Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENT CU ANALIZOR RXIMOLA


Anunt de participare numarul 147507/25.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu
Adresa postala: B-DUL CAROL I, NR. 50, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700503, Romania, Punct(e) de contact: ANCA CIRSTEAN, Tel. +40 232267601, Email: [email protected], Fax: +40 232267601, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE PUBLICA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENT CU ANALIZOR RXIMOLA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: B-DUL CAROL I, NR.50, IASI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 67, 937.9 si 548, 613RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: AUTORITATEA CONTRACTANTA VA INCHEIA CONTRACTE SUBSECVENTE LUNAR, TRIMESTRIAL SAU ORICE PERIOADA IN FUNCTIE DE FONDURILE BUGETARE ALOCATE CU ACEASTA DESTINATIE SI DE NECESITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENT CU ANALIZOR RXIMOLA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reactivi de biochimie impartiti in 2 loturi, cu cantitatile estimative minime si maxime prezentate in caietul de sarcini si Anexa B
Valoarea estimata fara TVA: intre 67, 937.9 si 548, 613RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pentru fiecare lot in parte se regaseste in sectiunea "LOTURI" -Anexa B. Garantia de participare se poate constitui prin: 1)virament bancar in contul R080TREZ4065005XXX009774, Trezoreria IASI; 2)instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform modelului de formular nr.1 IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul garantiei de participare cu conditia demonstrarii ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, prin prezentarea modelului de formular nr.2. In cazul in care sunt ofertanti economici care doresc sa constituie garantia de participare in valuta, cursul de referinta pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda va fi cel stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi valabila minim 90 zile de la data limita a depunerii ofertei. Pentru transmiterea garantiei de participare se vor respecta prevederile art.18 din Hotararea nr.1660/2006. In cuantum de 2% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie conform art. 90 alin. (1)- (3) din HG 925/2006 si care se va constitui ca anexa la contract in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii contractului subsecvent. Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul specificat poate determina rezilierea acordului-cadru.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI BUGETARE ALOCATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SI MINISTERUL SANATATII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - se vor completa modelele de formulare nr.4 si nr.5Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^ยน din O.U.G. nr. 34/2006 - se va completa modelul de formular nr.6 (Persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii: GRIGORE TINICA-ManagerDABIJA EDUARD-Director medicalCODREANU LUCIA-Director financiar contabilAILINCA ALINA-avocat titular al Cabinetului de Avocat Ailinca Alina-Compartiment JuridicPAVEL GABRIELA DANA-Biolog principal- Presedinte comisie de evaluare cu drept de votMANOLE MARIA-Chimist principal- membru comisie de evaluare cu drept de votDAN MARIA-Medic primar medicina de laborator- membru comisie de evaluare cu drept de votDIAC MIHAELA-Asistent medical principal (PL)-laborator- membru suplinitor comisie de evaluare cu drept de votBUZUM ELENA ANTONIA-Asistent medical principal (PL)-laborator - membru suplinitor comisie de evaluare cu drept de votCIRSTEAN ANCA-Analist programator IA ? secretar fara drept de votCertificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Mentiune: In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se va completa modelul de formular nr.7 Persoane juridice romane: Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul, ,din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridica straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistare ca persoana juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident ca persoana juridicaMentiune: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1636/2007- copie semnata si stampilata cu mentiunea ?Conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale si declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Persoanele juridice nou infiintate vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data infiintarii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular disponibil in fisierul atasat ?Modele de formulare?, iar pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de catre BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform art.188 alin.1 lit e din OUG 34/2006- operatorii economici vor prezenta mostre de produs pentru toate pozitiile ofertate pana la data limita de depunere a ofertelor. Ofertele care nu contin mostre pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini vor fi respinse ca inacceptabile.
Certificat de marcaj CE emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE emisa de producator care atesta ca produsul ofertat este conform cu Directiva CE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru toate produsele pentru care s-a depus oferta, se vor transmite mostre la sediul autoritatii contractante- secretariat pana la data si ora limita de depunere a ofertelor stabilite in anuntul SEAP. Mostrele se vor eticheta si inscriptiona cu denumirea ofertantului, numarul lotului.Se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare al ofertelor clasati pe primul loc: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare transmisa prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati.Reofertarea se face doar pentru loturile la care va exista aceasta situatie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Institutului de Boli Cardiovasculare , ,Prof. Dr. George I.M. Georgescu'' Iasi
Adresa postala: B-DUL CAROL I, NR.50, Localitatea: IASI, Cod postal: 700503, Romania, Tel. +40 232267601, Fax: +40 232267601
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer