Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Rulmenti


Anunt de participare (utilitati) numarul 146926/01.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: A.I.Cuza nr.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SE Isalnita, str.M.Viteazu 101, Isalnita, Dolj, Tel. +40 251407653, In atentia: Marcela Gentu, Email: [email protected], Fax: +40 251404823, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie Rulmenti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE Isalnita, str.Mihai Viteazu nr.101, loc.Isalnita, jud.Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie rulmenti si bucse de diferite tipuri si dimensiuni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
bucse si rulmenti de diferite tipuri si dimensiuni
Valoarea estimata fara TVA: 241, 699.03RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
este de 4.833 lei, din care : Lot 1 = 21, 45 lei, Lot2 =39, 58 lei; Lot3=7, 35 lei; Lot4=752 lei; Lot5=348 lei; Lot6=15, 31 lei; Lot7= 2510 lei; Lot8=352 lei; Lot9=44, 53 lei; Lot10=164 lei; Lot11=512, 36 lei; Lot12=65, 64 lei; Lot13=0, 84lei;echiv.leu/ alta valuta pentru o garantie de participare(GP) depusa in valuta, se va face lacursul de BNR, cu 3 zile inaintea datei limita de depunere a ofertei. Perioada de valabilitate a GP : va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 zile) cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a GP care va fi acceptataa) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc.de atribuireNOTA: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa : - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantateb) OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelorCont achizitor: RO25.BRDE.170S.V963.4209.1700- BRD CraiovaCUI: 31454295c) Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante ?SE IsalnitaPentru ofertantii I.M.M ? uri garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria IMM, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004. In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul GPOfertantul pierde GP daca: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei;b) b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractulde achizitie publica/ acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei. Garantiei de buna executie (GBE)a contractului(ctr.) reprezinta5%din val.ctr , fiind in val.de ??lei.(1)GBE a ctr. se poate constituiprin instrument bancar in termen de 10 zile calendaristice de la semnarea ctr. (2) GBE a ctr.se poate constitui si prin prin retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale.Furnizorul va deschide un cont de garantii la dispozitia SE Isalnita CUI 31454295 la o unitate de Trezorerie a Statului. Suma initiala care se depune de catre furnizor in acest cont este de 0, 5 % din pretul ctr., reprezentand ? lei, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii ctr., achizitorul va alimenta acest cont prin retinerisuccesive din facturile partiale acceptate la plata pana la concurenta sumei prevazuta la alin.1. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Nu se admit decontari inainte de deschiderea contului de garantii.Achizitorul isi rezerva dreptul de a retine GP in cazul in care furnizorul refuza sa constituie GBE in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 10 zile de la semnarea contractului. Achizitorul va elibera GP numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii GBE.Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui GBE, in termen de 14 de zile de la data intocmiriireceptiei produselor care fac obiectul ctr./ sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra GBE, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.Garantia tehnica a produselor este distincta de garantia de buna executie a ctr.Garantia produselor va fi de 17.000 ore PIF, perioada de garantie in depozitare va fi min.2 ani de la livrare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA ? SEIsalnita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratii privind eligibilitatea art.180 -F5
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 -F6
Cerinta nr.3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - F7
Cerinta nr. 4: Certificat de participare la cererea de ofertecu oferta independenta -F12
Cerinta nr.5: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1( Dumitru Dumitrascu-director;Veronica Nica-director economic, Viorel Gherghina?director tehnic, Viorica Mitricof-director achizitii; Nicolae Grigorie ?sef bap) -F13
Cerinta nr.6 - Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator -F14
Cerinta nr.7 (dupa caz): Informatii privind IMM-urile
-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri -Cerinta nr. 8: Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre statprecum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat .Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (conf art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?) Cerinta nr. 1: Persoane juridice/fizice romane
Prezentare Certificat Constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si IndustrieTeritoriala
(Document emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si IndustrieTeritoriala
- din certificatul constatator trebuie sa reiese ca ofertantul are in obiectul sau de activitatefurnizarea de produse? care se regasesc in codul CAEN )
Cerinta nr. 2: Prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale1. Declaratie privind cifra medie de afaceriPrecizare cifra afaceri globala inultimi 3 ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.Conversia leu / euro se va face prin raportare la cursul mediu BNR, aferent fiecarui an in parte.
Modalitatea de indeplinire
F8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, rulmenti utilizati in sectorul de producere a energiei electrice, in valoare de cel putin 20.000 lei, insotite de recomandari de la beneficiar, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Documente din care sa reiese ca ofertantul detine, respectiv are contract sau angajament ferm pentru asigurarea aparaturii necesare diagnozei defectelor si verificarilor de aliniere, in vederea acordarii asistentei tehnice la montarea rulmentilor. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar
Modalitatea de indeplinire
F9
Cerinta nr.1
Informatii privind standardele de asigurarea calitatii
Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul produselor are certificarea sistemului calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare si durata de 1 zi, iar pasul de licitatie va fi de 0, 01%.Participantii calificati vor fi anuntati in SEAP si prin faxPentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
7837
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 20.12.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2013 10:30
Locul: SE Isalnita, str.M.Viteazu nr.101, loc.Isalnita, jud.Dolj, et.3-bloc PRAM
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice persoana imputernicita de ofertantul participant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelas pret, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006 de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S. CEO SA ? SE Isalnita
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 251407602, Fax: +40 251407602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2013 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer