Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de servicii de transport rutier de produse alimentare de origine non-animala, sare si produse pe baza de sare si transport europaleti goi rezultati din livrari pentru Sediul Societatii Nationale a Sarii S.A.


Anunt de participare numarul 144944/17.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala a Sarii - SA
Adresa postala: Calea Victoriei 220, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010099, Romania, Punct(e) de contact: Lucretia Visinoiu, Tel. +40 213178981, In atentia: Ana-Maria Nastase, Email: [email protected], Fax: +40 213178980, Adresa internet (URL): www.salrom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
Altele: extractia sarii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de servicii de transport rutier de produse alimentare de origine non-animala, sare si produse pe baza de sare si transport europaleti goi rezultati din livrari pentru Sediul Societatii Nationale a Sarii S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Bucuresti
Cod NUTS RO321
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 99 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 433, 762RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente sub forma de comenzi zilnice de transport in baza acordurilor cadru. Autoritatea contractanta nu limiteaza nr maxim de agenti economici cu care se semneaza acordul cadru. Toti operatorii calificati vor fi semnatarii acordului. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu cel putin 3 op.eco, numarul maxim de op.eco. fiind nelimitat.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica de servicii de transport rutier de produse alimentare de origine non-animala, sare si produse pe baza de sare si transport europaleti goi rezultati din livrari pentru Sediul Societatii Nationale a Sarii S.A. (in cantitatile si cu specificatiile tehnice din caietului de sarcini).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de transport rutier de marfuri conform caietului de sarcini in format electronic prin descarcare de pe SEAP - (www.e-licitatie.ro), sau de la sediul autoritatii contractante.
Valoarea estimata a celor 4 acorduri cadru: 1.433.762 lei fara TVA.Lotul 1 (acord cadru nr. 1) se estimeaza a fi transportate intre 8473 - 12075 tone de sare, respectiv maxim 8400 europaleti recuperati. Cantitatea minima corespunzatoare unui contract subsecvent (comanda) este de 3, 5 tone, cantitatea maxima 20 tone.
Lotul 2 (acord cadru nr. 2)- se estimeaza a fi transportate 3507-4563 tone de sare, respectiv maxim 1400 europaleti goi recuperati. Cantitatea minima corespunzatoare unui contract subsecvent (comanda) este de 3, 5 tone, cantitatea maxima 20 tone.
Lotul 3 (acord cadru nr 3) - se estimeaza a fi transportate 6253-7375 tone de sare, respectiv maxim 6000 europaleti goi recuperati. Cantitatea minima corespunzatoare unui contract subsecvent (comanda) este de 3, 5 tone, cantitatea maxima 20 tone.
lotul 4 (acord cadru nr 4) - se estimeaza a fi transportate 776 tone sare/970 paleti -910 tone de sare/1138 paleti, respectiv 1138 europaleti goi recuperati. Cantitatea minima corespunzatoare unui contract subsecvent (comanda) este de 0.8 tone sare/1 palet, cantitatea maxima 12 tone sare/15 paleti.
Fiecare lot inseamna un acord cadru cu minim 3 operatori, maxim 99 operatori economici.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 433, 762RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de particip: -lot 1(4201 lei);lot 2 (3231 lei);lot 3 (6273lei);lot 4 (1.442 lei).Op. eco. care va dori ofertarea pt toate cele 4 loturi va plati o garantie de particip de 15147 lei. Pt echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR din ?a 15 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor".Perioada de valabilitate a garantiei pt participare: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor, perioada egala cu perioada de valab. a ofertei.Daca ofertantul este IMM, indeplinind conditiile prevazute de Legea nr. 346/2004, acesta poate depune garantia in valoare de 50% din cuantumul precizat anterior, cu conditia atasarii documentelor doveditoare privind statutul de IMM prevazute de legislatia in vigoare.Garantia pt participare se poate constitui astfel: ?prin op in contul RO44BRDE445SV65087244450 deschis laBRD sucursala Dorobanti, sau?printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formularul 6) ori de o societate de asigurari, document care se va prezenta in original.Garantia pt participarese elibereaza cf art. 88 din HG925/2006. Restituirea se face pe baza unei cereri depuse la SNS SA ?Achizitii, indicand contul bancar si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii (Formular 30).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)- Completarea Formularului 10, in original;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Completarea Formularului 11, in original.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante care detin functii de decizie sunt urmatoarele:
Director General ? Aurel Bucur;
Director Economic ? Adrian Voicu;
Francisc Torpenyi ? Director Tehnic;
Grudnicki Nicolae ? Director Productie;
Tanasa Lucia ? Director Vanzari;
Ciobotaru Ciprian ? Director Management;
Radu Ene ? Director Turism
Gabriel Muraru - Director TIC
Sef Serviciu ? Daniel Aldea
Declaratie privind neincadrarea in situa?iile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare - Completarea Formularului 8, in original.
Declaratie privind neincadrarea in situa?iile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare - Completarea Formularului 9, in original.
Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul general consolidat in luna anterioare celei in care se depun ofertele.
Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul local in luna anterioare celei in care se depun ofertele.
In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din O.U.G nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.Asociere - Daca este cazul, prezentarea Formularului 26 si anexe la acesta cu precizarea par?ilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre ace?tia, precum si specializarea acestora.Oferta trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere / subcontractare (formularul Acordului de asociere este prezentat in Formularul 27 si respectiv Formularul 26A).Pentru acordul de asociere se va men?iona ca to?i asocia?ii isi asuma raspunderea solidara pentru execu?ia contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instruc?iuni de la si in numele tuturor asocia?ilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru execu?ia contractului, inclusiv platile. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai mul?i operatori economici, va semna o declara?ie prin care se obliga ca in cazul in care oferta comuna este declarata ca?tigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Acordurile preliminare de subcontractare vor fi prezentate in original.
Calitatea de participant la procedura - Prezentarea Formularul nr. 13.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat local.
Nota:
1.In cazul in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna (asociere), cerin?ele obligatorii privind ?Situatia personala a candidatului sau ofertantului? trebuie indeplinite de catre fiecare membru in parte. Formularele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerin?elor men?ionate mai sus sunt obligatorii pentru fiecare membru al grupului.
2.In cazul unui angajament de sus?inere din partea unui ter?, formularele solicitate pentru demonstrarea « situatiei personale a candidatului sau ofertantului » vor fi depuse si de catre acesta.
3. In cazul in care in oferta sunt declarati subcontractanti acestia nu au obligatia de a depune formularele solicitate la sectiunea ?Situatia personala a candidatului sau ofertantului?. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare " se va depune inclusiv de subcontractantii declarati in oferta. Certificat constatator emis de ONRCdin care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa presteze activitati de natura celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse in caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie sa aiba obiectul de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri, respectiv transport rutier de marfuri.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata, in situa?ia in care acesta a fost prezentat in forma ?copie conform cu originalul?.
Certificat de inregistrare in scopuri de TVA- Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata, in situa?ia in care acesta a fost prezentat in forma ?copie conform cu originalul?.Nota:
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni inclusiv pentru certificatul constatator in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotite de traducerea legalizata in lb. romana.
Nota:
1.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna (asociere), cerintele obligatorii privind?Capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale?trebuie indeplinite de catre fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor mentionate mai sus sunt obligatorii pentru fiecare asociat.
2. In cazul unui angajament de sustinere din partea unui tert, tertul va prezenta certificatul constatator pt neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta Formularul 14 ? informa?ii generalePentru valorile exprimate in euro, se va utiliza cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.An Curs leu/euro2010 4, 20992011 4, 23792012 4, 4560Se vor prezenta in copie bilanturile contabile corespunzatoare exerci?iilor financiare incheiate pentru anii 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente. Autoritatea contracta lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate pentru justificarea cifrei de afaceri pe 2012.Persoanele juridice straine vor prezenta bilan?urile contabile sau alte documente edificatoare, echivalentele documentelor solicitate pentru ofertantii romani, in copie, inso?ite de traducerea legalizata in limba romana a acestora.Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul): a) numar mediu anual de salariati mai mic de 250;b) cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelegeactive imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans.Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate?? ?Fisa de parteneriat?;? ?Intreprinderi partenere?- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?;? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate?? ?Intreprinderi legate?;? ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.Modelele formularelor enumerate se regasesc in Sectiunea ?Formulare?.Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie.Nota: 1.Atunci cand un grup de operatori economici depune o oferta comuna, situa?ia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare membru asociat va depune documentele solicitate pentru demonstrarea ?capacitatii economice si financiare?.2.In cazul subcontractarii unei parti a contractului, documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerin?elor men?ionate mai sus nu sunt obligatorii pentru subcontractan?i.3. In cazul unui angajament de sus?inere din partea unui ter?, pentru demonstrarea indeplinirii cerin?elor mentionate mai sus se vor lua in considerare fie resursele ofertantului/cumulul resurselor membrilor grupului de operatori economici (asociere) ori cele ale ter?ului sus?inator atunci cand sus?inerea este acordata pentru capacitatea economica si financiara. Cerin?a privind cifra de afaceri va fi indeplinita prin luarea in considerare a sustinerii unui singur tert sus?inator.Pentru dovedirea sus?inerii se va prezenta un angajament ferm al sus?inatorului, incheiat in forma autentica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara cf art 188 (2) din OUG 34/2006
Autorizari
Capacitatea tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor
Subcontractanti
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se solicita o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, care va fi insotita de certificate/documente emise de catre beneficiar pentru cel putin 1 contract de servicii similar de gestionare si distributie de marfuri.F 16 -Declaratie privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani;Declaratie pe propria raspundere din partea op.economici ca vor prezenta in cazul in care sunt declarati castigatori, Licenta pt. transportul rutier de marfa pe teritoriul Romaniei si Copie conforma pt. fiecare autovehicul sau echivalent, care vor deveni anexe la contract.Se solicita o declaratie pe proprie raspundere referitoare la faptul ca deserventii au o vechime in domeniu de minimum 3 ani; o declaratie cu lista cu autovehicule pe care le are in dotare, mentionand urmatoarele: marca si tipul fiecarui autovehicul; numarul de inmatriculare al fiecarui autovehicul; caracteristicile tehnico ? economice ale fiecarui autovehicul (putere, numarul de axe motoare, capacitatea de incarcare in tone, suprafata utila de incarcare), respectiv posibiliatatea de a incarca europaleti cu dimensiunile 800 x 1200 x 150 mm;Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca autovehiculele ce vor fi puse la dispozitia autoritatii contractante indeplinesc si urmatoarele conditii obligatorii: sa fie certificate pentru transport produse alimentare de origine nonanimala, respectiv sare; se solicita document de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine non-animala; (ordin nr. 111 din 16.12.2008 al Presedintelui ANSVSA);sa aiba bena / remorca acoperita, pentru a feri marfa de umezeala si sa aiba asigurate conditiile necesare pentru pastrarea integritatii ambalajelor si calitatii produselor; sa aiba bena / remorca pe perna de aer, cu posibilitatea reglarii inaltimii acesteia, pentru rampa de incarcare-descarcare si pentru incarcarea autovehiculului cu electrostivuitorul; sa poata fi incarcate / descarcate prin spate si / sau lateral.Prestatorul trebuie sa prezinte o declaratie prin care se angajeaza ca numarul de autovehicule ofertat ramane neschimbat pe perioada de derulare a contractului.Prestatorul trebuie sa poata inlocui orice autovehicul defect si care nu poate fi reparat in 8 ore de la sesizarea autoritatii contractante, cu un altul avand aceleasi caracteristici tehnice. Ofertantul care nu dovedeste ca poate inlocui un autovehicul defect, in 8 de ore de la notificarea facuta de autoritatea contractanta, va fi descalificat.Nota:
1.Atunci cand un grup de operatori economici depune o oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.2. In cazul subcontractarii unei par?i a contractului documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerin?elor mentionate mai sus nu sunt obligatorii pentru subcontractan?i.3. In cazul unui angajament de sus?inere din partea unui ter?, pentru demonstrarea indeplinirii cerin?elor mentionate mai sus se vor lua in considerare fie resursele ofertantului/cumulul resurselor membrilor grupului de operatori economici (asociere) ori cele ale ter?ului sus?inator atunci cand sus?inerea este acordata pentru capacitatea tehnica si profesionala. Cerin?a privind experien?a similara solicitata va fi indeplinita prin luarea in considerare a sustinerii unui singur tert sus?inator.Pentru dovedirea sustinerii se va prezenta, conform prevederilor, un angajament ferm al sus?inatorului, incheiat in forma autentica.Informatii privind subcontractantiiCerinta obligatorie: Se va completa (daca e cazul) Formular 26 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti/asociati si specializarea acestora insotita si de acordurile de subcontractare/asociere si datele de recunoastere ale subcontractantilor/asociatilor propusi.
In acest caz se va completa (daca e cazul) si Formular 26 ? Lista subcontractorilor/asociatilor si Formular 26A ? Model acord subcontractare/ Formular 27A ? Model acord asociere.
In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S030-047124 din 12.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2013 13:00
Locul: Calea Victoriei, nr. 220, sector 1 , Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite sa asiste la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Prestarea serviciilor se va face in baza comenzilor ferme ale Autoritatii Contractante.Atentie!! Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie legalizata si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale.Autoritatea contractanta/consultantul ? organizator nu-si asuma raspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare. Oferta care este primita dupa expirarea termenului limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: Fiecare ofertant va putea fi reprezentat in fata comisiei de evaluare de o singura persoana, care va putea avea un singur insotitor.Presedintele comisiei are dreptul, sa dispuna evacuarea din sala a participantilor, a insotitorilor acestora sau a spectatorilor, care prin comportamentul lor impiedica buna desfasurare a procedurii.Daca in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor doua sau mai multe oferte admise contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret si se afla clasate pe acelasi loc, reofertarea se va face pe pret fara a fi afectati operatorii economici clasati pe pozitiile superioare.Avand in vedere modalitatea de derulare a contractelor subsecvente acordului cadru (comenzi ferme de transport) , nu este fezabila solicitarea constituirii garantiei de buna executie, valoarea acestora nedepasind pragul stabilit la art 124 din oug 34/2006.Documentul justificativ pt. cifra de afaceri /2012 il constituie situatiile financiare aferente anului 2012 cu dovada depunerii la organele competente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt cele prevazute la art. 256 (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: str. Calea Victoriei, nr 220, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010099, Romania, Tel. +40 0213178980, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.salrom.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2013 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer