Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de audit financiar


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
73.181 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PRIM AUDIT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141973/15.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140847
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA OLT SA
Adresa postala: str. Artileriei, nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Punct(e) de contact: DOROBANTU MAGDALENA, Tel. +40 249431750, In atentia: Ec. STRINU IULIANA - Director General, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 349401168, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de audit financiar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Sediul Autoritatii Contractante
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta efectuarea serviciilor de auditare financiara pentru proiectul ?Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt?.Rapoartele intocmite vor avea la baza cerintele cuprinse in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
73, 180.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 635 Denumirea: Achizitie servicii de audit financiar
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PRIM AUDIT S.R.L.
Adresa postala: Str. Dumbrava Noua nr.9, bl.M16A, ap.12, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051143, Romania, Tel. +40 314257030, Fax: +40 318169090
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 557560.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73180.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt
VI.2) Alte informatii
Participarea la sedinta de deschidere a ofertelorPersoana imputernicita de ofertant de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor va prezenta: ?Formularul nr. 10 Imputernicirea legala privind autorizarea semnarii ofertei si contractului. Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.?B.I. / C.I. / pasaport ? copieNOTA: Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat.Operatorul economic va prezenta imputernicire legala, semnata de catre administrator, sau un alt document legal echivalent, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul firmei (original). Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul? la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana.In cazul in care traducatorul nu este autorizat acestea vor fi legalizate la notar.In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copii semnate ?conform cu originalul?.In conformitate cu prevederile art. 185 alin. (2) din OUG34/2006, daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente oficiale care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Ofertantul are dreptul de a subcontracta o parte din contract, fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica.Ofertantii care se incadreaza in categoria I.M.M care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006) beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si de garantia pentru participare (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente care dovedesc ca sunt I.M.M).In situatia in care doua sau mai multe oferte vor fi clasate pe primul loc cu punctaje egale, se vor aplica urmatoarele modalitati de departajare: - oferta castigatoare va fi stabilita ca fiind cea care a prezentat cel mai mic pret - in situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Olt SA
Adresa postala: Str. Artileriei nr.2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Tel. +40 249431750, Email: [email protected], Fax: +40 349401168, Adresa internet (URL): www.caolt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 10:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer