Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie reactivi chimici


Anunt de participare numarul 142945/05.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMITA
Adresa postala: STR. LACULUI, NR. 12, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920024, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA POPI, Tel. +40 243232069, Email: [email protected], Fax: +40 243232079, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro/structuri teritoriale, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie reactivi chimici
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. lacului nr. 12, loc. slobozia, jud. ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reactivi chimici necesari activitatii laboratorului sanitar veterinar
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
reactivi chimici - 126 de loturi
Valoarea estimata fara TVA: 464, 104RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 1% din valoarea estimata pentru fiecare lot in parte, astfel cum se specifica in anexa B. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar sau printr-un document de garantare emis in conditiile legii de o sociatate bancara, in cuantumul prevazut in prezenta documentatie. Garantia de participare va avea o valabilitate de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Contul in care se va vira garantia de participare este RO65TREZ3915005XXX000110 deschis la Trezoreria Slobozia, jud. Ialomita, beneficiar Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita, cod fiscal 4231652. Se accepta modalitatile de constituire a garantiei de participare prevazute la art. 86 din HG 925/2006. Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta si in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor. Echivalentul leu/euro va fi a treia zi lucratoare de la data publicarii anuntului de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, formulare-tip eliberate de autoritatile competente, din care sa reiasa obligatiile exigibile din luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 - se va completa formularulnr. 1 atasat, Declaratie privind eligibilitatea - se va completa formularulnr. 3 atasat , Certificat de participare la licitatie cu oferta independent - se va completa formularulnr. 5 atasat, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 fata de persoanele care detin functii de conducere si decizie in cadrul autoritatii contractante , si anume: Puia Mihai - director executiv, Barbuli Velizar - director executiv adjunct, Florea Teodora ? sef serviciu economic si administrativ, Popi Adriana - consilier juridic, comisia de evaluare Vasilescu Marilena, Moldoveanu Liana Mirela, Gligore Vasilica Catalina, Porumboiu Alina - Elena- se va completa formularulnr. 6 atasat, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006- se va completa formularulnr. 7atasat , Declaratie privind calitatea de participant la procedura - se va completa formularulnr. 9 atasat, Tertul sustinator va prezenta de asemenea documetele solicitate conform pct. 13, 19 si 20 din Legea 279/2011 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Teritoriala - in etapa de evaluare, ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta documentul in copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale cu cifra de afaceri pe ultimii 3 ani ; se solicita cifra de afaceri in domenuiul de activitate aferent obiectului contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se va completa in mod corespunzator formularul nr.4 atasat prezentei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
certificat ISO 9001 sau echivalent conform standardelor internationale pentru ofertant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
va contine valori, beneficiari, perioade de livrare-se va completa in mod corespunzator formularul nr.8 atasat prezenteicopie lizibila
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Dupa finalizarea verificarii documentelor de calificare si a propunerii tehnice, comisia introduce in SEAP numele ofertantilor ale caror ofertesunt admisibile, precum si ale ofertantilor ale caror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme. La LE au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta etapa de catre autoritatea contractanta.Faza finala a licitatiei -o singura runda de 1 zi. LE va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit la: http: //www.e-licitatie.ro Elementul ofertei care va face obiectul procesului de ofertare in sistem electronic este valoarea totala
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret cel mai scazut si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ca si clarificare depunerea de noi oferte de pret, iar ofertantii vor posta noua propunere financiara ca raspuns la aceasta clarificare in SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartimentul juridic din cadrul dsvsa ialomita
Adresa postala: str. lacului nr. 12, Localitatea: slobozia, Cod postal: 920024, Romania, Tel. +40 243232069, Email: [email protected], Fax: +40 243232079
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2013 21:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer