Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE PRODUSE/BUNURI EUROPUBELE SI EUROCONTAINERE


Anunt de participare numarul 44535/26.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oras Livada (Consiliul local al orasului Livada)
Adresa postala: Livada, str. Oasului, nr.4, Localitatea: Livada, Cod postal: 447180, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Ioan Bancsi, Tel.0261840194, 0261840083, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0261840362
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE PRODUSE/BUNURI EUROPUBELE SI EUROCONTAINERE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ROMANIA
JUDETUL SATU MARE, LOCALITATILE LIVADA, MEDIESU AURIT, HALMEU, CALINESTI OAS, TURT, TURULUNG, APA, MICULA, GHERTA MICA, AGRIS, PORUMBESTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune furnizare de produse (europubele si eurocontainere) conform celor prezentate in sectiunea 3 caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
25223300-3 - Containere din plastic pentru deseuri (Rev.1)
28213800-6-Containere pentru deseuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
17.098 bucati europubele de 120 litri si 33 bucati eurocontainere metalice de 1, 1 m³.
Valoarea estimata fara TVA: 350, 210EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 20.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 de zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
UNIUNEA EUROPEANA PHARE 2004 si GUVERNUL ROMINIEICONSILIILE LOCALE ASOCIATE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente care dovedesc eligibilitatea:
declaratie privind eligibilitatea ofertantului; declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006; declaratie privind calitatea de participant la procedura;
certificate de atestare fiscala, in original, emise de Administratia Finantelor Publice si de Autoritatea publica locala (Primarie) de pe raza localitatii unde este inregistrat ofertantul, din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatia de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si lipsa datoriilor catre bugetele locale; Criteriu obligatoriu: indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiilor sociale de stat la data de 31.01.2008; garantia pentru participare; copie cerzificat de inregistrare emis de O.R.C.
copie act constitutiv/contract de societate/statut
certificat constatator emis de O.R.C.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-profitul net conform ultimelor trei bilante contabile anuale sa fie pozitiv (2004, 2005, 2006);
-media cifrei de afaceri, pe ultimele trei exercitii financiare (2004, 2005, 2006) sa fie cel putin egala cu valoarea maxima admisa supusa licitatiei, adica 350.210 euro;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-experienta generala minim trei ani
-experienta specifica minim doua contracte incheiate cu succes, cu valoare de peste 175.000 euro si complexitate (contracte similare de furnizare de produse/bunuri), indiferent daca beneficiarii sunt autoritati contractante sau clienti privati
-dotarea adecvata cu utilaje, instalatii si echipamente conform cerintelor, necesar pentru a duce la bun sfarsit contractul de achizitie publica;
-existenta personalului de specialitate conform cerintelor, necesar pentru a duce la bun sfarsit contractul de achizitie publica;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia se poate obtine dupa achitarea sumei la casierie sau prin virament in contul RO98TREZ54624700271XXXXX deschis la Trez. Satu Mare.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2008 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante din orasul Livada, str.Oasului nr.4, judetul Satu Mare,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Deschiderea ofertelor va avea loc in prezenta reprezentantilor legali sau a imputernicitilor ofertantilor si, dupa caz, reprezentantilor Ministerului Economiei si Finantelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA PHARE 2004, SCHEMA DE INVESTITII PENTRU PROIECTE MICI DE GESTIONARE A DESEURILOR (FAZA EXTINSA). Cod perseus proiect: RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.67
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este 10 zile de la data notificarii privind rezultatul procedurii de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL LIVADA
Adresa postala: LOC. LIVADA, STR, OASULUI NR. 4, JUD. SATU MARE, Localitatea: LIVADA, Cod postal: 447180, Romania, Tel.0261840083, 0261840194, Email: [email protected], Fax: 0261840362
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2008 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer