Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de laboratoare TIC pentru unitati de invatamant preuniveristar din judetul Timis


Anunt de participare numarul 20452/23.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS
Adresa postala: BUL.C.D.LOGA NR.3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300022, Romania, Punct(e) de contact: FRANCISC HALASZ, Tel.0256305799, Email: [email protected], Fax: 0256490429, Adresa internet (URL): www.isj.edu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de laboratoare TIC pentru unitati de invatamant preuniveristar din judetul Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitati de invatamant din judetul Timis conform listei inclusa in caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PC, Servere, Notebook-uri, Scanere, Copiatoare si aparate telefon si fax, Videoproiectoare si ecrane de proiectie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30231100-8 - Computere (Rev.1)
30121100-4-Fotocopiatoare (Rev.1)
30213200-7-Computere personale de tip laptop (Rev.1)
30260000-9-Servere (Rev.1)
33261200-9-Scanere (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
achizitia de laboratoare TIC in conformitate cu cerintele incluse in documentatie
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 400, 000 si 2, 700, 000USD
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.09.2007 pana la 04.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare va fi de 44000 lei pentru lotul 1, 5600 pentru lotul 2 si 4400 pentru lotul 3Garantia de buna executie va fi 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006. Certificat de inregistrare fiscala. Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului emis cu cel putin 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor. Certificat de atestare fiscala. Pentru persoanele juridice/fizice straine- document edificator care sa dovedeasca inregistrarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este. Documentele vor fi prezentate in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii genarale, fisa/fise informatii privind experienta simil;ara, bilantul contabil la 31.12.2006 vizt de organe competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cfra medie de afaceri pe ultimii 3 ani a contractantului sa fie de cel putin 1680000 euro sau echivalentin leipentru lotul1 252000 eurosau echivalent in leipentru lotul 2 si de 204000 euro sau echivalent in lei pentru lotul 3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 3 ani a cel putin unui contract al carui obiect a fost furniyarea de produse care a avut o valoare egala sau mai mare de 240000 euro sau echivalent in lei pentru lotul 1, 32000euro sau echivalent in lei pentru lotul 2 si 30000 euro sau echivalent in lei pentru lotul 3
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.08.2007 11:00
Locul: Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, ocalitatea Timisoara, Bv. C.D.Loga nr. 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite de firme sa participe la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Bv. C.D.Loga, nr.3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 3300022, Romania, Tel.0256305777, Email: [email protected], Fax: 0256490430
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2007 18:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer