Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie seminte


Anunt de participare numarul 149160/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Aleea IAS Mircea Voda nr.2, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910058, Romania, Punct(e) de contact: GAVRILA VICTOR, Tel. +40 242314344, Email: [email protected], Fax: +40 242311496, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie seminte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Herghelia Jegalia, Herghelia Dor Marunt
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
280 kg iarba Sudan, 7000 kg samanata mazare C1, 1500 kg samanta mazare baza, 30 saci samanta floarea soarelui, 36 saci samanta paorumb
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03117200-6 - Seminte de plante cu utilizare specifica (Rev.2)
03111300-5-Seminte de floarea-soarelui (Rev.2)
03211200-5-Porumb (Rev.2)
03221220-4-Mazare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 63, 880RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este precizat in Anexa B a fisei de date.Forma de constituire a garantiei de participare: - printr-un instrument de garantare in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari sau in lei la casieria unitatii, sau- virament bancar cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in urmatorul cont: RO 18 RZBR 0000 0600 0441 9486 ? Raiffeisen CalarasiIn cazul in care garantia de participare nu este prezentata pana cel mai tarziu la depunerea ofertelor precum si in cazul in care nu este constituita inconditiile prezentate maisus, in cuantumul si pentru perioada de valabilitatestabiliteinprezenta documentatie, respectivaofertavafi considerata inacceptabila si va fi respinsa.Autoritateacontractanta are dreptul dea incasa in nume propriu garantia de participare, ofertantulpierzandsumaconstituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute de art. 87 din H.G.925/2006. Perioada de valabilitate a garantiei va fi de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta pentru o garantie depusa in "alta moneda" se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunerea ofertelor cu 3 zile. Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante( formularul ?Cerere de restituire a garantiei de participare? ? Sectiunea a III-a - formulare), cu precizarea valorii de restituit. Restituirea garantiei de participare se face conform art. 88 din H.G.925/2006. Garantia de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica si se va depune si in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii ale DS Calarasi
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Fisa de informatii generale Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaPersoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
1. Ana Titu
2. Mistode Cristian
3. Stanciu Viorel
4. Anton Niculae
5. Gavrila Victor Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta in original, copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Buletine de analiza eliberate de un laborator specializat pentru produsele oferite
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta buletine de analiza eliberate de laboratoare specializate pentru produsele oferite din care sa reiasa caracteristicile cerute in caietul de sarcini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
NR. 678 / 28.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile cu pretul cel mai scazut contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, prin intermediul SEAP, incarcarea in sistem de catre operatorii economici a documentelor ce conduc la noi propuneri financiare imbunatatite
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al DS Calarasi
Adresa postala: Aleea IAS Mircea Voda nr.2, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910058, Romania, Tel. +40 242314344, Email: [email protected], Fax: +40 242311496
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer