Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie repartizor asfalt si cilindru vibrocompactor in leasing financiar pe o perioada de 60 luni


Anunt de participare numarul 134519/04.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT S.A.
Adresa postala: REPUBLICII 43B, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601024, Romania, Punct(e) de contact: CORINA ALEXE , TEL +40 733005203, Tel. +40 234325031, In atentia: ALEXE CORINA, Email: [email protected], Fax: +40 234325031, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
Altele: lucrari de constructia drumurilor; colectarea deseurilor nepericuloase.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie repartizor asfalt si cilindru vibrocompactor in leasing financiar pe o perioada de 60 luni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Mun.Onesti, B-dul Republicii nr. 43 B, Jud.Bacau, Cod 601024
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitiea unui repartizor asfalt si a unui cilindru vibrocompactor in leasing financiar pe o perioada de 60 luni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43312000-3 - Utilaje pentru instalarea imbracamintei rutiere (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- repartizor asfalt - 1 buc;
- cilindru vibrocompactor - 1 buc.Contract leasing in euro, cu rate egale, avans 20% si cu valoare reziduala cuprinsa in rate, cu o durata de 60 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 330, 790EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare= 15000ron, se va constitui in favoarea autoritatii contractante fie cu Scrisoare de garantie de participare emisa de o banca sau societate de asigurari, fie cu OP in contul RO 09TREZ 0625069xxx002117, deschis la Trezoreria Onesti si va avea o valabilitate de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se poate retine de autoritatea contractanta (integral sau partial) cand ofertantul se afla intr-una din urmatoarelesituatii: a)revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul;c)fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executied)ofertantul se afla in situatia prevazuta de Art. 2781 din OUG 34/2006Garantia de participare se restituie in maxim 3 zile de la semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie Garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului fara TVA se va constitui cu Scrisoare de garantie emisa de o institutie financiarasau retineri succesive din plata facturilor emise pe durata leasingului. Ofertantul castigator va deschide un cont la Trezoreria Onesti infavoarea SC DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA, in care se va varsa in maxim 14 zile de la semnarea contractului o suma echivalenta cu 0, 5% din valoarea fara TVA a contractului. Autoritatea contractanta va alimenta contul cu suma retinuta din plata fiecarei facturi. Contul deschis la Trezorerie este purtator de dobanda.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PROPRII ALOCATE PRIN BUGETUL ANILOR 2012-2016
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Formular 22. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 181 din OUG 34/2006- Formular 3
3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat eliberat de catre DGFPS (prin obligatii exigibile de plata se intelege obligatiile scadente in luna anterioara depunerii ofertei)
4. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local emis de autoritatea locala
5. Certificat de participare cu oferta independenta in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - Formular 6
6. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 691 din OUG 34/2006 - Formular 4, Persoane din cadrul SC DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SAfata de care se va raporta ofertantul cu privire la situatiile de incompatibilitate prevazute de Art. 691 din OUG 34/2006 sunt: Administrator unic ? PARIS IOAN
Inginer Sef ? GNATIUC NICOLAE, Sef srv. financiar contabilitate- MANOLACHE PETRICA, Sef serviciu tehnic- DUMITRAS RADU , Sef sectie Transport- BARGAOANU DUMITRU, Sef comp. achizitiipublice/aprov. ? ALEXE CORINA, Consilier jur.BOSTAN LAURA GABRIELA Documente ce dovedesc inregistrarea
a) Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator, emis, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic candidat corespunde obiectului procedurii;b)Pentru persoane juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta
profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident. (documentul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul " insotita de semnatura si stampila in original, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2009 , 31.12.2010 vizat de ANAF si Bilant contabil la 31.12.2011 sau Balanta de verificare la 31.12.2011
Declaratie privind Cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani ? Informatii generale ?
se va prezenta Formularul 7 din Sectiunea Formulare.
Cerinta minima ? Cifra Medie de Afaceri globala pentru ultimii 3 ani sau
pentru perioada de activiotate daca aceasta este mai mica de 3 ani ? minim 600 000 Euro echivalent 2611080 Lei la curs BCE valabil pentru lunaDecembrie 2011 respectiv 1 Euro = 4, 3518 Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara ? Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani catre clienti privati sau autoritati /institutii publice insotite de certificari privind indeplinirea contractului.Experienta similara ? va fi demonstrata prin livrari efectuate aferente unui singur contract similar finalizat sau in curs de derulare din ultimii 3 ani .
Cerinta valorica :100.000 Euro echivalent 435 180 ron la curs BCE valabil pentru luna Dec. 2011, 1 Euro = 4, 3518 ron demonstrata prin livrarile aferente unui singur Contract similar
Declaratie privind subcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara; 1. Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel : a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 70 de puncteb) pentru alt pret decat cel prevazut la lit, a) punctajul se acorda astfel: Pn = (pret minim/ pretn) x punctaj maxim alocat.
2.
TERMEN LIVRARE
40%
Descriere: Punctajul pentru factorul de evaluare "termen sau termene de livrare" se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare minim, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 40puncte. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: Pn = (1/termenn) x punctaj maxim alocat.termenn = numarul de zile cu care se depaseste termenul de o zi.ermenul de livrare va fi exprimat in zile calendaristice, incepind de la data Ordinului de incepere a contractului de livrare.
3.
TERMEN DE GARANTIE
10%
Descriere: Punctajul pentru factorul de evaluare " termen de garantie ? se acorda astfel: Termenul de garantie reprezinta termenul cel mai mare care se acorda utilajelor. Termenul de garantie se va exprima in luni. Punctajul pentru factorul de evaluare? termen de garantie? ( P termen de garantie) se acorda asfel: a. pentru perioada cea mai mare de garantie se acorda punctajul maximalocat factorului de evaluare respectiv; b. pentru un alt termen decat cel prevazut la lit.a), punctajul se acorda astfel: c. pentru termenul de garantie mai mic decat cel prevazut in caietul de sarcini , oferta se considera neconforma.
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.05.2012 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.05.2012 11:30
Locul: SC DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.AB-dul Republicii nr.43 B, etaj 1, Sala de sedinte, Mun. Onesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii ofertantilor si reprezentantii UCVAP, daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.In cazul asocierii/subcontractarii/sustinerii din partea tertilor- indeplinirea cerintelor de calificare se face conform prevederilor Anexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.2.Pata ratelor de leasing se va efectua in lei la cursul euro dat de BCE valabil pentru luna la care se face plata.3.Documentele din cadrul ofertei se pot depune - in original/copie legalizata sau copie cu mentiunea "conform cu originalul".La solicitarea autoritatii contractante, ofertantii au obligatia de a prezenta pentru confirmare documentele in original sau copie legalizata.4. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre documentul pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA-COMPARTIMENT JURIDIC SI COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE /APROVIZIONARE
Adresa postala: BULEVARDUL REPUBLICII NR.43 B, Localitatea: ONESTI, Cod postal: 601024, Romania, Tel. +40 234325031, Email: [email protected], Fax: +40 234325031
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2012 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer