Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie produse pentru implementarea proiectului:?Utilaje pentru progresul si siguranta noastra?.


Anunt de participare numarul 149034/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BANCA-VIISOARA-ZORLENI
Adresa postala: BANCA, Localitatea: Banca, Cod postal: 737025, Romania, Punct(e) de contact: PAULA-DENISANE HULTOANA, Tel. +40 235425000, Email: [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie produse pentru implementarea proiectului: ?Utilaje pentru progresul si siguranta noastra?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ?Banca-Viisoara-Zorleni?, loc./com.Banca , jud. Vaslui ? Local Primarie
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract are ca obiectiv furnizarea unui buldoexavator si a unei autovidanje, cu respectarea si executarea tuturor cerintelor specificate in Caietul de sarcini. Utilajele achizitionate vor intra in dotarea Serviciilor locale de gospodarire comunala din comunele Banca si Zorleni si vor fi folosite pe teritoriul de competenta al A.D.I. Banca-Viisoara -Zorleni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262100-8 - Excavatoare mecanice (Rev.2)
34144410-5-Vidanjoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In cadrul contractului vor fi achizitionate urmatoarele utilaje :
Denumirea/Tipul utilajului Cantate (buc.)
Buldoexcavator1
Autovidanja 1
Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 750.468Moneda: lei (RON)
Valoarea estimata fara TVA: 750, 468RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 15.000 lei . Perioada de valabilitate: 120 zile incepand cu termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art.86, alin.(1) din H.G. 925/2006.Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante, trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de art.86 din H.G. 925/2006. Documentul de garantare va avea prevazut in mod explicit, faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu prevederile art. 87 din H.G. 925/2006 si totodata va avea prevazut in mod explicit faptul ca in cazul in care ofertantul depune contestatie la CNSC, se va plati autoritatii contractante, la solicitarea acesteia, suma calculata in conformitate cu prevederile art.278 indice 1, alin (1) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, daca ofertantul se afla in oricare dintre situatiile de retinere prevazute de art.278 indice 1. Garantia de participare se poate constitui si prin virament cu ordin de plata - confirmat (certificat) de catre banca emitenta - in contul autoritatii contractanteCont IBAN RO11BRMA0999100061310786 deschis la Banca Romaneasca Sucursala Barlad, codul fiscal al autoritatii contractante, este 30469778/25.07.2012.Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50%. Pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul comunicat de B.N.R. din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de participare emisa in alta limba decat ramana, va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.ATENTIE ! Documentele privind constituirea garantiei de participare se prezinta in original. Cuantumul garantiei de buna executie este de 6% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.1) Garantia de buna executie se poate constitui: 1. printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract . 2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie. Suma initiala depusa in acest cont nu va fi mai mica de 0, 5% din valoarea fara TVA a contractului. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Prestator inainte de semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR - Programului National pentru Dezvoltare Rurala Romania ? PNDR 2007-2013, Axa Leader, Masura 413-22
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Se va completa Formularul nr. 0In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular;Declaratie privind eligibilitatea: Formularul nr. 1 - Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Mod de dovedire: a) Se va completa Formularul nr. 2 (declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/ 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).b) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Lista persoanelor ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire inclusive persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitaraBanca-Viisoara-Zorleni: Comuna Banca :
Primar: Vinatoru Vasile
Viceprimar : Diaconu Claudiu Viorel
Secretar : Stamatin Mitica
Contabil- Resp.achizpublice : Petcu Maghita
Consilieri locali : Alexandru Marcel, Stangaciu Aurel, Ichim Costica, Ciuchilan Mircea, Turcanu Cristi, Bostaca Gavril, Cernat Iordanel, Silvestru Paulina, Stamatin Cristi, Surugiu Mihai, Popa Florin, Bizim George, Croitoru Iancu.Comuna Viisoara :
Primar : Pirciu Liviu
Viceprimar : Stan Ioan
Secretar : Baltag Maria
Contabil : Costea ?Manole Veleriu
Consilieri locali : Bogos Gina-Anisoara, Pasarel-Petras Constantin, Spataru Dumitru, Gutu Toader, Micu Catalin, Grigorita Costel, Pandelea Ioan, Rascanu Stefan, Fotache Nelu, Aristache DanutComuna Zorleni :
Primar : Hultoana Paula-Denisane
Viceprimar: Stoica Lucian Petre
Secretar: Couatu TitelContabil : Bulgaru AdrianaInspector responsabil achizitii publice: Apostu Antoneta RamonaConsilierii locali ai comunei Zorleni : Bizim Stela, Cretu Cristian Eduard, Dorobat George Leonas, Ganceanu Sorin Ionel, Ivan Bogdan Gabriel, Melinte Constantintin, Mihaila Gheorghe, Mihaila Neculai, Paduraru Bogdan-Ionel, Popa Mihaela Loredana, Profir Adrian, Rusu Petrica, Turcanu Maria, Vasilache Mihai.Se va completa Formularul nr. 32 (declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG 34/2006).c) persoanele juridice romane vor atasa Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), Certificate de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) . Prezentarea tuturor certificatelor solicitate la pct. c) ? formulare tip eliberate de autoritatile competente - va demonstra ca ofertantul nu se afla in situatia prevazuta de art. 181 litera c) din OUG 34/2006.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat, in luna luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor . In masura in care procedura de emitere a acestor certificatenu permite confirmarea situatiei la data scadenta, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin (4) din HGR 925/2006, intr-o astfel de situatie fiind aplicabile prevederile art. 9, alin.(3) din Ordinul 509/2011. Documentele, se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit.Certificat de cazier judiciar al agentului economic.Documentele, se vor atasa in original sau in copie conform cu originalul insotite de traducere legalizata in limba romana in conformitate cu prevederile Ordinului 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP;Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Operatorii economici, participanti la procedura, trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale privind procedura de achizitie.Se va completa : Formularul nr. 3 (declaratia privind calitatea de participant la procedura) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este abilitat sa furnizeze produsele care fac obiectul contractului.
Pentru persoane juridice/fizice romane: certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN, aferente acestora.
Mod de dovedire: Se va atasa Certificatul constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului pentru licitatie, din care sa rezulte: a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;a. codul unic de inregistrare;b. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);c. structura actionariatului;d. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;e. domeniul de activitate principal;f. domeniile de activitate secundare;g. activitatile autorizateInformatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale, la data limita de depunere a ofertelor.Declaratie pe propria raspundere care sa dovedeasca ca sunt intreprinderi mici si mijlocii, conform Anexei nr. 1 din lege, dupa caz (numai societatile care doresc sa beneficieze de facilitatile prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii).Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Pentru persoane juridice/fizice straine: Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura, precum si asociatii, in functie de partea din contract pe care o indeplinesc, trebuie sa aiba ca domeniu de activitate (principal sau secundar) activitatile ce fac obiectul contractului de furnizare.
Mod de dovedire: Se vor atasa documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional a persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, si traducere certificata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte: 1) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;2) codul unic de inregistrare;3) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);4) structura actionariatului;5) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;6) domeniul de activitate principal;7) domeniile de activitate secundare;8) activitatile autorizateInformatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale, la data limita de depunere a ofertelor.Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara.- Declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani: 2011-2012-2013. Cerinta minima: cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 750.000 lei . Pentru demonstrarea indeplinirii nivelului solicitat pentru cifra de afaceri se solicita completare Formular 4 ? Informatii generale, documente care sa faca dovada indeplinirii cerintei de calificare (Bilanturi contabile sau extrase de bilant, sau orice alte documente disponibile care probeaza indeplinirea cerintei). Documentele se vor prezenta in copii lizibile, cu mentiunea ?conform cu originalul? .
-Declaratia/Declaratiile pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM ? Formularul nr. 17 (daca este cazul). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Curs valutar utilizat in cadrul ofertei : In cadrul ofertei se va utiliza in mod obligatoriu cursul leu/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv .
Dovada ca dispune de surse financiare.Se solicita prezentarea asigurarii de cash-flow pentru sustinerea financiara a indeplinirii contractului in cuantum valoric de minim 62.500 lei . Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de indeplinire a contractului de furnizare de minim 62.500 lei, minim 1 luna.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 26A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 4 ? Informatii generale.Modelele formularelor se gasesc in SECTIUNEA III a documentatiei de atribuire.Se vor prezenta documente doveditoare emise de institutii bancare sau alte institutii financiare , in original.Dupa caz Formularul nr.1, Formularul nr.2 si Formularul nr.26AModelele formularelor se gasesc in SECTIUNEA III a documentatiei de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta specifica in furnizarea de produse .Prezentarea listei cu principalele contracte de furnizare produse similare incheiate in ultimii 3 ani, a carorvaloare/valoare cumulata a fost de min.750.000 lei, fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: - copii dupa parti relevante ale contractului/ contractelor declarate sau alte documente/certificate eliberate de autoritatile contractante sau clientul beneficiar la finalizarea contractelor de furnizare, avute in vedere la incadrarea in pragul valoric sau cantitativ minim impus.Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, valoarea , perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul furnizarii produselor; - procesul-verbal de receptie la predarea-primirea produselor.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru anul in care furnizarile au fost efectuate sau anul finalizarii contractului de furnizare.Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, dupa caz.
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere in care va fi nominalizat liderul asocierii, confirmat prin scrisori de imputernicire din partea tuturor asociatilor, proportia din contract care revine fiecarui asociat in parte, precum si faptul ca liderul asociatiei este responsabil cu executia contactului de furnizare, inclusiv platile. Informatii necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate ? Acordul de asociere : Formularul nr. 14. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, dupa caz.
Informatii privind tert sustinator (daca este cazul
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cverintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art.190 din OUG34/2006, aceasta se considera a fi calificata daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse similare in ultimii trei ani, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia din asociati.
Atentie ! Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice, nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181, lit.(a), (c^1) si (d), precum si art.69^1 din OUG 34/2006.
Informatii necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate : Angajament ferm de sustinere Formularul nr.26B, Declaratie privind eligibilitatea ? Formularul nr.1, Declaratie tert sustinator tehnic si profesional , Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 -Formularul nr. 2 (declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/ 2006, Formularul nr. 32
Informatii care sa ateste conformitatea produselor
Cerinta minima : Ofertantul trebuie sa prezinte certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, fiind aplicate in acest sens prevederile art.188 alin.1 lit.d) din OUG nr. 34/2006.
Informatii generale privind angajatiiCerinta minima: Pentru a se asigura garantia si service la produsele livrate, ofertantul trebuie sa facadovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului : minim 1 persoana calificata pentru repararea si intretinerea produselor livrate, in perioada de garantie. Pentru personalul nominalizat, se va atasa: Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective .
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective .Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 , art. 181 literele a, c^1 si d si art. 69^1 din O.U.G. 34/2006. Formularele si declaratiile se vor prezenta in original, semnate si stampilate (unde este cazul) . Celelate Documente se vor prezenta in copie lizibila
Informatii cu privire la capacitatea ofertantului de a asigura asigura garantia si service la produsele livrateFurnizorul trebuie sa aiba capacitatea tehnica de a asigura garantie si service la produsele livrate. In acest sens ofertantul va depune documente din care sa rezulte ca detine un punct fix de service (atelier fix specializat pentru reparatii mai complicate), dotat corespunzator si probat cu documente ? documentatia cadastrala -, precum si atelier mobil pentru interventii mai usoare.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 26B al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularele nr.1, 2, 32 si 26B cu anexe
Cerinte minime de asigurare a calitatiiDocumente solicitate: Certificate emise de organisme abilitate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii : ISO 9001 :2002, sau echivalent, solicitat pentru furnizorul de produse ;Certificatele vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, iar prezentarea acestora se accepta in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul.
In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 5 si Anexa 1 . Formular 26B , daca este cazul.Modelele formularelor se gasesc in SECTIUNEA III a documentatiei de atribuire.Se va completa Formularul nr. 14Se vor completa : Angajament ferm de sustinere ? Formularul nr. 26B, Declaratie privind eligibilitatea ? Formularul nr.1, Declaratie tert sustinator tehnic si profesional , Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 -Formularul nr. 2 (declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/ 2006si Formularul nr. 32Modelele formularelor se gasesc in SECTIUNEA III a documentatiei de atribuire.Se vor prezenta certificate sau alte documente emise de organisme abilitate si se va completa Formularul 28-3Modelele formularelor se gasesc in SECTIUNEA III a documentatiei de atribuire.Se va completa Formularul nr. 6 ; Formularul nr. 7 ; Formular 8 ; Formularul 9 ; Formularul 10.Dupa caz vor mai fi completate formularele : Formularul nr.1, Formularul nr.2, Formularul nr.32 si Formularul nr. 26 BModelele formularelor se gasesc in SECTIUNEA III a documentatiei de atribuire.Se solicita completarea Formularul nr. 11: Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului .Daca este cazul vor fi completate si Formularele nr.1, 2, 32 si 26B cu anexe de catre persoana care asigura sustinerea tehnica sau profesionala.Modelele formularelor se gasesc in SECTIUNEA III a documentatiei de atribuire.Prezentarea Certificatelor valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor. Prezentarea acestora se accepta in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul.In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2014 10:00
Locul: Primaria comunei Zorleni, judetul Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de catre ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata Anuntului de participare, publicat in SEAP la adresa de internethttp: //www.-elicitatie.ro . Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari, vor fi atasate invitatiei de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.-elicitatie.ro.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora.Prezentarea tuturor documentelor in cuantumul si forma solicitata in Fisa de date si Caietul de sarcini , este obligatorie. Autoritatea contractanta nu accepta completarea ofertelor cu documente, ulterior sedintei de deschidere a ofertelor, cu exceptia documentelor de calificare mentionate in mod succint si precis intr-o anexa la o declaratie pe care ofertantul o poate depune in oferta in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din HG 925/2006 . Ofertele care nu prezinta la deschidere toate documentele solicitate in Fisa de date si Caietul de sarcini privind indeplinirea conditiilor de calificare si intocmirea ofertei tehnice si financiare, sau nu prezinta ulterior aceste documente conform prevederilor art. 11 alin. (4) ? ( 5) din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi respinse.Durata de furnizare a produselor in cadrul contractului este de maxim 12 luni.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare IntercomunitaraBanca ?Viisoara-Zorleni
Adresa postala: Sediul Primaria comunei Zorleni , Comuna Zorleni , Localitatea: Zorleni, Localitatea: Zorleni, Cod postal: 737635, Romania, Tel. +40 235425000, Email: [email protected], Fax: +40 235425000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer