OUG 34/2006 Garantia de buna executie va fi de 2% din pretul contractului fara TVA.Modalitati de constituire: - scrisoare de garantie bancara;
- depunere in cont pentru garantii de buna executie deschis la trezorerie, in favoarea DGASPC Sector 2;Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante? Conform Hotararii 1045/18.10.2011.- garantia de buna executie se poate constituii printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind eligibilitatea;Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006; Decl. privind calitatea de participant;cert. const privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, inclusiv cele locale, privind sit obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta(form-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident)?original/copie lizibila conf cu originalul semnata si stampilata-traducere autorizata in limba romana de traducator autorizat de Min.de Just.-daca este cazul);decl. pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp.art. 69'(Isabela Hurjui; Carmen Ciobanu; Adrian Andor; Cristina Negru; Valentina Badea; Mihaela Modroi; Ruxandra Hincu); cert. de particip cu oferta independenta conf.Ord.314/2010; Cert. constat. emis de ORC original /copie conf cu originalul semnata si stampilata cu o data de emitere de maxim 30 zile anterior datei de deschidere(Certificatul constatator trebuie sa ateste ca nu sunt expirate: sediul social, punctul/punctele de lucru, administratorul se afla in perioada mandatului, nu contine mentiuni privind fapte aflate sub incidenta art. 21 din legea 26 /1990, nu se afla sub incidenta legii 85/2006 privind procedura insolventei); Autoritatea contract va solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii, prezentarea pt conformitate a certificatului constatator in original/copie legalizata; Pt pers. juridice/fizice straine Doc. care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conf cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2009, 2010, 2011), care trebuie sa fie egala sau mai decat 364000 lei
- completarea formularului C - Informatii generale;
- Cursul leu/euro avut in vedere pentru calcul echivalentei comunicat de BNR/BCE:
Cursul mediu anual pentru anul 2009 la cursul BNR este 1 euro = 4, 2373;
Cursul mediu anual pentru anul 2010 la cursul BNR este 1 euro = 4, 2099;
Cursul mediu anual pentru anul 2011 la cursul BNR este 1 euro = 4, 2379;
Bilantul contabil la 31.12.2010, 30.06.2011 insotite de dovada depunerii la organismele
competente.
- copii lizibile semnate si stampilate?conform cu originalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani
- completarea formularului 12 D
Minim 1 contract similar efectuat in ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor) cu o valoare minima de 54000 lei fara TVA.
Minim 1 contract dovedit cu cel putin o recomandare din partea beneficiarilor/clienti pentru furnizare de produse ce fac obiectul contractului de mai sus. Contractul similar se va prezenta pentru categoria de produse ?produse de bacanie I"
Decl. privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice.
- completare formular 12 H
Minim 2 mijloace de transport marfa;
- dovedite prin acte proprietate/contracte de inchiriere sau declaratii din partea unor terte persoane privind punerea la dispozitie in baza unor acorduri/contracte a utilajelor/ mijloacelor de transport (copie xerox). La deschiderea ofertei sau la solicitarea autoritatii contractante se va prezenta originalul.
Informatii privind subcontractanti.
Ofertantul va completa Lista cuprinzand
asociatii /subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, cu indicarea serviciilor care vor fi prestate de subcontractantii, daca
este cazul - completarea Formularului 12G, cu subcontractantii si specializarea acestora.
Se vor prezenta mostre pentru fiecare categorie de produse in parte.
- neprezentarea de mostre atrage descalificarea ofertantului;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul reofertarii in cadrul licitatiei electronice: pretul total oferta fara TVAReofertarea se va realiza in 1(una) runda = o zi.Vor intra in etapa finala de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile.Pentru a putea participa la etapa finala de licitatie electronica operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Dupa terminarea evaluarii ofertelor, operatorii economici, a caror oferta a fost declarata admisibila si sunt inscrisi in SEAP, vor primi o invitatie din partea sistemului pentru a-si depune noile oferte de pret.Oferta castigatoare va fi desemnata dupa 1 (una) runda de catre sistem.Operatorii economici a caror oferta este declarata admisibila, dar nu sunt inscrisi in SEAP la momentul demararii rundei de reofertare se considera ca si-au retras oferta, si vor pierde garantia de participare, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin1, lit. a), din HG. nr. 925/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.07.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.07.2012 11:00
Locul: str. Olari nr.11-13, sector 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere vor prezenta Imputernicire /Delegatie din partea Ofertantului si actul de identitate original si copie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti admisibili au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitarese va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.# Conform art 11 alin(4) ?Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.?## NU SE ACCEPTA COMPLETAREA DOCUMENTATIEI, SUNT DESCALIFICATI OFERTANTII CARE AU OMIS SA PREZINTE ORICARE DOCUMENT SOLICITAT PRIN FISA DE DATE SI CAIETUL DE SARCINI, AUTORITATEA CONTRACTANTA CONSIDERAND CA O ASTFEL DE OMISIUNE REFLECTA LIPSA INTENTIEI OFERTANTILOR DE A SE IMPLICA CU SERIOZITATE IN COMPETITIE #
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256 ind. 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a D.G.A.S.P.C. sector 2
Adresa postala: Str. Olari nr. 11 - 13 , Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Tel. +40 212522216, Email: [email protected], Fax: +40 212522216
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2012 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer