Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie refuz ciur DS Bacau


Anunt de participare numarul 146243/02.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Str Pericani, nr. 9A, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234519348
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie refuz ciur DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ocoalele silvice de pe raza de activitate a DS Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie refuz ciur pentru intretinerea drumurilor forestiere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212310-6 - Balast (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
9358 tone
Valoarea estimata fara TVA: 321, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este cel precizat in anexa "Loturi".Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Nu sunt aplicabile prevederile art 278 indice 1 din OUG 34/2006.Modul de constituire a garantiei de participare: -virament bancar-scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea AC original (aceasta trebuie adusa /expediata la sediul DS Bacau pana la deschiderii ofertelor )-plata in numerar la caseria DS BC, chitanta prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor-ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont RO20 BRDE 040SV 1840 1150 400, deschis la BRD S.A. Bacau) Pe ordinul de plata se va face mentiunea: ?Garantie de participare ?refuz ciur lot nr.......?.-fila cec confirmata de banca emitenta pana la deschiderii ofertelorEchivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea urmatoarelor formulare: - " Declaratie de eligibilitate ", " Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare" , " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 din OUG34/2006 (persoanele din cadrul autoritatii contractante implicate in organizarea , derularea si finalizarea actualei proceduri sunt: Ghelasa Viorel -director, Manaila Gheorghe-director tehnic, Tabacaru Ion-director economic, Cezar Danila -responsabil drumuri forestiere, Popa Gheorghe ?responsabil mecanizare, Carmen Dudas ? oficiu juridic, Melania Rusu ? sef Birou Financiar Contabil, Neculai Popa- sef Birou Investitii, Ioan Bitir ?responsabil Investitii, Animaria Caliap ?responsabil achizitii) . Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit a), c1)si d) din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul si " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator. De asemenea tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuireconform prevederilor art 180 din OUG 34/2006.
Daca este cazul, declaratia privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG 34/2006 se prezenta de catre subcontractant
- Se va prezenta " Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta " conform prevederilor Ordinului 314/2010.;
- Prezentarea certificatului de atestare fiscala eliberat de ANAF privind indeplinirea obligatiilor de plata , care sa ateste lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata ( amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. La deschiderea ofertelor se vor anexa documente justificative pentru aceste inlesniri. Certificat constatator, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte: a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b. codul unic de inregistrare;c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);d. structura actionariatului;e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f. domeniul de activitate principal;g. domeniile de activitate secundare;Sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala.
Inainte de transmiterea rezultatului privind rezultatul procedurii , ofertantului de primul loc i se va solicita prezentarea Certificatului Constatator in original sau copie legalizata in situatia in care a prezentat documentul in forma copie cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea formularului ?Informatii generale?. In acest formular se vor inscrie toate datele de identificare si contact ale operatorului economicsi cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010). Demonstrarea cifrei de afaceri se va realiza prin prezentarea unor extrase de bilant. In cazul, in care oferta este depusa prin asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea si prezentarea formularului ?Informatii generale?. In acest formular se vor inscrie toate datele de identificare si contact ale operatorului economicsi cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010). Demonstrarea cifrei de afaceri se va realiza prin prezentarea unor extrase de bilant. In cazul, in care oferta este depusa prin asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?.precum si formularul "experienta similara" Experienta similara va fi dovedita prin livrari de produse similare, livrarile se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de clientul beneficiar.
Fiecare operator va trebui sa prezinte informatii cu privire la mijloacele de transport. Se vor completa si prezenta formularele ?asigurarea tehnica propusa pentru indeplinirea corespunzatoar a contractului" si "declaratieprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului"; pentru fiecare mijloc de transport declarat trebuie sa prezinte un act legal care sa dovedeasca ca acel mijloc de transport ii apartine - carti de identitate, copii dupa facturi; caracteristicile tehnice ale autovehiculului.
Daca operatorul economic nu detine in proprietate un mijloc de transport exista posibilitatea de a prezenta un contract de comodat/inchiriere sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie (angajament de punere la dispozitie).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?.precum si formularul "experienta similara" Experienta similara va fi dovedita prin livrari de produse similare, livrarile se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de clientul beneficiar.Fiecare operator va trebui sa prezinte informatii cu privire la mijloacele de transport. Se vor completa si prezenta formularele ?asigurarea tehnica propusa pentru indeplinirea corespunzatoar a contractului" si "declaratieprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului"; pentru fiecare mijloc de transport declarat trebuie sa prezinte un act legal care sa dovedeasca ca acel mijloc de transport ii apartine - carti de identitate, copii dupa facturi; caracteristicile tehnice ale autovehiculului.Daca operatorul economic nu detine in proprietate un mijloc de transport exista posibilitatea de a prezenta un contract de comodat/inchiriere sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie (angajament de punere la dispozitie).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2013 11:00
Locul: sediul DS Bacau din Parcul Dendrologic Hemeius, sat Lilieci, com Hemeius, jud Bacau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti(i)/ imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
S-a adoptat procedura de licitatie deschisa deoarece la nivelul RNP Romsilva valoarea cumulata pe acest cod CPV este mai mare de 130.000 euro. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prezentarea de noi documente in plic sigilat, care sa contina noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
ermenele pentru exercitarea cailor de atac sunt conform celor prevazute la art. 256 (2) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - oficiu juridic
Adresa postala: str Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Tel. +40 234588959, Email: [email protected], Fax: +40 234519348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2013 16:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer