Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de rechizite scolare pentru anul scolar 2009-2010.


Anunt de participare numarul 85684/03.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Adresa postala: Str.Ion Maiorescu nr. 6, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200760, Romania, Punct(e) de contact: Petrica Florescu, Tel.0251.420.961;0351.407395 (404397), In atentia: Petrica Florescu, Email: [email protected], Fax: 0351407396;0251.421824; 0351.407.396, Adresa internet (URL): www.isj.dj.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de rechizite scolare pentru anul scolar 2009-2010.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, Craiova, str.Ion Maiorescu, nr.6.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica de rechizite scolare pentru anul scolar 2009-2010, necesar de 28000 de pachete, impartit in 4 loturi, astfel: lot 1 pentru clasa I;lot 2 pentru clasele II-IV;lot 3 pentru clasele V-VII;lot 4 pentru clasa VIII.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru toate cele 4 loturi va fi un total de 28000 de pachete.
Valoarea estimata fara TVA: 590, 260RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantii de participare: lot 1-1100 lei;lot 2-2900 lei;lot 3-3500 lei;lot 4-1200 lei.Garantie de buna executie: este de 8% din valoarea contractului, la fiecare lot, fara tva.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea contractului este de la bugetul statului.Plata contractului se face cu ordin de plata in termen de 30 de zile de la receptia produselor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, conform articolului 180 din OUG 34/2006 actualizata.
Certificat de atestare fiscala.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile articolului 181, literele a, b, c, d, e, din OUG 34/2006 actualizata.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata, care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile legale catre buget.
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.
Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
Bilantul contabil pe anul 2008 vizat de organele competente, si balanta contabila pe luna precedenta celei in care ofertantul depune oferta pe SEAP.
Prezentarea cifrei de afaceri medii pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii privind experienta similara.
Dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a unor contracte similare privind livrarea de rechizite scolare.
Minim 3 recomandari din partea unor beneficiari pentru livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.
Lista cu subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.10.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2009 18:00
Locul: Din SEAP, la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Dolj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor constituita la sediul ISJ Dolj.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dolj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.
Adresa postala: Str.Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel.0251418612, Email: [email protected], Fax: 0251419851
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj-Compartimentul Juridic
Adresa postala: Str.Ion Maiorescu, nr.6, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200760, Romania, Tel.0251420961, Email: [email protected], Fax: 0251421824
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2009 17:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer