Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie robinete de izolare circuit abur intermediar cald / rece


Anunt de participare (utilitati) numarul 142630/21.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SE Craiova - Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu, NR.101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Radescu, Tel. +40 351403716, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie robinete de izolare circuit abur intermediar cald / rece
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE Craiova-Uzina Isalnita, str.Mihai Viteazu, nr.101, Isalnita, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie :
- robinet izolare, conform anexa 2 - 14 buc
- robinet izolare, conform anexa 3 - 14 buc
- robinet izolare, conform anexa 4 - 14 buc
- robinet izolare, conform anexa 5 - 14 buc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131120-3 - Robinete-vana (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- robinet izolare, conform anexa 2 - 14 buc
- robinet izolare, conform anexa 3 - 14 buc
- robinet izolare, conform anexa 4 - 14 buc
- robinet izolare, conform anexa 5 - 14 buc
Valoarea estimata fara TVA: 99, 943.03RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.990, 00 lei. Per.de valab. a gar.de participare : va fi cel putin egala cu per. de valab.a ofertei (60 zile) ; cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a gar. de part. care va fi acceptata: a-prin virament bancar sau printr-un instrument de garant emis in cond. legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si ptr. per. prevazuta in doc. de atribuire.NOTA: Gar. trebuie sa fie irevocabila. Instrum. de gar. trebuie sa prevada daca plata gar. se va executa : -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garant., in conf. cu contr. garantat sau ;
-neconditionat, resp la prima cerere a benef., pe baza decl. acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;a-OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Acestia vor fi depusi in contul RO74RNCB0134041638011025 - deschis la BCR Craiova;b-Lichid. depuse la caseria A.C. ? SC CEO SA ? Uzina Isalnita;Ptr.ofertantii I.M.M ? uri gar. de particip. va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa ca IMM, in conf. cu cond. art.3 din Legea 346/2004. ofert. beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul gar. de particip. Ofertantul pierde gar. de particip. daca: -isi retrage oferta in per. de valab. a ofertei;
-oferta sa fiind stabilita castig, nu constituie gar. de buna exec. in per. de valab. a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contr. si inreg. sa la sediul SC CEO SA ? Uzina Isalnita;
-oferta sa fiind stabilita castig, refuza sa semneze contr. de achiz. publ. in per. de valab. a ofertei.Echiv. ptr. o gar. de particip. depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, A.C. retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG34/2006 5% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o socc bancara ori de o soc. de asigurari;b-Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obigatia de a deschide la Trezorerie a Statului (conf.HG 1045/2011) un cont disponibil distinc la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre econtractant in contul deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din valoarea contractului fara TVA;c-Nota: Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a gar. de buna executie opteaza;d-Ofertantii I.M.M-uri, daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modif. si complet.ulterioare, pot beneficia de reducere cu 50% la cuantumul gar. de buna executie a contractului de furnizare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea ? formular 5 (in original)-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 ? formular 6 (in original)certificate constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat (Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-conf art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?)-declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7 (in original)-certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? formular 8 (in original)declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^ (Persoanele cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul autoritatii contractante si anume: Viorel Gherghina - Director;Amzolin Rujero-Inginer Sef Productie;Ion Tataru-Contabil Sef;Emil Vacaru-Sef Serv. Tehnic;Mihai Smarandache-Comp.Financiar;Nicolae Grigorie-Sef Serv.Comercial, Mihai Vochescu -Serv.Tehnic;Lucian Radescu-Serv.Comercial (in original)-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala (din certificatul constatatorsa rezulte obiectulde activitate al operatorului economic.Obiectul contractului ( robinete de izolare ) trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ). Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezinta pentru conformitate cerificatul constatator in original sau copie legalizata (daca acesta a fost trimis in copie semnat si stampilat ?conform cu originalul?)-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- ultimul bilant contabil
Modalitatea de indeplinire
- copie lizibila stampilata si semnata " conform cu originalul "
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani; recomandari, documente constatatoare, etc din partea altor beneficiari care sa confirme livrari cu obiect similare ( robinete de izolare )sau certificate/documente emise de catre beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse.
Modalitatea de indeplinire
formular 10 (in original) si recomandarile in copie lizibila stampilate si semnate "conform cu originalul"
-Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul produselor are certificarea sistemului calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
-copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
1148
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 21.06.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2013 10:00
Locul: SE Craiova - Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr. 101, loc. Isalnita, jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia va fi transmisa in original sau copie legalizata sau copie lizibila stampilata si semnata ?conform cu originalul? Nota 1 : Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. de mai sus, ofertantul are obligatia de a preznta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta formularul 11, acesta va fi insotit de: -decl. privind calitatea de particip. la procedura- Formular 7;
- certificat de particip.la procedura cu oferta independenta-Formular 8;
-fisa de inf. gen.-Formular 9 Nota 2 : Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte clasate pe locul I au acelas pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006 de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC Complexul Energetic Oltenia SA ? Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2013 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer