Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie seringi, robineti,filtre,circuite ventilatie, manusi chirurgicale


Anunt de participare numarul 130818/23.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"
Adresa postala:  Sos. Fundeni Nr.258, Sect. 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  72435, Romania, Punct(e) de contact:  Ghoerghe Dumitrescu, Tel. 021 3103202, Email:  [email protected], Fax:  021 3175221, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie seringi, robineti, filtre, circuite ventilatie, manusi chirurgicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul institutului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 82, 611 si 1, 990, 664RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie seringi, robineti, filtre, circuite ventilatie, manusi chirurgicale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141310-6 - Seringi (Rev.2)
33141420-0-Manusi chirurgicale (Rev.2)
33154000-4-Aparate de mecanoterapie (Rev.2)
33170000-2-Anestezie si reanimare (Rev.2)
33190000-8-Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini publicat in SEAP
Valoarea estimata fara TVA: intre 82, 611 si 1, 990, 664RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
se va constitui garantie de participare in valoare de 39813.28 care va fi detliata pentru fiecare lot in parte in anexa B
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
plata cu OP - fonduri publice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate :
- Declaratii privind eligibilitatea ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
- Certificat eliberat D.G.F.P - valabil la data deschiderii ofertelor;
- Certificat privind impozitele si taxele eliberat de Directia Impozite si Taxe a Primariei ;
- Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului;
- Autorizatie de functionare de la Ministerul Sanatatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: :
- Bilant Contabil la 31.12.2010
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
- documente care sa ateste calitatea produselor in baza standardelor U.E. sau a altor organisme similare din state din afara acesteia;
- se vor prezenta mostre
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16491/31.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S124-205715 din 01.07.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.11.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleus nr.6, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  003084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 6, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  022328, Romania, Tel. 0213171674, Fax:  0213191674
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenul limita de depunere a contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIL JURIDIC
Adresa postala:  SOS. FUNDENI NR.258 SECTOR 2, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  072435, Romania, Tel. 0213175221, Fax:  0213175222
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2011 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer