Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de curatare faguri PAR Uzina Isalnita


Anunt de participare (utilitati) numarul 141866/07.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala Electrocentrale Craiova, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Verona Dalri, Tel. +40 0351403462, In atentia: Serviciul Achizitii Lucrari - cod 7.3, Email: [email protected], Fax: +40 0251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie servicii de curatare faguri PAR Uzina Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Uzina Isalnita, localitatea Isalnita, str. Mihai Viteazul nr. 101, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in serviciu de curatire a 8 (opt) preincalzitoare de aer regenerative Rothemuhle conform cu solicitarile din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90912000-3 - Servicii de curatare prin insuflare a structurilor tubulare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile privind serviciul de curatire faguri PAR sunt cele mentionate in anexa 1 aferenta caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 127, 495.52RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare: 2000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro (curs BNR) : cu 5 zile calendaristice inainte de data deschiderii ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1)virament bancar in cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala Craiova2) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezentain original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire . Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, saub)Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate3) Ordin de Plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala Craiova4) Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante;Dupa caz, se vor prezenta si documente care confirma ca ofertantul este incadrat conform legii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii pentru a beneficia de reducerea garantiei de participare.Nota: In masura in care CNSC respinge pe fond contestatia depusa de un ofertant participant, autoritatea contractanta va retine contestatarului o parte din garantia de participare conformart. 278^1 alin a) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie : a)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus de prestator la Serviciul Achizitii Lucrari al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractanteb) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale.In acest cazprestatorul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statuluiconform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 5 in original, Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 6 in original Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul. (numai alin.a, c si d);Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7 in original;Certificat de Atestare Fiscala (datorii la bugetul consolidat general)privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat-Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta (prezentare formulare tip in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP-Prezentare Formular 10 in original; Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazuta la art.69ยน (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator-Declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante si anume: Constantin Balasoiu?Director; Veronica Nica ? Director Economic;Tudor Viorel - Director tehnic, Vergil Soare?Director Adj Comercial; Viorel Ghergina ? Director Uzina Isalnita; Diana Cucu ? Sef serviciu Achizitii-Prezentare Formular 11 in original Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romane
Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - Document emis de Oficiul National al Registrului Comertului astfel incat la data limita de depunere a ofertelor informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale. Din acest document va trebui sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
(Prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)
Obs. In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata
Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice strainePrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (prezentare document in copie lizibila certificata conform cu originalul)
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat deBNR
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8 ? fisa de informatii generalein original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze precum si datele de recunoastere ale acestuia
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 15 in original
Declaratie privind echipamentele, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari (echipamente, utilaje) pentru curatirea prin aspiratie a depunerilor de pe fagurii preincalzitoarelor si echipamente, utilaje pentru spalare, curatirea umpluturii cu apa la inalta presiune care sa aiba dispozitive de spalare si instalatii de pompare apa la inalta presiune (pompe de spalare de inalta presiune ( presiune minim 700 bar), debit minim 240 l/min (2 x 120 l /min sau echivalent) de care dispune operatorul economic (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de incheiere, etc.) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 13 in original
Informatii referitoare la studiie, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru prestatrea serviciului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 14 in original
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 12 in original
Lista principalelor servicii prestatein ultimii 3 anicontinand valori, loculprestarii, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Lista va cuprinde minim un contract din care sa rezulte ca ofertantul a mai prestat in ultimii 3 ani servicii de curatire similare celor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini la instalatiile/echipamentele cazanelor de abur energetice, confirmate prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de beneficiari. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic .
Modalitatea de indeplinire
Prezentre formular 9 in original
Prezentare documente care sa ateste ca
sistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoareElementeleofertei care vor faceobiectul procesului repetitiv de ofertare sunt pretul/valoarea nouaNu se utilizeaza pasul de licitare.Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din Craiova, str. Unirii nr. 147, jud. Dolj, etaj VI, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2013 14:00
Locul: Sediul Sucursalei Electrocentrale Craiova din str. Unirii nr. 147, Craiova, sala de Licitatii etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1).Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.2). In cazul in care unii operatori economici uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) dinHGR 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formular A), au obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.3) Ofertantii vor prezenta o declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator -Formular B Documentul va fi prezentat original
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 alinb)din OUG nr.34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CEO SA - Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 0351403300, Email: [email protected], Fax: +40 0351403306
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2013 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer