Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie rasaduri flori defalcate pe loturi, pentru anul 2010


Anunt de participare numarul 95471/09.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel.0241488157, Email: [email protected], Fax: 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie rasaduri flori defalcate pe loturi, pentruanul 2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta si Statiunea Mamaia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie rasaduri flori defalcate pe loturi, prin incheierea de contracte de furnizare pentru fiecare lot in parte, pentru anul 2010 , conform specificatiilor din caietul de sarcini. Documentatia de atribuire este publicata in SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03121100-6 - Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1: Belis perenis-banutei :20.000 buc;LOT 2: Viola tricolor maxima-pansele cu flori mari (culori diferite) :20.000 buc; LOT 3: Lobelia spp.-lobelia :25.000 buc; LOT 4: Petunia hibrida grandiflora superbisima petunia (culori diferite)- 50.000 buc; LOT 5: Petunia hibrida grandiflora petunia mare (culori diferite)-50.000 buc; LOT 6 : Impatiens spp.- balsamina- 25.000 buc; LOT 7 : Salvia splendens salvia (culoare alb)- 25.000 buc; LOT 8 : Salvia splendens salvia (culoare rosie)- 25.000 buc;
LOT 9 : Agerathum mexicanum pufuleti- 26.650 buc; LOT 10 : Gazania splendens gazania- 50.000 buc; LOT 11 : Rudbeckia rudbekia- 50.000 buc;LOT 12 : Canna indica cana (culoare rosie)- 5.000 buc; LOT 13 : Canna indica cana (culoare galbena)- 5.000 buc; LOT 14 : Chrysanthemum hortorum-crizanteme ( diverse culori)- 7.440 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 840, 265.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare (lei/lot) conformfisei de date a achizitiei;Garantia de buna executie: in valoare de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract, incheiat pentru fiecare lot in parte.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura- formular P; Declaratie privind eligbilitatea- formular A; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OG nr 34/2006-formular B; Certificat de plata a datoriilor catre bugetul de stat consolidat; Certificat de plata a datoriilor catre bugetul local; Certificat constatator emis de ORC; Certificat de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3(trei) ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati-formular C1; Documentele care certifica livrareaproduselor cuprinse in formularul C1; Certificat de atestare profesionala pentru activitatea de comercializarea semintelor / materialului saditor, eliberat de Inspectoratul Teritorial pentru calitatea semintelor simaterialului saditor, valabila pentruanul in curs; Autorizatie pentru comercializarea semintelor si materialului saditor eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Inspectia de Stat pentru calitatea semintelor/materialului saditor, vizata anual; Dovada certificarii unui sistem de management al calitatii ISO 9001:2001 sau ISO 9001:2008pentru domeniul ce face obiectul contractului; Dovada certificarii unui sistem privind protectia mediului ISO 14001 pentru pentru domeniul ce face obiectul contractului; declaratie privind prtea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti-formular D.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza etapa finala de licitatie electronica, o singura runda. Ofertantii admisi trebuie sa fie inregistrati in SEAP la adresa de internet wwwe-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.04.2010 12:00
Locul: Primaria Municipiului Constanta bd Tomis nr 5 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatori desemnati de UCVAP si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata in SEAPwwwe-licitatie.ro.Se vor incheia contracte pentru fiecare lot in parte.Dupa realizareaevaluarii initiale integrale a ofertelor , conform criteriului de atribuire stabilit in documentatia de atribuire se va lansa licitatia electronica. Vor fi invitati toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi, in sensul imbunatatirii ofertei depuse anterior organizarii acestei faze. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul total / lot.Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor admisi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleos nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: str Traian nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241616003, Email: [email protected], Fax: 0241606597
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se poate depune contestatie intermen de 10 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care contestatorul il considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: bd Tomis nr 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241488115, Fax: 0241488924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2010 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer