Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica COMBUSTIBIL LICHID PENTRU CENTRALA TERMICA (Pacura pentru incalzirea locuintelor)


Anunt de participare numarul 135405/10.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
Adresa postala: STR. CENTRU NR.342, Localitatea: Tulghes, Cod postal: 537330, Romania, Punct(e) de contact: MIRELA BUSTIHAN, Tel. +40 266338188, Email: [email protected], Fax: +40 266338033, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica COMBUSTIBIL LICHID PENTRU CENTRALA TERMICA (Pacura pentru incalzirea locuintelor)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul de Psihiatrie Tulghes, Com. Tulghes, Str.Centru Nr.432, Jud. Harghita.
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 040, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: C1 -cu perioada de 6 luni , valoare estimata de 561000 lei; C2 -cu perioada de 3 luni , valoare estimata de 739500 lei ; C3 -cu perioada de 3 luni, valoare estimata de 739500 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract 1 - 01.05.2012-31.10.2012, cantitatea minima/maxima estimata 175.000 kg- 220.000 Kg.Contract 2 - 01.11.2012-31.01.2013, cantitatea minima/maxima estimata 100.000 kg- 290.000 Kg.Contract 3 - 01.02.2013-30.04.2013, cantitatea minima/maxima estimata 0 kg- 290.000 Kg.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09135100-5 - Pacura pentru incalzirea locuintelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract 1 220.000 KGContract 2 290.000 KGContract 3 290.000 KG
Valoarea estimata fara TVA: 2, 040, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Virament bancar sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in cuantum de 12.000 lei. Contul IBAN al Autoritatii Contractante este RO26TREZ3545041XXX000724 deschis la Trezoreria Toplita. Valabilitatea garantiei pentru participare este 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia pentru participare se retine in cazurile prevazute de: - art.87 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. - art.278¹, din OUG 34/2006 completata si modificata I.M.M.-urile prezinta declaratia pe propria raspundere conform modelului formularul 9 din Sectiunea Formulare.Se va prezenta impreuna cu dovada constituirii garantiei de participare. -ambele se scaneaza si se depune in SEAP. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea contractelor subsecvente de furnizare, fara TVA. b) modul de constituire a garantiei de buna executie: - Virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire in favoarea Autoritatii Contractante pentru suma reprezentand 5 % din valoarea contractului subsecvent, constituita in max 5 zile de la semnarea acestuia. In cazul in care nu se face dovada constituirii garantiei de buna executie, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul, si de a incheia contractul subsecvent cu urmatorul semnatar a acordului cadru. - Restituirea garantiei de buna executie a contractului: Se face in termen de 14 zile de la data finalizarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri din venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu 2.Formularul 1 din Sectiunea Formulare ? se scaneaza si se depune in SEAP;Declaratie privind indeplinirea obligatiilor de la art. 181 din OUG 34/2006 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul 2 din Sectiunea Formulare. ? se scaneaza si se depune in SEAP;3.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Ambele certificate in original, copie legalizata sau copie marcata conform cu originalul (semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului) se scaneaza si se depun in SEAP.4.Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Completare model de Formular 3 din Sectiunea Formulare? se scaneaza si se depune in SEAP;5.Declaratie de participare cu oferta independenta - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, completare model Formular 6 din Sectiunea Formulare ? se scaneaza si se depune in SEAP;6.Declaratie de neincadrare in prevederile art.69 ¹ din OUG 34/2006 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulghes in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager- Ec.Csibi Veronica, membrii comisie de achizitii: Juravle Gabriela, Marc Elena, Morosanu Gabriel si Bustihan Maria, despre care am luat la cunostiinta din documentatia de atribuire.Completare model Formular 7 din Sectiunea Formulare? se scaneaza si se depune in SEAP; 1. Documente privind forma de inregistrare>Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila marcata conform cu originalul (semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului) din care sa rezulte: - ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea de combustibil lichid.- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata - se scaneaza si se depune in SEAP.2.Documente privind forma de inregistrare>Persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului traduse legalizat in limba romana - se scaneaza si se depune in SEAP.3.Autorizare producator - Autorizatia de antrepozit fiscal care permite comercializarea produsului in regim suspensiv de la plata accizei (conform art.206.21 din Legea nr.571/2003, cu modificari si completari) eliberata de Ministerul Finantelor Publice-(ANAF) - se scaneaza si se depune in SEAP. Aceasta autorizatie trebuie prezentata doar daca pretul ofertat nu contine acciza. Daca pretul ofertat cuprinde si acciza atunci detinerea si prezentarea autorizatiei de antrepozit nu este obligatorie.
Ofertantul aflat pe primul loc are obligatia la solicitarea autoritatii contractante, de a prezenta pentru conformitate, documentele de mai sus in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Cerinta minima: se accepta ofertantii care prezinta cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani cel putin egala cu 1.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani catre autoritati contractante sau clienti privati si prezentarea a cel putin unui document/ contract/proces-verbal de receptie (sau a maxim 5 documente cumulate) semnat de catre beneficiar prin care sa confirme livrarea de produse similareCerinta minima: se accepta ofertantii pentru care, din declaratia pe propria raspundere si din documentele prezentate, rezulta ca au avut livrari totale, cumulate egale sau mai mari de 200.000 kg.
2.Detinerea mijloacelor specializate de transport a produselor petroliere.
Cerinta minima: detinerea a cel putin unui astfel de mijloc de transport (dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie).
3.Raport de incercare al produsului efectuat intr-un laborator de incercari acreditat conform SR EN 17025/2005.
Cerinta minima: din raport sa reiasa ca parametrii tehnici ai produsului corespund cu cei solicitati in caietul de sarcini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal: -In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pret.2.Criteriul de atribuire care se va aplica pentru atribuirea contractelor subsecvente ca urmare a reluarii competitiei este: pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulghes
Adresa postala: Str. Centru, nr.342., Localitatea: Tulghes, Cod postal: 537330, Romania, Tel. +40 266338188, Email: [email protected], Fax: +40 266338033
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2012 07:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer