Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de comunicatii telefonice fixe/fax, servicii de voce mobile si internet mobil in reteaua publica pentru toti abonatii autoritatii contractante.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
349.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMTELECOM S.A.
Anunt de atribuire numarul 148165/05.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144101
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 372148018, In atentia: Monica Mihai, Email: [email protected], Fax: +40 213126203 / +40 213108132, Adresa internet (URL): www.radet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de comunicatii telefonice fixe/fax, servicii de voce mobile si internet mobil in reteaua publica pentru toti abonatii autoritatii contractante.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Anexa 1 la caietul de sarcini ?Lista locatiilor R.A.D.E.T Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de comunicatii telefonice fixe/fax, servicii de voce mobile si internet mobil in reteaua publica pentru toti abonatii autoritatii contractante.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
349, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
171/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 Denumirea: Servicii de comunicatii fixe/fax, servicii de voce mobile si interent mobil in reteaua publica
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMTELECOM S.A.
Adresa postala: Piata Presei Libere nr.3-5, cladirea City Gate etajele 7-18 din Turnul de Nord, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013721, Romania, Tel. +40 214005147, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214006790, Adresa internet (URL): www.romtelecom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 714470.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 349000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
a)Ofertantul va elabora oferta In conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica incuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.b)Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul In care se constataca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.c)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic; acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.d)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la cap. III.2., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire; declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (formular nr. 19). In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare In acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice R.A.D.E.T Bucuresti
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi nr. 15, et. 7, cam. 70, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Tel. +40 372757840, Email: [email protected], Fax: +40 213126203, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer