Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie reactivii


Anunt de participare numarul 149280/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI
Adresa postala: Str. Stefan Cel Mare, nr. 233, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730143, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTINA TIPLEA, Tel. +40 335411630, Email: [email protected], Fax: +40 235312111, Adresa internet (URL): www.sjuvaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie reactivii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.233 Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 14 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 72, 000 si 240, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reactivi compatibili cu aparatul Gem Premier 4000
Valoarea minima 72.000lei si Valoare maxima 240.000 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatea minima 6 cartuse , cantitatea maxima 20 acrtuse
Valoarea estimata fara TVA: intre 72, 000 si 240, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Garantia de participare se poate constitui in oricare formaprevazuta de lege in contul specificat in Anexa B.Dovada constituirii garantiei de participare se face prin incarcarea in SEAP a documentului doveditor iar documentul in original se va depunela sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor.Suma ce urmeaza a se retine in conformitate cu art.278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa inalta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.Aceasta se poate constitui in oricare din formele de la art.90 alin.(1)-(3) din H.G. nr.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp. Art. 180 din OUG 34/2066 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2066 aprobata cu modificarile si completarile
ulterioare, - Certificat de sarcini fiscale emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii
scadente in luna anterioara celei in care este prev termenul limita de depuneri ofertelor cf Notificarii ANRMAP149/2013- Certificat de sarcini fiscale emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prev termenul limita de depuneri ofertelor cf
Notificarii ANRMAP149/2013- Certificat de participare cu oferta idependenta, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la
licitatii cu oferta independenta- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.Operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art 11 alin 4 din HG925/2006.Persoane cu funcii de conducere: Manager: Psih Rinder Ana Smaranda, Director financiar contabil Ec. Sorescu Necula, Director medical Dr.Croitoru Lelia, Director de ingrijiri As Ungureanu Nadia; Comisia de evaluare a ofertelor: Presedinte -Tiplea Constantina, membru-Dr. Piseru Carmena Nicoleta, membru - Stirbu Adriana , Ref. Alexandru Catalin membru de rezerva, Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp. Art. 180 din OUG 34/2066
aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, Certificate constatator emis de ONRC, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a
ofertelor, original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In etapa evaluarii ofertelor, ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va
prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la data de 31.12.2012/ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente, Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea "Conform cu originalul" sau orice document disponibil al operatorului economic pentru a indeplini aceasta cerinta de calificare
Fisa de informatii generale
Se va completa formularul nr.4 din Sectiunea Formulare si Modele din care sa reiasa datele de identificare ale ofertantului, principala piata a afacerilor precum si cifra de afaceri pe ultimii trei ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilant contabil la data de 31.12.2012/ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente, Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea "Conform cu originalul" sau orice document disponibil al operatorului economic pentru a indeplini aceasta cerinta de calificareFisa de informatii generaleSe va completa formularul nr.4 din Sectiunea Formulare si Modele din care sa reiasa datele de identificare ale ofertantului, principala piata a afacerilor precum si cifra de afaceri pe ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
DEPARTAJAREA OFERTELOR CU PRETURI EGALE IN CAZUL DEPUNERII A DOUA SA MAI MULTE OFERTE CLASATE PE PRIMULLOC CU PRETURI EGALE, AUTORITATEA CONTRACTANTA VA SOLICITA REOFERTARE PRIN INCARCARE IN SEAP DE DOCUMENTECARE CONTIN PRETURI NOI.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006?
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 08:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer