Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de curatenie


Anunt de participare numarul 140915/05.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala: Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.2 camera 5203, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Punct(e) de contact: Ing. Alice Herscher, Tel. +4 0213191900/01, Email: [email protected], Fax: +4 0213191966, Adresa internet (URL): www.ase.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Imobilele, caminele si cantinele Academiei de Studii Economice din Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie imobile invatamant , camine si cantine studentesti .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 - Servicii de curatenie la imobilele de invatamant :11 (unsprezece) pachete complete de servicii de curatenie, defalcate pe faze / game / activitati / operatiuni specifice, corespunzatoare celor 11 imobile LOT 2 - Camine studentesti: 7 (sapte) pachete complete de servicii de curatenie, defalcate pe faze / game / activitati / operatiuni specifice, corespunzatoare celor 7 imobile (locatii)LOT 3 - Cantine studentesti: 2 (doua) pachete complete de servicii de curatenie, defalcate pe faze / game / activitati / operatiuni specifice, corespunzatoare celor 2 locatii
Valoarea estimata fara TVA: 827, 558.56RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
8.000 lei - Lot 1 - Imobile de invatamant;6.000 lei - Lot 2 - Camine studentesti- 1.500 lei? Lot 3 Cantine studentesti. Pentru garantiile de participare depuse in alta moneda, echivalanta in leise va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Documentul doveditor al platii se depune, cu stampila bancii in original, pana la data si ora deschiderii ofertelor, si se va constitui in unul din urmatoarele moduri: a)ยน printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (conform Partii III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare);a)2 prin virament, cu ordin de plata, in contul de garantii al autoritatii contractante, respectiv: IBAN RO82 TREZ 7015 005X XX00 0178 ? Trezoreria Sector 1 Bucuresti - cod fiscal 4433775b) I.M.M. ?urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei pentru participare si buna executie, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004, dar numai cu conditia de a prezenta, autoritatii contractante, in original (sau in copie legalizata), o declaratie ? tip (conform Partii III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare), data pe propria raspundere, semnata si stampilata de catre conducatorul firmei, c) Ofertantului caruia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ii va respinge contestatia formulata i se va retine din garantia de participare potrivit art. 278^1 din O.U.G. 34/2006.Garantia trebuie sa fie irevocabila 10% din valoarea contractului, fara TVA. b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare este conf. art. 90 alin. 1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; c) Returnarea garantiei de buna executie se va efectua conform art. 92 din H.G. 925/2006 privind normele de aplicare a O.U.G. 34/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Art. 180
1.1.Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 4 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
a) acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti;
b) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
c) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
2. Art. 181
2.1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de articolul 181 din O.U.G. 34/2006: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 5 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantii aflati in una sau alta din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
a) cerintele formulate pentru situatiile prevazute la Art. 181 din OUG 34/2006 nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti;
b) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
c) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) ale Art. 181 din OUG 34/2006.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat/subcontractantulva/vor completa si va/vor depune formularul nr. 3 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Ofertantii vor respecta prevederile Art. 46 ? (1), (2) si (3) din OUG 34/2006.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691) din O.U.G. 34/2006: Ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat / subcontractantul / tertul(tertii) sustinator(i)va/vor completa si va/vor depune o declaratie - privind neincadrarea in prevederile art. 691) din O.U.G. 34/2006, data pe proprie raspundere, referitoare la evitarea conflictului de interese, conform precizarilor formularuluinr.6dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante Academia de Studii Economice din Bucuresti, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele: Prof. univ. Dr. Pavel NASTASE ? Rector;Lector univ. Dr. Robert Aurelian SOVA - Prorector responsabil cu planificarea si alocarea resurselor;Ec. Drd. Loredana DINULESCU - DirectorEconomic;Ing. Stanciu GHEORGHE Director General; Ec. Daniela DIMA - Sef Serviciu Achizitii Publice; Ing. Alice Herscher Sef Birou Achizitii; C. j. Neacsu Paraschiv Madalina ?ServiciuJuridic si Contencios Administrativ; Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art. 691) din OUG 34/2006.
5. Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta: Conform prevederilor Ordinului nr. 314/2010, emis de Presedintele ANRMAP, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, ofertantul va completa si va depune respectivul certificat ? in conformitate cu precizarile formularului nr. 6.1 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Ofertantul va prezenta un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care atesta domeniul sau de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.Certificatul se depune in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
NOTA:
a) documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (din categoria carora face parte si certificatul constator emis de O.R.C.) nu pot fi prezentate, in favoarea ofertantului, de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
b) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte;
c) si persoanele fizice autorizate au obligatia de a prezenta Certificatul constatator, data fiind obligativitatea inregistrarii acestora la ORC, conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
d) in etapa evaluarii ofertelor, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita, ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator in original sau in copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Documente care atesta incadrarea intrepriderii in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii?
Conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul se incadreaza in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii? - I.M.M., daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: -numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
-cifra medie anuala neta, de pana la 50 milioane Euro, la valoare echivalenta in Lei sau active totale care nu depasesc echivalentul in Lei al sumei de 43 milioane Euro, conform ultimului exercitiu financiar aprobat. Prin active totale se inteleg: active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans;
Pentru a dovedi incadrarea in categoria I.M.M., ofertantii au obligatia de a completa si depune unele sau altele din urmatoarele documente, dupa caz:
a) pentru intreprinderi autonome: a.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. ? conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;b) pentru intreprinderi partenere: b.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
si
b.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2, la care se adauga?Fisa de parteneriat? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-1 si formularul ?Intreprinderi partenere? - conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2-2, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;
c) pentru intreprinderi legate: c.1. Declaratie privind incadrarea intrepriderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
si
c.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2 , la care se adauga ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-3 si formularul ?Intreprinderi legate? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-4, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;
NOTA:
Se solicita ofertantilor confirmarea incadrarii in categoria I.M.M. deoareceArt. 16. - (2) din Legea nr. 346/2004ii confera ofertantului urmatoarele avantaje: - beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri;
- beneficiaza de dreptul de a plati 50% din valoarea garantiei pentru participare / a garantiei de buna executie, in cazul in care oferta sa va fi castigatoare si i se atribuie contractul de prestari de servicii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani este egala sau mai mare decat: 670.000 lei - Lot 1530.000 lei - Lot 2123.000lei - Lot 3
Documente doveditoare: bilanturile contabile vizate si inregistrate de organele competente pentru ultimii doi ani financiari incheiati.Completarea formularului nr. 1Fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: ofertantul va dovedi ca a realizat, in ultimii 3 ani, un contract de prestari servicii similar, de natura si complexitatea celui solicitat, de valoare cel putin egala cu: 400.000 lei - Lot 1;300.000 lei - Lot 2; 76.000 ? Lot 3. Se pot cumula mai multecontracte diferite pentru fiecare lot ofertat.
Experienta similara va fi demonstrata printr- unul din urmatoarele documente: copii dupa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, recomandare din partea beneficiarului contractului care face dovada experientei similare.Se va completa Formularul 6.2 si Tabelul Anexa din Sectiunea Formulare
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)Prezentarea urmatoarelor formulare:
1. Acord de subcontractare ? MODEL AS2. Partea sau partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ? Formular 12G.
In cadrul documentelor de calificare ofertantul va prezenta si documentele subcontractantilor referitoare la datele de recunoastere a subcontractantilor propusi (Formularul 1 Informatii generale).
Informatii privind asociatii (daca este cazul)
Cerinte obligatorii: Prezentarea urmatoarelor formulare:
1. ACORD DE ASOCIERE - MODEL AAIn cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea economico ? financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala si standardele de asigurare a calitatii si protectiei mediului.
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului
Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul)
In cazul existentei tertilor sustinatori acestia vor prezenta declaratii pepropria raspundere privind neincadrarea in art 69^1, art.180 si art 181 lit.a) , c^1 si d) din OUG 34/2006;modele de formulare: Formularul 4, Formularul 5 si Formularul 6.
1.Calitate: ofertantul va dovedi certificarea privind asigurarea managementului calitatii ? ISO 9001Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001 la ofertant sau?certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene? sau ?orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii?, conf. art.192 si 193 din OUG 34/2006 valabile la data limita de depunere a ofertelor.
2.Mediu: ofertantul va dovedi certificarea privind asigurarea managementului mediului ? ISO 14001
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea privind managementul mediului ISO 14001 la ofertant sau?certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene? sau ?orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii?, conf. art.192 si 193 din OUG 34/2006 valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)in faza finala de licitatie electronica, procesul de ofertare se refera NUMAI la preturi;b)licitatia electronica se finalizeaza intr-o singura runda. durata rundeieste de o zi lucratoare;c) nu exista limiteale valorilor pana la care preturilepot fi imbunatatite d)sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti;e)Autoritatea contractanta nu va comunica informatiiprivindnumarul participantilor in runda respectiva, nici preturi sau valori noi prezentate de catre alti ofertanti;f)informatiilereferitoarela echipamentulelectronicfolosit, conditiile tehnicesi modalitatea de realizare a conectarii: informatiile disponibile pt conectare si inregistrare-pe site-ul?http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF?. Autoritcontractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiiletuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.01.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2013 12:00
Locul: Str. Cihoski nr. 5 , cam 5204
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, cu conditia prezentariiimputerncirii din partea reprezentantului legal si copie dupa actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in cazul in care doua sau mai multe oferte financiare definitive, imbunatatite in urma incheierii fazei finale de licitatie electronica, desfasurata in SEAP, prezinta acelasi pret minim si, prin urmare, se claseaza pe primul loc, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participe la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis. In urma sedintei de reofertare, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va avea pretul cel mai scazut. 2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul respectiv este disponibil gratuit, pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Academia de Studii Economice -Oficiul Juridic
Adresa postala: Piata Romana nr.6, sector 1 , ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010374, Romania, Tel. +4 0213191900/01, Fax: +4 0213191966
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2012 13:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer