Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de asigurare de raspundere civila auto si CASCO


Anunt de participare numarul 148651/23.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii, Tel. +40 213171005, In atentia: Daniel Vasile ROBU, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA ? Directia Silvica Timis
Adresa postala: Str. I. Nemoianu, nr. 7, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300011, Romania, Tel. +40 256294255, In atentia: Dragu Marian, Email: [email protected], Fax: +40 256294265
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de asigurare de raspundere civila auto si CASCO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: DS Timis si subunitati
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii de asigurare de raspundere civila auto si CASCO
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
64 buc. asigurari de raspundere civila auto si 27 buc. CASCO
Valoarea estimata fara TVA: 72, 550RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare: 1000, 00 lei .- Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul de schimb lei/alta valuta comunicat de BCE, pentru penultima zi lucratoare din luna anterioara celei de depunere a ofertei.- Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.- Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original (sediu Directiei Silvice Timis) cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor.- In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garan?iei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei intr-unul din conturile Directiei Silvice Timis (R1590120, J40/450/1991): cont RO69RZBR0000060007701145 ? Raiffeisen Bank Timisoara; cont RO94BRDE360SV29158003600 ? BRD Timisoara, urmand ca dovada constituirii garantiei de participare (OP, etc.) sa fie scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica, garantia de participare depusa sub forma de OP se va depune atat in SEAP, cat si o copie dupa OP confirmata de banca, la sediul autoritatii contractante.Nu se incadreaza in prevederile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de finantare ale Regiei Nationale a Padurilor ? Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente obligatorii: 1.Se va completa formularul: Informatii generale;
2.Se va completa formularul: Declaratie privind eligibilitatea;
3.Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006;
4.Se va completa formularul: Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
5.Se va completa formularul: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
6.Prezentare formular Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, Persoanele cu functie de deizie in cadrul DS Timis: Director- ing. Titu Nicusor, Director Economic - ec. Muntean Aurel, Jurist ? Garjoaba Eugen, Resp. Achizitii ? ing. Dragu Marian, resp. Mecanizare ? Rachita Ionel Documente obligatorii:
1.Se va atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
2.Documente emise de organisme acreditate (CSA), care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari auto pe teritoriul Romaniei pentru anul 2014, in baza Legii 32/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care 2(doua) sau mai multe oferte au acelasi pret cel mai scazut, autoritatea contractanta va solicita ca si clarificare depunerea de noi oferte de pret, iar ofertantii vor posta noua propunere financiara ca raspuns la aceasta clarificare in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al RNP-Romsilva
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Tel. +40 213171005
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer