Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie salam vara


Anunt de participare numarul 148906/16.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA CRAIOVA
Adresa postala: VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200463, Romania, Punct(e) de contact: IULIA MONICA VOINEA, Tel. +40 251561777, Email: [email protected], Fax: +40 251439547, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie salam vara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Craiova, str Vasile Alecsandri, nr 89
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 11 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 915.6 si 74, 952.9RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: de regula lunar, valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 6915.60 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord-cadru: achizitia a minim 1020 kg si maxim 11055 kg salam vara
contract-subsecvent: achizitia a minim 950 kg si maxim 1020 kg salam vara
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15131120-2 - Salamuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
acord-cadru: achizitia a minim 1020 kg si maxim 11055 kg salam vara
contract-subsecvent: achizitia a minim 950 kg si maxim 1020 kg salam vara
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 915.6 si 74, 952.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
320 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1499 leiModul de costituire a garantiei: cf art 86 din HG 925/2006. In cazul constituirii prin ordin de plata contul in care se va vira este RO25TREZ2915005XXX000143 deschis la Trezoreria Craiova. La procedura online desfasurata, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP scanata pana la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici pana la data limita de depune a ofertelor. In cazul utilizarii instrumentelor de garantare bancara sau a instrumentelor emise desocietati de asigurari pentru constituirea garantiei de participare, acestea se vor prezenta in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei va fi de minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pentru sumele constituite in valuta se va lua ca si curs de referinta, cursul valutar din data de 01.02.2014, curs BNR. 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, cf art 90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea- solicitat formularul 1. Incadrarea in prevederile art 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006- solicitat formularul 2. Incadrarea in prevederile art 181 din OUG34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? solicitat formularul 3 cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(persoane cu responsabilitati in derularea procedurii: Becheanu Adrian-director, Calota Marin-dir adj DSDRP, Stefan Sorin-director adj ec admin, Craioveanu Ion-sef serv productie si venituri proprii, Udrea Nicusor-viza CFP, Petre Corneli-viza CFP, Stanica Veronica-sef serviciu logistica, Voinea Monica-ofiter achizitii, Dine Alin-ofiter achizitii, Sandu Paul-responsabil economic , Popescu Mihaela-responsabil economic, Radu Mihai-responsabil economic, Subitz Eugenia-responsabil economic, Chirita Cosmin Marius-responsabil ecomonic, Vulpe Victoria- consilier juridic).Incadrarea in prevederile art 69ยน din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura: solicitat formularul 12 Certificat constatator detaliat eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Se va prezenta certificat constatator detaliat emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in certificatul constatator detaliat depus trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Nota:
-Documentul se va prezenta in oricare din formele : In original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
-Ofertantul/ofertantii declarant/declaraticastigator va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare si documente care sa ateste competenta acestora de a furniza produsele care fac obiectul contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale va cuprinde numarul de fax, adresa de corespondenta si cifrele de afaceri globale pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale- solicitat formularul 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani ?Formularul va cuprinde livrari de produse similare si va contine obligatoriu valori si nume beneficiari.
Se vor anexa certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii nominalizati in Lista principalelor livrari de produse similare. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,
operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmati,
demostrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a
operatorului economic, cf art 188.1.a din OUG 34/2006
buletin de analiza/document echivalent emis in anul 2014 care sa evidentieze ingredientele si proprietatile chimice conform stasurilor in vigoare STAS 9065/3-73, 9065/2-73, 9065/5-73, 9065/4-81
mostra: 1 baton salam vara de min 200 gr.
Mostra va fi depusa la sediul unitatii pana la data limita de depunere a ofertelor cf OUG
34/2006, art 188.1.e
Mostra prezentata de castigator va fi pastrata ca etalon, mostra prezentata
de necastigatori va fi restituita in termen de 5 zile calendaristice de la data
incheierii a-c/contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani ?solicitat formularul 5.Se vor anexa certificate/documente emise sau contrasemnatede beneficiarii nominalizati in Lista principalelor livrari de produsesimilare. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitateaobtinerii unei certificari/confirmati, demostrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declarative a operatoruluieconomic, cf art 188.1.a din OUG 34/2006buletin de analiza/document echivalent emis in anul 2014 care sa evidentieze ingredientele si proprietatile chimice conform stasurilor in vigoare STAS 9065/3-73, 9065/2-73, 9065/5-73, 9065/4-81mostra: 1 baton salam vara de min 200 gr.Mostra va fi depusa la sediul unitatii pana la data limita de depunere a ofertelor cf OUG34/2006, art 188.1.eMostra prezentata de castigator va fi pastrata ca etalon, mostra prezentatade necastigatori va fi restituita in termen de 5 zile calendaristice de la dataincheierii a-c/contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Toate docum depuse in SEAP vor fi scanate si vor fi semnate cu semnatura electronica.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor docum prezentate in original si/sau copie in vederea, participarii la procedura.Analizarea docum prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Masura in care operatorul economic se foloseste de prevederile HG 925/2006 modif si actualiz, art. 11, alin. 4 pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare, autorit contract va solicita operatorului ce a uzat de acest drept prezentarea document de calificare mentionate in documentatie intr-un termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii solicitarii.Modalitatea de departajare a ofertelor: -ofertele aflate la egalitate pe primul loc: daca doua sau mai multe oferte au preturile ofertate egale, atunci autoritatea contractanta va solicita clarificari de pret prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi-ofertele aflate la egalitate pe locurile 2-3: acestea vor fi departajate prin solicitarea de clarificari de pret prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de noi preturi pentru ofertantii aflati pe aceste locuri. Preturile imbunatatite nu vor putea fi mai mici decat cele ofertate de operatorii economici clasati pe locurile anterioare(de mai sus).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in OUG34/2006, art 256^2
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Penitenciarului Craiova
Adresa postala: str Vasile Alecsandri, nr 89, Localitatea: Craiova, Cod postal: 220463, Romania, Tel. +40 251561777, Email: [email protected], Fax: +40 251561777
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer