Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie produse din plastic pentru birou


Anunt de participare numarul 143608/15.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Adresa postala: Str.Olari nr.11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Punct(e) de contact: Negru Cristina, Tel. +40 213110029, In atentia: Modroi Mihaela, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213110029, Adresa internet (URL): www.social2.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie produse din plastic pentru birou
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele din subordinea DGASPC Sector 2, conform anexei 3 la contractul de furnizare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 121, 669.38 si 584, 135.21RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de disponibilitatile bugetare existente cu aceasta destinatie, (lunar, trimestrial). Valoarea celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit este de 170372.77 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie produse din plastic pentru birou.
Expedierea produselor este in sarcina furnizorului si potrivit conditiei de livrare, se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului si in prezenta delegatului acestuia, la locatiile mentionate in anexa nr. 3 la contractul de furnizare. Toate cheltuielile legate de serviciile de transport vor fi suportate de furnizor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30234300-1 - Compact-discuri (CD-uri) (Rev.2)
30141100-0-Calculatoare de buzunar (Rev.2)
30199230-1-Plicuri (Rev.2)
33772000-2-Articole de unica folosinta din hartie (Rev.2)
44617000-8-Cutii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PRODUS / U.M. / CANTITATE MINIMA / CANTITATE MAXIMABANDA ADEZIVA 25X66 / buc / 355 / 1702
BANDA ADEZIVA 48X66 / buc / 353 / 1694
CALCULATORDE BIROU / buc / 66 / 316
CD / buc / 1042 / 4997
CD ? rewritable / buc / 578 / 2774
CLIPBOARD DUBLU / buc / 247 / 1186
CUTIE ARHIVARE / buc / 3858 / 18520
DISCHETE / cutie / 90 / 432
DVD / buc / 490 / 2354
DVD ? rewritable / buc / 475 / 2280
FILE DE PLASTIC A4 / set / 453 / 2176
FOLII PENTRU LAMINATOR / top/ 96 / 462
FOLII PENTRU LAMINATOR 80 X 110MM / top / 50 / 242
INDEX AUTOADEZIV 20 X 50 MM / set / 366 / 1758
INDIGOU ALBASTRU / top/ 67 / 324
INELE DINPLASTIC, 10 MM, / cutie / 13 / 60
INELE DINPLASTIC, 16MM, / cutie / 13 / 60
INELE DINPLASTIC, 22MM, / cutie / 13 / 60
INELE DINPLASTIC, 6 MM, / cutie / 13 / 60
INELE DINPLASTIC, 8 MM, / cutie / 13 / 60
MAPA DE PLASTIC CU ELASTIC / buc / 454 / 2180
MAPA DIN CARTON PLASTIFIAT CU ELASTIC / buc / 407 / 1956
MAPA PREZENTARE / buc / 92 / 442
NOTES AUTOADEZIV 35 X 50 MM / set / 719 / 3452
NOTES AUTOADEZIV 75 X 75 MM / buc / 837 / 4020
PLIC C4 ALB / set / 388 / 1861
PLIC C 6 ALB / set / 806 / 3867
PLIC C5 ALB / set / 508 / 2440
PLIC C7 ALB/ set / 619 / 2967
PLIC C7CU FEREASTRA, / set / 228 / 1095
PLIC C4 CU BURDUF / buc / 651 / 3124
SEPARATOARE DIN PLASTIC / set / 265 / 1270
SERVETELE PT. CURATARE / buc / 522 / 2504
SUPORT CATALOAGE / buc / 374 / 1796
Valoarea estimata fara TVA: intre 121, 669.38 si 584, 135.21RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de paricipare 11.000 lei; perioada de valabilitate 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor; Data pentru care se determina echivalenta LEI/EURO este cu cinci zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la cursul de referinta al BNR;Forma de constituire a garantiei de participare, se accepta: ? scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ? completarea form. 11;? instrument de garantare emis de o societate de asigurari ? prezentata in original, in forma, cuantumul si pentru perioada solicitata in documentatia de atribuire, in favoarea autoritatii contractante, mentionandu-se in mod expres ca se constituie pentru procedura ce face obiectul prezentei licitatii deschise ;? sau plata cu OP in contul RO66 TREZ 7025 006X XX00 5592, deschis la Trezoreria Statului Sector 2, beneficiar D.G.A.S.P.C. Sector 2, vor fi acceptate numai garantiile dovedite cu copie dupa ordinul de plata si extras de cont emis de banca platitoare, pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor conf. art.86 alin.6 din H.G. 925/2006.Neprezentarea garantiei de participare in forma, cuantumul, perioada de valabilitate, atrage descalificarea ofertantului.Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4364.13 lei, ofertantului care depune contestatie si aceasta va fi respinsa pe fond de catre CNSC in conformitate art.278 1)din OUG 34/2006Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4364.13 lei, ofertantului care depune contestatie si renunta la aceasta, in conformitate art. 278 2) din OUG 34/2006 Garantia de buna executie va fi de 2% din pretul contractului fara TVA.Modalitati de constituire: - scrisoare de garantie bancara;
- depunere in cont deschis pentru garantii de buna executie la Trezorerie, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2; ?Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante? Conform Hotararii 1045/18.10.2011.- garantia de buna executie se poate constituii printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind eligibilitatea, Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006; Decl. privind calitatea de participant;certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, inclusiv cele locale, privind sit obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta (form-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident)original/copie lizibila conf cu originalul semnata si stampilata-(traducere autorizata in limba romana de traducator autorizat de Min.de Just.-daca este cazul);
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp.art. 69')? Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire? (Isabela Hurjui - Director General; Carmen Ciobanu ? Director General Adjunct Directia Economica; Adrian Andor ? Director General Adjunct Protectie Sociala; Cristina Negru ? Sef Serviciu Administrativ; Florentina Dragan ? Sef Birou Buget-Contabilitate; Florina Ciuculete ? Sef Birou Urmarire Contracte, Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69' se refera si la urmatoarele persoane, consilieri locali ai sectorului 2 in mandatul 2012-2014 ce au aprobat bugetul pe anul 2013 al DGASPC Sector 2: Abu-Daher Rawan; Beldeanu Augustin Lucian; Brancu Mihail; Ciornohac Ionut Alexandru; Condurateanu Andrei Razvan; Cosmescu Marius; Costache Jean;Cretoiu Ioan; Cruceanu Elena;Dobrin Nicu; Frumosu Dragos Vasile; Herghiceanu Florentina; Glavan Ion; Iliescu Constantin Cristinel; Lazaroiu Ioana; Manciulea Vittorio Alberto; Micu Florian; Oprea Dumitru; Parvulescu Dragos Emilian; Popa Radu Mihai; Popescu Lenuta; Sandu Emil; Soare Cezar Radu; Sufer Mioara; Toader Mugur Mihai; Tudor David Olivier Emmanuel; Tudorie Violeta);Certificat de particip cu oferta independenta conf.Ord.314/2010; Cert. constat. emis de ORC se prezinta original /copie conf cu originalul semnata si stampilata. Certificatul constator trebuie sa ateste ca informatiile pe care le contine sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor; Autoritatea contract va solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii, prezentarea pt conformitate a certificatului constatator in original/copie legalizata; Pt pers. juridice/fizice straine Doc. care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conf cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii cu privire la: - cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), fara a se lua in considerare anul in curs, care trebuie sa fie egala sau mai mare decat 335000 lei fara TVA - completarea formularului C - Informatii generale- Cursul leu/euro avut in vedere pentru calcul echivalentei comunicat de BNR/BCE: Cursul mediu anual pentru anul 2010 la cursul BNR este 1 euro = 4, 2099;Cursul mediu anual pentru anul 2011 la cursul BNR este 1 euro = 4, 2379;
Cursul mediu anual pentru anul 2012 la cursul BNR este 1 euro = 4, 4560;
- bilantul contabil la 31.12.2010, 31.12.2011 insotite de dovada depunerii la organismele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- completarea formularului C - Informatii generale- Cursul leu/euro avut in vedere pentru calcul echivalentei comunicat de BNR/BCE: Cursul mediu anual pentru anul 2010 la cursul BNR este 1 euro = 4, 2099; Cursul mediu anual pentru anul 2011 la cursul BNR este 1 euro = 4, 2379; Cursul mediu anual pentru anul 2012 la cursul BNR este 1 euro = 4, 4560- copii lizibile semnate si stampilate "conform cu originalul"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani - completare formular 12D
- Minim 1 contract similar in ultimii 3 ani (se vor calcula raportat datei limita de depunere a ofertelor) cu o valoare minima de 50.000, 00 lei fara TVA- Minim 1 contract - livrari efectuate in ultimii 3 ani, dovedit cu certificate/ documente din partea beneficiarilor/clienti pentru livrarile ce fac obiectul contractelor de mai sus.
- Contractul similar se va prezenta pentru categoria de furnizare de produse din plastic pentru birou.- Cursul leu/euro avut in vedere pentru calcul echivalentei comunicat de BNR/BCE: - Cursul mediu anual pentru anul 2010 la cursul BNR este 1 euro = 4, 2099;
- Cursul mediu anual pentru anul 2011 la cursul BNR este 1 euro = 4, 2379
- Cursul mediu anual pentru anul 2012 la cursul BNR este 1 euro = 4, 4560
- Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii - care pot fi utilizate de catre operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de livrari de produse ;Se va prezenta declaratia privind echipamentele tehnice din care sa rezulte ca in transportul si distributia produselor se vor utiliza autovehicule (specializate), care sa asigure integritatea acestora pana la destinatar.
- se vor prezenta mostre pentru fiecare categorie de produse in parte
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- completarea formularului 12 D- Minim 1 contract -livrari efectuate in ultimii 3 ani, dovedit cu certificate/ documente din partea beneficiarilor/clienti pentru livrarile ce fac obiectul contractelor de mai sus.-Contractul similar se va prezenta pentru categoria de furnizare de produse din plastic pentru birou.?completare formular 12 H, Se va prezenta declaratie privind echipamentele tehnice din care sa rezulte ca in transportul si distributia produselor se vor utiliza autovehicule (specializate), care sa asigure integritatea acestora pana la destinatar.? neprezentarea de mostre atrage descalificarea ofertantului;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elem reofert in cadrul LE: pret total oferta fara TVA Reofert se va realiza in 1 runda=1zi.Vor intra in etp fin de LE doar ofertele declarate admisibile. Info care urmeaza a fi puse la disp: in orice mom, in cursul desf LE, se vor pune la disp. OpEc info nec determ poz pe care acestia o ocupa in clasament. Nu se vor dezvalui info privind ident OpEc, preturilor.Info privind procesul LE si echip teh: cond de realiz a LE se obtin la www.e-licitatie.ro.Pentru a putea part la etp finala de LE OpEc trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Dupa terminarea eval of OpEc a caror oferta a fost decl admisibila si sunt inscrisi in SEAP, vor primi o invitatie din partea sist pentru a depune noile oferte de pret.Oferta castig va fi desemnata dupa 1 runda de catre sist. OpEc a caror oferta este decl admisibila, dar nu sunt inscrisi in SEAP la momentul demararii rundei de reofertare se considera ca si-au retras oferta, si vor pierde garantia de participare, in conf. cu disp. art. 87 alin1 lit a/HG925/2006
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.07.2013 11:00
Locul: D.G.A.S.P.C. SECTOR 2- STRADA OLARI , NR. 11-13
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere vor prezenta Imputernicire /Delegatie din partea ofertantului si actul de identitate original si copie;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti admisibili aflati pe primul loc au acelasi pret, dupa etapa de licitatie electronica, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.# Conform art 11 alin(4) ?Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.?## NU SE ACCEPTA COMPLETAREA DOCUMENTATIEI, SUNT DESCALIFICATI OFERTANTII CARE AU OMIS SA PREZINTE ORICARE DOCUMENT SOLICITAT PRIN FISA DE DATE SI CAIETUL DE SARCINI, AUTORITATEA CONTRACTANTA CONSIDERAND CA O ASTFEL DE OMISIUNE REFLECTA LIPSA INTENTIEI OFERTANTILOR DE A SE IMPLICA CU SERIOZITATE IN COMPETITIE #
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256 ind. 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a D.G.A.S.P.C. sector 2
Adresa postala: Str. Olari nr. 11 - 13 , Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Tel. +40 212522216, Email: [email protected], Fax: +40 212522216
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 14:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer