Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE RECHIZITE SCOLARE PENTRU ANUL 2013 -2014


Anunt de participare numarul 146220/02.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Adresa postala: Str.Ion Maiorescu nr. 6, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200760, Romania, Punct(e) de contact: Sirbu Marin, Tel. +40 251420961, In atentia: Sirbu Marin, Email: [email protected], Fax: +40 351407396, Adresa internet (URL): www.isj.dj.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE RECHIZITE SCOLARE PENTRU ANUL 2013 -2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Str. Ion Maiorescu, Nr.6, jud. Dolj.
Receptia produselor se va face la sediul Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare rechizite scolare pentru elevi din clasa pregatitoare si clasele I-VIII, pentru 26650 scolari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1; clasa pregatitoarede 3300 pachete.Lot 2; clasa I 3850 de pachete.Lot 3; clasa II ?IV8000de pacheteLot 4; clasa V ? VII 8500 de pacheteLot 5; clasa VIII 3000 de pachete
Total 26650 pachete
Valoarea estimata fara TVA: 529, 350RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare -lotul 1 ; 1254 lei, lotul 2 ; 1463 lei, lotul 3 ; 3040 lei, lotul 4 ; 3570 lei, lotul 5 ; 1260 lei.In cazul ofertantilor din categoria Intrepriderilor Mici si Mijlocii (facind dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in proportie de 50% din cuantumul precizat. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia trebuie sa fie irevocabilaGarantia de participare, prezentata pentru fiecare lot, va avea perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile.Contul in care se face plata garantiei de participare este RO35TREZ2915003XXX000063 deschis la Trezoreria Mun. Craiova. In cazul scrisorilor de garantie emise de o banca din strainatate, se va prezenta anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia. Scrisoare de garantie bancara de participare - Formular 2. Garantia de participare, obligatoriu, se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata si la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici.Pentru garantia de participare depusa in euro sau alta valuta cursul pentru care se determina echivalentul in lei / alta valuta este cursul BNR prezentat la acea data, care este anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 (cinci) zile. Garantiei de buna executie: este de 5% din valoarea contractului, fara TVA; Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: conform art. 90 din Hotararea nr.925/ 2006, modificata cu aliniatul 55 din 834/2009, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se constituie pentru un lot sau pentru mai multe loturi, in functie de cite loturi a cistigat ofertantul respectiv
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat fonduri alocate in anul 2013, pentru achizitie rechizite scolare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea, conform art. 180 din OUG 34/2006, actualizata;
2. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice cu privire la plata datoriilor la Bugetul consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Daca procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. 4 din HG 925/2006 intr-o astfel de situate devenind aplicabile prevederile art. 9, alin. 3 din Ordinul nr. 509/2011;
3. Certificat de atestare fiscala cu privire la taxele si impozitele locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Daca procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. 4 din HG 925/2006 intr-o astfel de situate devenind aplicabile prevederile art. 9, alin. 3 din Ordinul nr. 509/2011;
4. Declaratie privind neincadrarea in art. 181 lit. A, b, c, d, e din OUG 34/2006, actualizata
5. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, traduse, care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile legale catre buget
6. Certificat de inregistrare fiscala
7. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
8. Persoane cu functii de decizie: Georgica Bercea-Florea, inspector ?colar general ?i Sirbu Marin, consilier.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, care sa cuprinda informa?iile reale / actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de minim 125400 de lei, pentru lotul 1 - minim 146.300 de lei, pentru lotul 2 - minim 304000 de lei, pentru lotul 3 - minim 357000, pentru lotul 4 - minim 126000, pentru lotul 5. Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
Bilantul contabil, la 31.12.2012 vizat si inregistrat de organele competente si balanta contabila de verificare pe luna precedenta celei in care ofertantul depune oferta pe SEAP
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular nr 11Prezentare bilant contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Fisa de informatii privind experienta similara. Ofertantul va completa in acest sens formularul nr. 8
Cerinta 2
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.
Nota: oferantul va prezenta certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa reiasa ca au fost furnizate produse similare pana la data depunerii ofertelor.
Ofertantul va completa in acest sens formularul nr. 6 si anexa formular nr. 6
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular nr 8Prezentare formular nr. 6 si anexa formular nr. 6
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu acelasi pret minim, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi iar contractul va fi atribuit operatorului economic care va prezenta cel mai mic pret.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Compartiment Contabilitate si Compartiment Juridic
Adresa postala: Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200760, Romania, Tel. +40 251420961, Email: [email protected], Fax: +40 251421824, Adresa internet (URL): www.isj.dj.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2013 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer