Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator.


Anunt de participare (utilitati) numarul 144544/21.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APAVIL SA VALCEA
Adresa postala: Str. Carol I , nr. 3-5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240951, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 250739580, In atentia: Croitoru Bogdan, Email: [email protected], Fax: +40 250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional apa-canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie servicii deInchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Punctele de lucru ale SC APAVIL SA Valcea de pe raza judetului Valcea.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 25, 200 si 150, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Trimestrial, valoarea celui mai mare contract subsecvent = 25200 RON.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii deInchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform cerinte caiet sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 25, 200 si 150, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 2.500 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: - Scrisoare de garantie (completata conform Formularului nr.9)- Virament bancar in contul RO07RNCB0263028903410057 deschis la BCR Ramnicu ValceaIn cazul in care ofertantul constituie garantia pentru participare prin virament bancar, dovada viramentului bancar se va prezenta in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor sau in SEAP semnata cu semnatura electronica de catre emitent.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Garantia de participare se depune cu scrisoare de inaintare, Formular nr. 12: - la sediul SC APAVIL SA Loc. Rm. Valcea, Str. Carol I, Nr 3-5, Jud. Valcea- intre orele :8.00-15.00 de luni pana joi, 8.00-12.00 vineri- pana la data limita de depunere a ofertelor conform anunt de participare.In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi curs BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale autoritatii contractante.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Demonstrarea calitatii de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze Formularul nr. 1 ? Declaratia privind calitatea de participant la procedura.
Cerinta nr. 2 - Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) si sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) trebuie sa prezinte :
1. Formularul nr. 2 - Declaratia privind eligibilitatea2. Cazierul judiciar al ofertantului (pentru statele unde este aplicabil)
Cerinta nr. 3 - Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii), trebuie sa depuna:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular nr. 32. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca nu are
datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
3. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
4. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetul local), din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta- formular specific autoritatilor din Romania sau tara de origine.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor aferente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.;
Sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) trebuie sa prezinte: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 , lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 4 - Fiecare ofertant (membru al asociatiei, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa faca dovada privind neincadrarea la art. 69^1din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Declaratia operatorului economic: se prezinta Formular nr. 4
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Balintescu Grigore - membru Consiliu de Administratie;
- Mitaru Anton - membru Consiliu de Administratie;
- Vladutu Constantin - membru Consiliu de Administratie;
- Pestrea Cristian Traian - membru Consiliu de Administratie;
- Ing. Jianu Cristian ? Director General;
- Ing. Iovan Rocxana ? Director Tehnic-Exploatare;
- Ec. Ghibirdic Alexandru ? Director Economic;
- Ec Tonceanu Daniela - Contabil Sef;
- Ing. Jidoveanu Anca ? Sef Serviciul Achizitii Publice;
- Croitoru Bogdan ? Expert Achizitii Publice;
- Gurbet Dana - Economist Serviciul Achizitii Publice;
- Popescu Cristian - Economist Serviciul Achizitii Publice;
- Ionescu Nicolae - Consilier Juridic;
- Botez Daniela ? Referent Serviciul Achizitii Publice;
- Tudor Marius ? Sef Coloana Auto.
Cerinta nr. 5-Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
"Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" - se va intocmi conform modelului prevazut - Formular nr. 5.
Atentie:
Toate doumenele/declaratiile/formularele emise de ofertant vor fi prezentate in original si vor fi semnate de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire (conform Formular 11).
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Toate documentele vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/consortiu. Toate documentele vor fi prezentate in perioada de valabilitate stabilita de autoritatile emitente.Toate documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, vor fi emise cu maxim 60 de zile inainte de data limita a depunerii ofertelor. Pentru documente ce se elibereaza odata pe an, in tara de origine, si depasesc cele 60 de zile, se va accepta o declaratie pe proprie raspundere din partea Ofertantului.
Toate documentele/declaratiile/certificatele emise de terta parte (institutii competente) vor fi prezentate in limba romana ca documente in original sau in copie certificata pentru conformitatea cu originalul semnata si stampilata de ofertant.
Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta toate documentele/declaratiile/ formularele/certificatele in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nu se folosesc prescurtari.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se va accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr. 1 - Persoane juridice romane - Se vor prezenta certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte:
- Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei proceduri de achizitie.Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Cerinta nr. 2 - Persoane juridice/fizice straine
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu , liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte:
1. Documente care dovedescforma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
2. Certificat constatator (sau document echivalent) emis de o autoritate din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii.
Atentie!
Toate documentele vor fi semnate de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire (conform Formular 11).
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Toate documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat.
Toate documentele vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu.
Toate documentele vor fi prezentate in perioada de valabilitate stabilita de autoritatile emitente.
Toate documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, vor fi emise cu maxim 60 de zile inainte de data limita a depunerii ofertelor. Pentru documente ce se elibereaza odata pe an, in tara de origine, si depasesc cele 60 de zile, se va accepta o declaratie pe proprie raspundere din partea Ofertantului.
Toate documentele de mai jos vor fi prezentate ca documente in original sau in copie certificata pentru conformitatea cu originalul semnata si stampilata de ofertant.
Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta toate documentele/declaratiile/formularele/ certificatele in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nu se folosesc prescurtari.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Informatii privind situatia economico-financiara.
Cerinta minima : media anuala a cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani sa fie minim 50.000 lei.
In cazul asocierii cerinta se va considera in mod cumulativ.
Modalitatea de indeplinire:
- Bilanturi contabile sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani, inregistrate la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
- Declaratie privind cifra de afaceriglobala realizata in ultimii 3 ani ? se va completa Formularul 6.
Modalitatea de indeplinire
Valorile vor fi exprimate in lei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Centrala Europeana si vor specifica ratele utilizate in oferta depusa.
In cazul asocierii cerinta se va considera in mod cumulativ.
Modalitatea de indeplinire:
- Bilanturi contabile sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani, inregistrate la organele competente, raport de audit, dupa
caz, sau orice alte documente echivalente.
- Declaratie privind cifra de afaceri globala realizata in ultimii 3 ani ?se va completa Formularul 6.
Atentie!
Toate documenele/declaratiile/formularele emise de ofertant vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi semnate de reprezentantul legal al firmei/sucursalei.In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta a prezenta o imputernicire (conform Formular 11).
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Toate documentele vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Experienta similara
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca in ultimii 3 ani a prestart servicii similare ce fac obiectul prezentei proceduri a caror valoare cumulata sa fie de minim 25.000 lei fara TVA.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Formularul 7 pentru livrarile efectuate in ultimii 3 ani.
Se va completa formular nr. 7.1 pentru fiecare document/contract/process verbal de receptie care dovedeste indeplinirea cerintelor minime privind experienta similara.
Prerstarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de clientul beneficiar. In cazul asocierii cerinta se va considera in mod cumulativ.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7 pentru serviciile prestate in ultimii 3 ani.
Se va completa formular nr. 8 pentru fiecare document/contract/proces verbal de receptie care dovedeste indeplinirea cerintelor minime privind experienta similara.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de clientul beneficiar.
In cazul asocierii cerinta se va considera in mod cumulativ.
Atentie!
Toate documentele/declaratiile/formularele emise de ofertant vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi semnate de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire (conform Formular 11).
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Toate documentele vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu.
Cerinta nr. 2:
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii.
Modalitatea de indeplinire:
Documente edificatoare din care sa reiasa ca poate dispune de utilajul ofertat.
Modalitatea de indeplinire
Documente edificatoare din care sa reiasa ca poate dispune de utilajul ofertat.
Cerinta nr. 1:
Operatorul economic sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul pentru Asigurarea Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un
organism specializat in domeniu.
Modalitatea de indeplinire:
Copie certificat ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
Modalitatea de indeplinire
Copie certificat ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
Cerinta nr. 2:
Standardul pentru Managementul Mediului.
Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului pentru managementul mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Copie certificat ? ISO 14001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
10/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita reofertare (prin intermediul facilitatilor tehnice din SEAP), incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.Modalitatea de depunere: electronic in SEAP. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii Contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APAVIL SA
Adresa postala: str. Carol I, nr. 3-5, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240591, Romania, Tel. +40 250739580, Email: [email protected], Fax: +40 250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2013 07:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer