Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii consultanta Varianta de Ocolire a Municipiului Iasi etapa I Varianta Sud


Anunt de participare numarul 21021/27.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. - S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel.0232.21.44.30, In atentia: ing. Dorel Dumitrescu, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. - S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0232.21.44.30, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. - S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel.0232.21.44.30, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii consultanta Varianta de Ocolire a Municipiului Iasi etapa I Varianta Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: DRDP Iasi - Varianta de Ocolire a Municipiului Iasi etapa I Varianta Sud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de Consultanta pentru lucrarile de executie a Variantei de Ocolire a Municipiului Iasi etapa I Varianta Sud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231000-7 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurarea serviciilor de consultanta tehnica de specialitate la executia lucrarilor in cadrul obiectivului "Varianta de Ocolire a Municipiului Iasi etapa I Varianta Sud"
Valoarea estimata fara TVA: 5, 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
DRDP Iasi isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar lucrari similare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 40.000 lei constituita sub forma de scrisoare de garantie bancara in original
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate.Declaratie privind neincadrarea in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/200.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat si bugetele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat la 30.06.2007.Declaratie privind calitatea de participant.Certificatul de inregistrare emis de ORC in original.Certificat de inregistrare fiscala emis de ANAF-DGFP-copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi contabile la datele de 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006 si balanta contabila la 30.06.2006, vizate si inregistrate de organele competente.Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani din activitatea de constructii montaj sa fie de minim 6.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii de consultanta in ultimii 3 ani, dotarea tehnica minima necesara si personalul tehnic conform Fisei de date a achizitiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a unui contract de experienta similara cu o valoare mai mare sau cel putin egala cu 1.500.000 lei fara TVA
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria DRDP Iasi sau cu OP in contul DRDP Iasi RO35RNCB0175008094080001-BCR Iasi
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 27.11.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2007 12:00
Locul: Sediul DRDP Iasi, str. Gh. Asachi, nr. 19, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia numita prin Ordin al Ministrului Transporturilor si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor - maxim 2 persoane din partea fiecaruia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700023, Romania, Tel.0232.21.78.08
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], ro, Fax: 021.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. - S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232.21.44.30, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2007 16:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer