Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie publica de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora,precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau greseli de inregistrare


Anunt de participare numarul 66676/18.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor
Adresa postala: str.Coasta Cimpului nr 29 Stefanesti-Arges, Localitatea: stefanesti, Cod postal: 117715, Romania, Punct(e) de contact: Eugenia Enache, Tel.0740073369, In atentia: d-lui director executiv Daniel Gelu Lupu, Email: [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: activitati sanitar-veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie publica de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau greseli de inregistrare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: la fiecare circumscriptie sanitara veterinara corespunzatoare fiecarui lot
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII VETERINARE DE IDENTIFICARE A ANIMALELOR MICI SI MIJLOCII
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
VALOAREA TOTALA A ACTIUNILOR REZULTATA DIN ESTIMAREA NR.DE ANIMALE ESTE DE 255258 EURO
Valoarea estimata fara TVA: 255, 258EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 05.12.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantii de participarepe cele 87 de loturi ;cuprinse in documentatia de atribuire transmisa in SEAP
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
subventii de la bugetul de stat si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
op ec. vor depune oferta individual sau asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate formular 12 A ;declaratie privind neincadrarea in art 181//OUG 34/2006;certificat fiscal privind bugetul local si bugetul de stat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formular A -fisa de informatii gen.a societatii;situatia ec-fin pe anul 2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
diploma sau adev, de absolvire a facultatii de medicina veterinara;atestat de libera practica;declaratie pe propria raspundere pentru cunostiinte de operare calculator
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
detinerea spatiului necesar pt.prestarea serviciilor sanitar-veterinare
45%
Descriere:
2.
personalul tehnic angajat
30%
Descriere:
3.
detinerea dotarilortehnice specifice
15%
Descriere:
4.
detinerea de mijloace de transport adecvate pt prestarea serviciilor
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: ca casieria unitatii sau op RO66TREZO465009XXX000233 TREZORERIA PITESTI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.12.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.12.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.12.2008 10:00
Locul: LA SEDIUL DSVSA ARGES C alea Campulung nr.4 Pitesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
delegat pe baza delegatiei stamiplate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
al 2-lea organism competent pentru caile de atac este curtea apel Pitesti str. Victoriei nr 22 cod postal 110016
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR STAVREOPOLEUS NR 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 03008, Romania, Tel.021/314642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
PRECIZARI PT.TERMENUL(TERMENELE)DE EXERCITAREA CAILOR DE ATAC SUNT PREVAZUTE DE ART 272/OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC DIN CADRULDSVSA ARGES
Adresa postala: CALEA CAMPULUNG NR.4, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 11047, Romania, Tel.0248/211199
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2008 17:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer