Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE SERVICII DE COLECTARE , DE TRANSPORT SI DE ELIMINARE FINALA PRIN INCINERARE A DESEURILOR SPITALICESTI


Anunt de participare numarul 74901/06.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Obstetrica Ginecologie Braila
Adresa postala: Bdul Independentei, Nr. 251, Localitatea: Braila, Cod postal: 810109, Romania, Punct(e) de contact: Eugen Smochina, Tel.0239618964, Email: [email protected], Fax: 0239618940, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital- institutie publica
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE SERVICII DE COLECTARE , DE TRANSPORT SI DE ELIMINARE FINALA PRIN INCINERARE A DESEURILOR SPITALICESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: SEDIUL SPITALULUI DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BRAILA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 312, 117RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: ANUAL
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE SERVICII DE COLECTARE , DE TRANSPORT SI DE ELIMINARE FINALA PRIN INCINERARE A DESEURILOR SPITALICESTI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
deseuri spitalicesti in total aprox 82136 kg /4 anI
Valoarea estimata fara TVA: 312, 117RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN CUANTUM DE 18000 LEIGARANTIE DE BUNA EXECUTIE IN CUANTUM DE 5 % DIN VALOARE CONTRACT
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE/SUBCONTRACT SUNT PERMISE DE LEGISLATIE , ART 44, 45/ OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea Cerinta obligatorie : Formular 12 A -declaratie pe propria raspundere; incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr 34 din 2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta /Cerinta obligatorie : formular 12 B declaratie pe propria raspundere; in situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiiile prevazuta de art 181 din OUG 34 din 2006, acesta va fi excus de la procedura contractului de atribuire pentru furnizare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabilSolicitatInformatii privind cifra de afaceriSolicitat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima: Ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competenteCerinta obligatorie : Fisa de informatii generale cuprinzand cifra medie de afaceri din ultimii trei ani. - se completeaza conform Formularului 2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale2.Formular nr. 12 D ; declaratie privind lista principalelor serviciiin ultimii ani, cu mentionarea a cel putin trei contracte cu unitati spitalicesti.
3.Documente care sa ateste calitatea serviciului ofertat; ofertantul trebuie sa garanteze pe proprie raspundere calitatea serviciului ofertat conformstandardelor in vigoare, agentii economici ofertanti participanti trebuie sa respecte criteriul zonal de eliminare finala/ incinerare prevazut in Strategia Nationala de Gestionare a deseurilor periculoase conditie eliminatorie.
4.Recomandari de la minim 3 beneficiari, si cel putin 3 recomandari privind finalizarea unorcontracte cuunitati spitaliceasti.5.Ofertantul va prezenta 1 exemplar, completat , semnat si stampilat de reprezentantii legali a proiectuluiContractului de servicii, aceasta dovedind ca ofertantul isi insuseste si este de accord cu clauzele contractuale ale viitorului contract de servicii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
VEZI " FISA DE DATE A ACHIZITIEI " PCT V 4 - ALTE AUTORIZATII SPECIFICE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2009 10:00
Locul: SEDIUL SPITALULUI OBSTETRICA GINECOLOGIE, BLD INDEPENDENTEI NR 251, BRAILA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTI LEGALI AI SOCIETATILOR OFERTANTE SI OBSERVATORI DE LA UNITATEA PENTRU COORDONARE SI VERIFICARE A ACHIZITIILOR PUBLICE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR STAVOPOLEUS 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONTESTATIILE SE POT DEPUNE IN ORICE MOMENT AL PROCEDURII
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL OBSTETRICA GINECOLOGIE BRAIL;A
Adresa postala: BRAILA, BLD INDEPENDENTEI 251, Localitatea: BRAILA, Cod postal: 810109, Romania, Tel.0239629620, Email: [email protected], Fax: 0239629620
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2009 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer