Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie reagent de tip mamifer pentru tuberculinare prin test unic ( TU ) si reagent de tip aviar pentru tuberculinare prin TCS


Anunt de participare numarul 143372/30.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava
Adresa postala: Strada Scurta, nr. 2, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Bogdan Caba, Tel. +40 230522848/ +40 230214894, In atentia: Compartiment achizitii- investitii, Email: [email protected], Fax: +40 230520216/ +40 230214894, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie reagent de tip mamifer pentru tuberculinare prin test unic ( TU ) si reagent de tip aviar pentru tuberculinare prin TCS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Scurta, nr. 2, Localitatea Suceava, Judet Suceava, Romania
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reagent de tip mamifer pentru tuberculinare prin test unic ( TU )
Reagent de tip aviar pentru tuberculinare prin TCS
Necesare efectuarii tuberculinarii, actiune care face parte din activitatile sanitare veterinare de interes national
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651690-1 - Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT nr. 1 Reagent de tip mamifer pentru tuberculinare prin test unic ( TU )- 142000 DOZE
Lot nr. 2 Reagent de tip aviar pentru tuberculinare prin- TCS 141000 DOZE
Valoarea estimata fara TVA: 392, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot nr. 1- Reagent de tip mamifer pentru tuberculinare prin test unic ( TU )- 2000 RONLot nr. 2- Reagent de tip aviar pentru tuberculinare prin- TCS 5000 RONPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei ( 90 de zile de la data depunerii ofertelor )Pentru calcularea echivechivalentei leu/ alta valuta se va tine cont de cursul de schimb comunicat de BNR la data publicarii invitatiei in SEAPModul de constituire a garantiei pentru participarea la licitatie (una din urmatoarele variante): - Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, ( Formularul nr 15- formulare ); scrisoarea de garantie bancara este de preferat sa fie eliberata de o banca cu sediul in Romaniasi se va depune in original; sau- Ordin de plata (vizat de banca) in contul RO10TREZ 5915005XXX000146 deschis la Trezoreria Suceava; sau- Numerar depus la casieria centrala a institutiei ( program de lucru cu publicul: 09.00 ? 16.00 ), pentru valori de pana la 5000 RON inclusiv ( conform prevederilor legale in vigoare );Daca scrisoarea de Garantie Bancara/ Instrumentul de garantare nu contine inclusiv mentiunea de la punctul d), conform formularului atasat, oferta va fi respinsa in temeiul art 33 (3), lit. b din HG 925/2006.Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in IMM
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri publice de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A. Declaratie privind eligibilitatea. Prezentare Formular nr.1, document semnat, stampilat si inregistrat.
Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 1?in original.
Formularul va fi prezentat in cadrul procedurii de catre ofertanti/ ofertanti asociati/ terti sustinatori, dupa caz.B. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Prezentare Formular nr.1 A, document semnat, stampilat si inregistrat.
Neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 1A?in original.
C. Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta". Declaratie pe proprie raspundere Formular nr. 2, document semnat, stampilat si inregistrat.In conformitate cu Ordinul ANRMAP 314/12.10.2010 publicat in MO 701/20.10.2010
D. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice/ juridice. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice/ juridice. Se va prezenta in oricare din formele prebazute de articolul 5 al Ordinului 509/ 2011, indiferent daca pe documentul respectiv se precizeaza forma in care sa fie prezentat. Din certificat trebuie sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, a impozitelor si taxelor la bugetul local . Pentru persoanele fizice/ juridice straine se considera edificatoare documente echivalente emise de autoritatile din tara de origine.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
E. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice/ juridice. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice/ juridice. Se va prezenta in oricare din formele prebazute de articolul 5 al Ordinului 509/ 2011, indiferent daca pe documentul respectiv se precizeaza forma in care sa fie prezentat. Din certificat trebuie sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat. Pentru persoanele fizice/ juridice straine se considera edificatoare documente echivalente emise de autoritatile din tara de origine.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
D.S.V.S.A. Suceava are dreptul de a exclude de la procedura orice ofertant care se incadreaza in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii, in conformitate cu prevederile art. 181 din O.U.G. 34/ 2006:
a)a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c1)in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
F. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ( formular nr.8 ). Cerinta minima: prezentarea documentului solicitat
G. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioareprin Legea nr. 337/2006 si cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta minima: operatorul economic trebuie sa prezinte declaratia privind evitarea conflictului de interese din OUG nr. 34/2006. Se va completa Formularul nr. 15
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, la nivelul cerintei privind declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG nr.34/20061)":
1. CONSTANTIN SAVU-DIRECTOR EXECUTIV ( reprezentant legal )
2. STEFANOAIA MARGARETA- DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ( inlocuitor reprezentant legal )
3. DAN LUPU- SEF BIROU SAMBPVCC
4. DANUT BOTEZAN- SEF SERVICIU S.S.B.A.M.B
5. VIORICA URECHE- SEF SERVICIU ECONOMIC SI ADMINISRATIV
6. CONSTANTIN BOGDAN CABA- COMPARTIEMENT ACHIZITII- INVESTITII Persoane juridice romane/ straine:
1.Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrareca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitatea cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, pentru persoanele fizice/ juridice straine- original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul ?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.Persoanele fizice/ juridice straine sunt obligate sa prezinte documentele in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca ofertantul clasat pe primul loc in cadrul fiecarui lot sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formularul nr.3 ? Fisa de informatii generale? din care sa rezulte si media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare- prezentarea documentului solicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Cerinta minima: prezentarea listei principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.
Fisa experienta similara
Cerinta minima : se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara ( Formularul 5 ) pentru contracte similare in decursul ultimilor 3 ani.
Informatii privind asocierea
Cerinta obligatorie, in cazul in care mai multi operatori economici se asociaza si depun oferta comuna:
- prezentare acord de asociere, care va contine cel putin urmatoarele elemente:
? asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
? nominalizarea liderului asociatiei;
? comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
? platile se vor face catre liderul asociatiei.
Acordul de asociere va fi legalizat de catre asociati, doar in cazul in care oferta depusa de acestia va fi desemnata castigatoare de autoritatea contractanta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare- prezentarea documentului solicitatCerinta minima de calificare- prezentarea documentului solicitatCerinta minima de calificare- prezentarea documentului solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6, alin (2) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165, alin (2) din OUG 34/ 2006- Transmiterea invitatiilor catre toti operatorii economici care au depus oferte corespunzatoare se va face cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. In invitatie se va preciza momentul de start al licitatiei electronice.- Imbunatatirea ofertelor la licitatia electronica in 1 ( UNA ) runda a 24 h- Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul pe total lot ( criteriu de atribuire pretul cel mai scazut )- In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.- Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta- Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie- La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei fazeIn cazul in care dupa finalizarea rundelor de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte admisibile au preturi egale si sunt clasate pe primul loc, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi, ca la o data si ora ce va fi stabilita ulterior, o noua propunere de pret (in plic inchis), caz in care pretul nu poate fi mai mare decat cel initial. Va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4603/ 19.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.05.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.05.2013 10:00
Locul: Strada Scurta, nr.2, Localitatea Suceava, Judet Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegati imputerniciti ai operatorilor economici participanti la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.S.V.S.A. Suceava, Compartiment Juridic si Resurse Umane
Adresa postala: Adresa: Strada Scurta, nr.2, Judet Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Tel. +40 230522848, Fax: +40 230520216
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.04.2013 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer