Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de proiectare si lucrari de executie pentru : Modernizare drumuri comunale, reabilitare camin cultural si dotare, infiintare si dotare centru de asistenta programul ?after school? in Comuna Unirea, jud. Braila


Anunt de participare numarul 112828/14.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Unirea
Adresa postala:  Comuna Unirea, Judet Braila, Localitatea:  Unirea, Cod postal:  817197, Romania, Punct(e) de contact:  Ungureanu Ioan, Tel. 0239653000, In atentia:  Ungureanu Ioan, Email:  [email protected], Fax:  0239653002, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Comuna Unirea
Adresa postala:  Judet Braila, Localitatea:  Unirea, Cod postal:  817197, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Unirea, Tel. 0239653000, In atentia:  Ungureanu Ioan, Email:  [email protected], Fax:  0239653002, Adresa internet (URL):  -
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Comuna Unirea
Adresa postala:  Judet Braila, Localitatea:  Unirea, Cod postal:  817197, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Unirea, Tel. 0239653000, In atentia:  Ungureanu Ioan, Email:  [email protected], Fax:  0239653002, Adresa internet (URL):  -
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Comuna Unirea
Adresa postala:  Judet Braila, Localitatea:  Unirea, Cod postal:  817197, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Unirea, Tel. 0239653000, In atentia:  Ungureanu Ioan, Email:  [email protected], Fax:  0239653002, Adresa internet (URL):  -
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de proiectare si lucrari de executie pentru : Modernizare drumuri comunale, reabilitare camin cultural si dotare, infiintare si dotare centru de asistentaprogramul ?after school?in Comuna Unirea, jud. Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Unirea , Judet Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de servicii de proiectare si lucrari de executie pentru: modernizare drumuri comunale, reabilitare camin cultural, prima infiintare centru de asistenta dupa programul scolar tip "after school" in Comuna Unirea, Judet Braila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala a contractului este de9.632.787 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 632, 787RON
II.2.2) Optiuni
Da
Diversele si neprevazutele vor fi achizitionate prin procedura de negociere fara publicare.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 180.000 lei fara TVA. Garantia de buna executie in procent de 10 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat in cadrul PNDR, FEADR, Masura 3.2.2. Plata se va face in maxim 5 transe de plata, in functie de esalonare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Legalizare notariala a asocierii daca este cazul.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea.
Declaratie privind neincadrarea la art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Certificate constatatoare privind indeplinirea obilgatiilor de plata la Bugetul General consolidatsi taxele locale.
Declaratie de participare la procedura.
Certificat constatator emis de ORC cu maxim 30 de zile inainte de deschiderea ofertelor.
Certificat de inregistrare eliberat de ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sa fie de 19.000.000 lei.
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente.
Lichiditate generala.
Bonitate bancara.
Capacitate finaciara de sustinere a lucrarii.
Asigurarea contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani pentru proiectare;Lista principalelor lucrari din ultimii 5 ani.
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatii aferente partii de proiectare.
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatii aferente partii de lucrari.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii.
Standarde de asigurare a calitatii, a protectiei mediul, a managementului sanatatii si securitatii ocupationale, certificate de atestare tehnica: ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, OHSAS 18001 sau echivalent.
Pentru fiecare membru al echipei de proiectare: prezentarea a 3 recomandari de lucrari similare din partea beneficiarului lucrarii.
Pentru coordonatorul proiectului CFDP si cooordonatorul proiect CCA: prezentarea a 3 recomandari de lucrari similare din partea beneficiarului lucrarii.
Pentru responsabilii RTE, AQ, CQ: cate unul pentru fiecare investitie in parte.
Prezentarea legalizata a certificatului de atestare tehnica eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri, sau echivalent, valabil pentru anul in curs.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare contracte similare lucrari si proiectare pentru fiecare obiectiv de investitie, conf pct V.4. Prezentarea de catre proiectant: calculatoare, licente programe specializate pentru realizarea proiectarii asistata de calculator (soft specializat pentru proiectare), copiator, echipament pentru editate, soft specializat pentru realizare si intocmire cantitati de lucrari, statie totala.Prezentarea de catre constructor: excavator prevazut cu sistem de monitorizare, autogreder prevazut cu sistem de monitorizare, buldozer prevazut cu sistem de monitorizare, cilindri compactori terasieri, cilindri compactori pneu?pneu, cilindri compactori lis-lis, masina pentru turnat elemente din beton in flux continuu, finisor de asfalt, container termoizolant, masina de prelucrat otel beton (taiat, indreptat, indoit, pompa de beton, statie de asfalt amplasata la maxim 50 km cu autorizatie de mediu pentru locatia unde este amplasata, sau contract de inchiriere, statie de betonamplasatala maxim 50 km cu autorizatie de mediu pentru locatia unde este amplasata, sau contract de inchiriere. Se solicita atestatele ICECON sau similar pentru utilaje si echipamente de mai sus. Sa detina: set de panouri cofraj modulare, set de schela metalica tubulara, autobetoniere, camioane cu prelata, laborator de gradul II pentru beton si asfalt, licente pentru softuri de proiectare, statie totala, pentru executarea ridicarilor topografice. Dotarea tehnica proprie/ contract de inchiriere sau angajamente/contract de furnizare. Capacitatea profesionala: prezentarea de catre proiectant 1 inginer de specialitate CFDP, 1 inginer proiectant constructii civile, 1 inginer IC, coordonator echipa de proiectare, o persoana specializata in elaborare, avizare si calcul documentatie tehnico-economica a obiectivelor de constructie, verificator de proiect. Prezentarea de catre constructorresponsabil tehnic cu executia, responsabil AQ, coordonator proiect CFDP, personal calificat in domeniul lucrariipentru investitie, coordonator proiect CCIA, personal calificat in domeniul lucrarii. Alte informatiile din sectiunea V.4.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.12.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.01.2011 11:00
Locul: Primaria Unirea, Comuna Unirea, Judet Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatori UCVAP, persoane autorizate APDRP, reprezentantii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Garantia acordata lucrarii va fi de minim 60 de luni. Pentru vizitarea amplasamentelor se va alege ziua de 16 decembrie 2010. Firmele care nu vor vizita amplasamantul la data stabilita pot efectua vizita in teren prin anuntarea unei date convenabile. Diversele si neprevazutele vor fi atribuite, daca va fi cazul, prin negociere fara publicare. Urmatorulcod CPV, nu au putut fi inserat din motive tehnice 45215221-2 Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi.Intrucat studiul de fezabilitate are multe piese desenate, acesta nu se poate atasa in SEAP. Orice operator economic va putea obtine studiul de fezabilitate de la Primaria Unirea, prin inaintarea unei solicitari.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavoproleos nr.6 Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104649
Organism competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Braila
Adresa postala:  Strada Calarasilor nr. 47, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810017, Romania, Tel. 0239613975, Email:  [email protected], Fax:  0239613976
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incapand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a oricarui act al Autoritatii Contractane conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Unirea
Adresa postala:  Strada Principala, Comuna Unirea, Judet Braila, Localitatea:  Unirea, Cod postal:  817195, Romania, Tel. 0239653000, Email:  [email protected], Fax:  0239653002
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2010 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer