Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de servicii de cadastru


Anunt de participare numarul 47153/20.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Vaslui
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu, Nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Vaslui, Tel.0235 361437, In atentia: Ing. Olteanu Gh.-0730652307, Email: [email protected], Fax: 0235 361437
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Vaslui
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu, Nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Vaslui, Tel.0235 361437, In atentia: Ing. Olteanu Gh.-0730652307, Email: [email protected], Fax: 0235 361437
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Vaslui
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu, Nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Vaslui, Tel.0235 361437, In atentia: Secretariat, Email: [email protected], Fax: 0235 361437
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si activitati conexe acesteia
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de servicii de cadastru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Amplasamentele terenurilor si proprietatilor imobiliare inscrise in anexa la caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare de servicii de cadastru, conform anexei la caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74274300-3 - Servicii de cadastru (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexei la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 835RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in suma de 100 lei, din care : lot 1-90lei si lot 2-10lei.Garantie de buna executie a contractului in cuantum de 5% din pretul contractului atribuit.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de productie, cu OP in termenul minim de 30 de zile de la receptionarea si facturarea serviciilor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertant unic sau in asociere pentru depunere de oferta comuna in cond. art. 44, alin. 1 si 2 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform documentatiei de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform documentatiei de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Geodez, cu drept de semnatura, conform Legii 217/2007 si Legii 16/2007.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3102/17.03.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.04.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar, la casieria unitatii, sau cu OP anterior ridicarii documentatiei de atribuire.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2008 14:00
Locul: Directia Silvica Vaslui-sediu(sala de consiliu)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, cu delegatie stampilata si semnata de reprezentantul legal al ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Judecatoria Vaslui
Adresa postala: Str. Badea Romeo, Nr. 13, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730157, Romania, Tel.0235 311032
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Vaslui-comp. juridic
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu, Nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Tel.0235 361437, Email: [email protected], Fax: 0235 361437
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2008 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer