Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de audit financiar


Anunt de participare (utilitati) numarul 141973/14.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA OLT SA
Adresa postala: str. Artileriei, nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Punct(e) de contact: DOROBANTU MAGDALENA, Tel. +40 249431750, In atentia: Ec. STRINU IULIANA - Director General, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 349401168, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie servicii de audit financiar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Sediul Autoritatii Contractante
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta efectuarea serviciilor de auditare financiara pentru proiectul ?Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt?.Rapoartele intocmite vor avea la baza cerintele cuprinse in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa servicii de audit financiar pentru intreaga perioada a contractului de finantare.
Valoarea estimata fara TVA: 557, 560RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 10.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare poate fi constituita in urmatoarele forme: a)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurarib)Scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante conform formularului anexat.In cazul constituirii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se face echivalenta leu/alta moneda va fi cursul BNR valabil cu cinci zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare (Formular 19)va fi depusa doar in original si va fi prezentatala data si ora deschideriiofertelor.Valoarea estimata a contractului fiind de 557560 lei, conform prevederilor art. 278^1 din OUG nr. 34/2006, in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarea suma: b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;respectiv 4200 + 137559 x 0, 1% = 4337 leiIn cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si va fi constituita in moneda contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie, va fi Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau polita de asigurare emisa de o societate de asigurari ? conf. Formularul nr.20, a carei valabilitate va corespunde cu perioada de valabilitate a contractului si va fi prezentata ulterior semnarii contractului in termen de maxim 15 zile de la semnarea acestuia de ambele parti.Garantia de buna executie va face referire expresa la contractulincheiat cu autoritatea contractanta. In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie de buna executie va fi emisa integral in numele si pentru Liderul asocierii. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
85% - FONDURI EUROPENE15% - COFINANTARE NATIONALA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie semnata pentru conformitate cu originalul.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Cerinta nr. 1 - Declaratii privind calitatea de participant la procedura - se vor prezenta:
1.Formularul nr. 4 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
2.Formularul nr. 24 Certificat de participare cu oferta independent
Cerinta nr. 2 - Informatii despre ofertant - operatorul economic ofertant trebuie sa completeze:
1.Formularul nr. 5 Informatii generale despre ofertant
2.Formularul nr. 6 Date despre asociere (daca este cazul)
3.Acordul sau scrisoarea preliminara de asociere ( daca este cazul)Nota: Oferta trebuie sa cuprinda declaratie comuna (formular propriu), pe proprie raspundere, in care sa se mentioneze faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca vor ramane impreuna in contract pana la finalizarea acestuia, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama tuturor asociatilor si ca este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 3 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 - se vor prezenta
1.Formular 2 Declaratie privind eligibilitatea (Inclusiv fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare si documentele cerute).
2.Cazier judiciar al companiei (in statele unde este aplicabil), din care sa rezulte ca finele lunii anterioare datei limita de depunere a ofertelor, operatorul economic nu are condamnari.
Nota: Sustinatoriiofertantilor (daca este cazul) vor completa si prezenta documentele solicitate in acesta sectiune.
Cerinta nr. 4 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG - se vor prezenta:
1.Formularul nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - din Sectiunea Formulare (completat);
2.Certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat.
3.Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat.
4.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea indeplinirii cerintei ? eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a lunii anterioare termenului de depunere a ofertelor.
Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original saucopie certificata pentru conformitate cu originalul.
Nota: In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens
Cerinta nr.5 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.34/2006 - se vor prezenta: Se va completa pe modelul formularului anexat (formularul nr.26)
Vor fi descalificati candidatii care omit sa completeze si sa depuna aceasta declaratie. Nu se accepta completarea ulterioara.
In cadrul autoritatii contractante detin functii de decizie urmatoarele persoane:
Ec. Strinu Iuliana ? Director General
Ing. Bircea Cristianirector Adjunct
Ec. Stancu Adrian Constantin ? Director Economic
Ec. Dorobantu Magdalena ? Manager UIP
Ing. Nedelea Mihai Dan ? Responsabil achizitii publice In cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, atunci se va prezenta o declaratie angajament in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
Persoanele care asigura sustinerea financiara vor depune obligatoriu declaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 literele a), c1) si d) din OUG nr.34/2006 si art. 69 indice 1 (Legea nr.279/2011 din MOR nr.872/20112 pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006).In cazul in care sustinerea tertului vizeaza fonduri financiare care pot fi puse efectiv la dispozitie ofertantului, atunci angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului de achizitie, angajamentul ferm trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati, sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului.
Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care va face parte integranta din contractul de achizitie publica si va asigura dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.
Persoanele juridice straine vor atasa, in copie, insotite de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. In cazul in care traducatorul nu este autorizat acestea vor fi legalizate la notar.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota: Operatorul economic caruia i se va atribui contractul va prezenta pana la data semnarii acestuia Formularul nr. 23 - Fisa de Identificare financiara
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia tehnica si / sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederileart. 11, alin. 4 si 5dinHG nr. 925/2006modificata prinHG 834/2009 pentru demonstrarea capacitatii sale tehnice si / sau profesionale , acesta are obligatia de a prezenta la sedinta de deschidere a ofertelor, in anexa la declaratia pe propria raspundere, in mod obligatoriu datele din contractele referitoare la: beneficiarul, obiectul, valoarea, perioada de executie, caracteristici tehnice ale contractului respectiv etc.
La evaluarea capacitatii tehnico-profesionale a ofertantilor se vor lua in considerare si datele subcontractantilorinsa doar pentru partea din contractpe care acestia o vor indeplini. Acest lucru are in vedereresursele materiale si umanepe careacestia le vor disponibiliza pentru indeplinirea partii lor din contract.
Capacitatea tehnica si/sauprofesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.In cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a unei/unor terte persoane, atunci se va prezenta o declaratie, dupa caz si un angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 cu completarile si modificarile ulterioare. In acest sens persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor.
Persoanele care asigura sustinerea capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 literele a), c1) si d) din OUG nr.34/2006 si art. 69 indice 1 (Legea nr.279/2011 din MOR nr.872/20112 pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006).
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte privind experienta similara, reflectata prin prezentarea unei liste de servicii/lucrari, atunci angajamentul ferm trebuire sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati in indeplinirea contractului sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului.
In situatiile prezentate mai sus, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Cerinta nr. 1 - Inregistrarea ca persoana juridica/fizica romana
Modalitatea de indeplinire
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. (Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul in original/copie legalizata)
2.Actul constitutiv (si acte aditionale) de infiintare.
3.Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania).
4.Carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea ?Activ? pentru anul 2013 (pentru auditorii implicati in derularea contractului). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Cerinta nr. 2 - Inregistrarea ca persoana juridica straina
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocierii si asociatii) trebuie sa prezinte:
- documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind situatia economico-financiara
Se dovedeste cu Bilantul contabil pe ultimii trei ani 2009, 2010, 2011 cu viza DGFP. Bilantul contabil se ataseaza numai in fotocopie (xerox), neautentificata, semnata in original si stampilata de un reprezentant autorizat al persoanei juridice al carui bilant se prezinta. Pentru persoanele juridice straine, documentele financiar contabile sunt acceptate cu conditia sa fie in conformitate cu prevederile legale ale tarii din care ofertantul provine, sa fie prezentate in copie autentificata dupa original si insotite de traducerea in limba romana (traducere realizata de un traducator autorizat)
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta bilanturile contabile pe ultimii trei ani 2009, 2010, 2011 cu viza DGFP.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa completeze Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Nota:
1.Inainte deincheierea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu asociatii si/sau subcontractantii.
2.Contractele incheiate intre Ofertantul castigator si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si Ofertantul castigator.
Autoritatea contractanta poate accepta un subcontractant, in timpul derularii contractului de achizitie publica, altul decat cei nominalizati in oferta, in cazul in care considera ca este in avantajul finalizarii contractului si cu respectarea urmatoarelor conditii: a.Pe parcursul derularii contractului, operatorul economic declarat castigator nu are dreptul de a introduce un subcontractant fara acceptul autoritatii contractante;b.Ofertantul declarat castigator va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Autoritatea Contractanta;c.Introducerea unui subcontractant nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr.16
Cerinta nr.1 - Experienta ca prestator
Cerinte specifice minime obligatorii :
Se solicita indeplinirea urmatoarei conditii: -membrii echipei de auditsa prezinte documente care dovedesc calitatea de auditor financiar - va fi dovedita prin prezentarea de diplome de absolvire, certificate sau adeverinte, in copie certificate pentru conformitate cu originalul.
-pentru fiecare expert se va completa CV-ul cu toate datele solicitate
Modalitatea de indeplinire
? Documentele se vor prezenta in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate.
Cerinta nr. 2 - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru executia contractului
Operatorul economic ofertant (participantul in nume proprii, liderulasocierii, asociatii) trebuie sa completeze declaratiile de mai jos:
-Personalul angajat in contract-Experienta profesionala a personalului propus (CV-uriletuturor persoanelor propuse)
Pentru personalul propus se vor atasa urmatoarele documente suportde demonstrare a experientei sale similare:
a) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute (mentionate in CV);
b) Documente suport privind experienta personalului, constituite din orice documente prin care se poate demonstra experienta precizata in CV
Documentele prezentate trebuie sa ateste beneficiarul, obiectul, durata, complexitatea, valoarea partii din contractul respectiv pe care a indeplinit-o in calitate de auditor financiar.
- Carnete de munca sau certificate emise de angajatori sau alte referinte care sa probeze experienta indicata in CV (extrase dupa parti relevante din aceste documente, sau alte documente relevante). Documentele privind incadrarea in munca a personalului propus, urmaresc demonstrarea faptului ca persoana in cauza era angajata a ofertantului si a desfasurat o activitate de auditor financiar, calitate dobandita conform certificatului de atestare, pe perioada de derulare a contractelor prezentate cadovada a experientei sale. In situatia in care personalul propus de ofertant si-a castigat experienta fiind angajat al acestuia, pentru demonstrarea experientei sale, impreuna cu C.V.-urile, diplomele si alte certificate de care dispun pot depune o declaratie din partea angajatorului care sa certifice ca au participat la activitatile mentionate in C.V.
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa formularele nr. 14 si 15
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2013 15:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2013 09:30
Locul: Sediul Autoritatii Contractante, str. Artileriei nr.2, 230072 Slatina, jud. Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP desemnati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Participarea la sedinta de deschidere a ofertelorPersoana imputernicita de ofertant de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor va prezenta: ?Formularul nr. 10 Imputernicirea legala privind autorizarea semnarii ofertei si contractului. Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.?B.I. / C.I. / pasaport ? copieNOTA: Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat.Operatorul economic va prezenta imputernicire legala, semnata de catre administrator, sau un alt document legal echivalent, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul firmei (original). Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul? la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana.In cazul in care traducatorul nu este autorizat acestea vor fi legalizate la notar.In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copii semnate ?conform cu originalul?.In conformitate cu prevederile art. 185 alin. (2) din OUG34/2006, daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente oficiale care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Ofertantul are dreptul de a subcontracta o parte din contract, fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica.Ofertantii care se incadreaza in categoria I.M.M care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006) beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si de garantia pentru participare (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente care dovedesc ca sunt I.M.M).In situatia in care doua sau mai multe oferte vor fi clasate pe primul loc cu punctaje egale, se vor aplica urmatoarele modalitati de departajare: - oferta castigatoare va fi stabilita ca fiind cea care a prezentat cel mai mic pret - in situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Olt SA
Adresa postala: Str. Artileriei nr.2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Tel. +40 249431750, Email: [email protected], Fax: +40 349401168, Adresa internet (URL): www.caolt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2013 10:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer