Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE SARE INDUSTRIALA PENTRU DESZAPEZIRE


Anunt de participare numarul 146587/16.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI
Adresa postala: STR. PRELUNGIREA BRAILEI, NR.7-A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800435, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI, Tel. +40 236322727, In atentia: Compartiment Achizitii Publice, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 236322727, Adresa internet (URL): www.ecosalgl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciul Public de Salubritate subordonat Autoritatii Locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de Salubritate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE SARE INDUSTRIALA PENTRU DESZAPEZIRE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Serviciului Public Ecosal Galati, str. Nufarului, nr. 24-26
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 186, 500 si 2, 373, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In baza acordului cadru se vor incheia contracte subsecvente .Frecventa atribuirii contractelor subsecvente este 6 luni CANTITATE MINIMA PENTRU UN CONTRACT SUBSECVENT - 3500 TONE , CANTITATEMAXIMA PENTRU UN CONTRACT SUBSECVENT - 7000 TONE
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE SARE INDUSTRIALA PENTRU DESZAPEZIRE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34927100-2 - Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima 3500 tone
Cantitatea maxima 7000 tone
Cantitatile necesare vor fi solicitate si livrate numai pe baza de comanda ferma din partea autoritatii contractante, acestea facand obiectul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in functie de necesitati si de disponibilul bugetar cu aceasta destinatie, in baza acordului ? cadru.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 186, 500 si 2, 373, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de: 23730 leiGarantia de participare se poate constitui, conform art. 86 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in unul din urmatoarele moduri: a) ordin de plata, in contul autoritatii contractante in contul de garantii RO68TREZ3065006XXX011193 al SERVICIULUI PUBLIC ECOSAL, deschis la Trezoreria Galatib) numerar la caseria SERVICIULUI PUBLIC ECOSALc) instrument de garantare, emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in favoarea SERVICIULUI PUBLIC ECOSAL1. In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta se demonstreaza princompletarea pe proprie raspundere a declaratiei conform art. 6 din Ordonanta 27/2006, anexa 1, care modifica Legea 346/2004.2. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.3. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.4.In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in conditiile art.278 din OUG 34/2006, alin.1, lit.b) in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv ? 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valutase va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din pretul contractului, fara T.V.A.Garantia de buna executie va fi exprimata in lei si se poate constitui conform art. 90 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-unul din urmatoarele moduri: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul prevazut anterior;
-Numerar, depus la casieria SERVICIULUI PUBLIC ECOSAL- 1. In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta se demonstreaza prin completarea pe proprie raspundere a declaratiei conform art. 6 din Ordonanta 27/2006, anexa 1, care modifica Legea 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri SERVICIULUI PUBLIC ECOSAL, Autofinantare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Modalitatea de indeplinire Completarea formularului nr. 1
"Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare"
Cerinta nr. 2
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Modalitatea de indeplinire Completarea formularului nr. 2: "Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare"Cerinta nr. 3
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaModalitatea de indeplinireCompletarea formularului nr. 3."Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta"Cerinta nr. 4
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Modalitatea de indeplinireCompletarea formularului nr. 4 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare"Lista persoanelor din cadrul autoritatii contractante responsabile cu organizare, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este
Director general ? Ionut Florin Pucheanu
Director tehnic ? ing. Ion Ionescu
Director economic ? ec. Dumitru Diculescu
CFP ? Lungu Profira
Membri comisiei de evaluare;
-- Sef serviciuachizitii/ administrativ Puscoi Daniela? presedinte;
- E c. Toma Roxana -? membru ;
- Contabil Chivu Tudorita ? membru;
- Cons. Juridic Sava Neculai ? membru;
- Sef sectie menaj strazi Tasca Vasile ? membru.
Membri de rezerva ai comisiei de evaluare
- Economist Stan Adela ? membru;
-Agent Sectie menaj strazi Cladiade Mariana? membru;Cerinta nr.5
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioarecelei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor .Modalitatea de indeplinireCertificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioarecelei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelorCerinta nr.6
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioarecelei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelorModalitatea de indeplinireCertificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioarecelei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedurade emitere a acestor certificatenu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatori economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HGnr. 925/2006. Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, care sa prezinte informatii reale /actuale data limita stabilita pentru depunereaofertelor, si din care sa rezulte existenta codurilor CAEN corespunzatoare obiectului achizitiei .
Documentul cerut la punctul 1 se va prezenta in oricare dintre formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea oricarui document financiar legal edificator, prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (ex.: bilantului contabil vizat si inregistrat la organele competente sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati
recunoscute de audit financiar si contabil) - a fost solicitat pentru a se vedea
informatii cu privire la datele actualizate despre ofertanti ( bonitatea
financiara a ofertelor).
FISA CU INFORMATII GENERALE din sectiunea FORMULARE, unde se declara media cifrei de afaceri din ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de furnizare, raportata la valoarea de 2.373.000 leipentru 7000 tone sare) sa fie cel putin egala cu: 4746000 lei. Pentru echivalenta in valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document financiar din care sa rezulte ( bonitatea financiara a ofertelor). (ex.: bilantului contabil vizat si inregistrat la organele competente sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de auditfinanciar si contabil)FISA CU INFORMATII GENERALE din sectiunea FORMULARE, unde se declara media cifrei de afaceri din ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de furnizare, raportata la valoarea de 2.373.000 lei pentru 7000 tone sare) sa fie cel putin egala cu: 4746000 lei. Pentru echivalenta in valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR Pentru echivalenta in valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
"Declaratie privind lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani"formular din sectiunea FORMULARE. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Daca beneficiarul este client privat,
din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarii de produse serealizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza formularul"Declaratie privind lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani" din sectiuneaFORMULARE.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Daca beneficiarul este client privat, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarii deproduse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 10:30
Locul: sediul SERVICIUL PUBLIC ECOSAL, str. Prelungirea brailei nr. 7A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor pot participa pe langa Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta a oricarui act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic din cadrul SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI
Adresa postala: str. Prelungirea Brailei, nr. 7-A, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800435, Romania, Tel. +04 0236322727, Email: [email protected], Fax: +04 0236322727
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer