Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de produse BITUM RUTIER 50/70


Anunt de participare numarul 143892/25.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serv.Public Directia Intretinerea, Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serv. Iluminat Public, Dezapezire Resita
Adresa postala: Bulevardul Muncii, Nr. 25, Localitatea: Resita, Cod postal: 320200, Romania, Punct(e) de contact: ONCIA SIMION, Tel. +40 0255226109/ +40 0255220200, In atentia: ONCIA SIMION, Email: [email protected], Fax: +40 355429546, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de produse BITUM RUTIER 50/70
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Jud. Caras-Severin, Resita, -str. Primaverii nr. 2
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica de produse BITUM RUTIER 50/70
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113610-4 - Bitum (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
210 tone
Valoarea estimata fara TVA: intre 556, 500 si 834, 750RON
II.2.2) Optiuni
Da
contractul se va derula pana la 31.12.2013 si va putea fi prelungit cf. art6(3)din HG 925/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
11120 ronGarantia de participare se constituie conform art.86 din HG 925/2006 prin : -virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original (model formular).Instrumentul de garantare emis de o societate bancara/soc.de asigurari va trebui sa prevada expres toate cond. legale in care garantia se va putea executa, inclusiv sit. cuprinsa la art. 278 indice 1, alin. 1, lit. b din OUG 34/2006. In cazul in care instr. de garantare nu va cuprinde toate conditiile mentionate mai sus, AC va descalifica/respinge oferta depusa.-OP confirmat de banca emitenta pana la data depunerii ofertelor;cont : RO67TREZ1815006XXX000143 deschis la Trezoreria Resita-perioada de valabilitate va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, min.30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Pentru echivalenta leu/ alte valute, ofertantii se vor raporta la cursul valutei respective afisat de BNR inainte cu 3 zile de data limita de depunere a ofertelor.-Nota : Dupa caz, se acorda reducere 50% pentru IMM-uri definite conform Legii nr. 346 / 2004;Pentru IMM-uri, dovada constituirii garantiei va fi insotita de ?Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? - Anexa 1 la Legea nr. 346/2004 actualizata.In orice situatie dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor.Ofertantul pierde garantia de participare cf. art.87 din HG 925/2006, art. 278^1 din OUG 34/2006.- Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88, sectiunea I, capitolul VII, din HG 925/2006 actualizata. -Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului fara TVA si se va constitui in conformitate cu art.90 din HG.925/2006 prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. In cazul in care partile convin constituirea garantiei prin retineri succesive se vor avea in vedere prevederile HG.1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Formularul 12F-DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
- Formular 12B- DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
- Cerinta obligatorie: - certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul celei de-a doua luni anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelo
- Cerinta obligatorie: Certificat prinvind impozitele si taxele la Bugetul Consolidat de Stat din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul celei de-a doua luni anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelo-Decl privind neincadrarea in prev. art 69^1 din OUG 34/2006
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
-Certificat privind calitatea de participant la procedura
Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire: director ? GIURICICI SAVA; director adjunct -MILAT MARIUS; consilier juridic ?MEDOIA NICUSORcontabil sef ? ec. POPOVICI MARIANA; ONCIA SIMION - Insp. Specialitate ? Birou Juridic-R.U. (SP-?DIRPCL?)-presedinte comisie de evaluare; MILOIEVICI SATA- Referent-Comp. Financiar-Contabil (SP-?DIRPCL?)-membru comisie de evaluare;NICORICI FLORICA- Insp. Specialitate -Birou Tehnic-Investitii. (SP-?DIRPCL?) -membru comisie de evaluare;PUREC ANCA - Aparatul de Specialitate al Primarului-membru comisie de evaluare;;CHIS LUCIAN - Aparatul de Specialitate al Primarului-membru comisie de evaluare; - Cerinta obligatorie: certificat constatator emis de oficiul registrului comertului ?obiectul de activitate al ofertantului include livrarea de produse ce fac obiectul licitatiei/ autorizatie de functionare / altele echivalente- Formular 12 C - DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Se va completa fisa cu informatii
generale, din sectiunea FORMULARE in care se declara cifra de afaceripe ultimii 3 ani in domeniul aferent contractului.
- bilant contabil din anul precedent, vizat si inregistrat la organele competente sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cumulat min 10.000.000 ron pe ultimii trei ani- Bilant contabil la 30.06.2012 vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
PRINCIPALELE LIVRARI DE PRODUSE ULTIMII 3 ANI
cerinte privind certificarea calitatii produselor
Certificarea sistemului calitatii pentru ofertantconf. conform SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Formular 12 E- DECLARATIE PRIVIND LISTAPRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE ULTIMII 3 ANICertificate de atestare a conformitatii produselor pentru bitumde tip D 50-70 si Declaratie de conformitate pentru bitum neparafinos pentru drumuri conf.conform SR 754/1999si SR EN 12591:2010Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii pentru ofertant SR EN ISO 900:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Dupa o prima evaluare a ofertelor va avea loc o etapa finala de licitatie electronica prin intermediul SEAP Elementul reofertarii in cadrul licitatiei electronice este numai pretul ( fara TVA). Vor intra in etapa de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile. Reofertarea se va realiza intr-o singura runda. Pentru a putea participa la etapa de licitatie electronica , operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Operatorii economici a caror oferte au fost declarate admisibile si sunt inscrisi in SEAP vor primi din partea sistemului o invitatie pentru a depune noile oferte de preti. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.ii. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.iii. Durata unei runde: 1 (una) zi. Oferta castigatoare va fi desemnata de sistem pe baza preturilor ofertate electronic.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
-Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, procedura de atribuire este onlinedaca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.-declaratie cu subcontractantii- se vor declara toti subcontractantii indiferent de procent, daca este cazulPentru descarcarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP atasata prezentei invitatii, este necesara detinerea de catre operatorii economici a unui program de vizualizare a fisierelor semnate electronic.Programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept/interes legitim printr-un act al AC, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice poate sesiza CNSC cf. art. 256 indice 2 din O.U.G.34/2006, actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Public?Directia pentru Intretinerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public si Deszapezire?Resita
Adresa postala: B-dul Muncii, nr. 25, Localitatea: Resita, Cod postal: 320200, Romania, Tel. +40 255220200, Email: [email protected], Fax: +40 355429546
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 14:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer