Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE SERVICII DE SPALATORIE LENJERIE SPITAL SI CURATATORIE USCATA


Anunt de participare numarul 143082/14.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN TG-JIU
Adresa postala: str.Progresului, nr.18, jud.Gorj, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210218, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN BRINCUS, Tel. +40 0253237804, Email: [email protected], Fax: +40 0253237804, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE SERVICII DE SPALATORIE LENJERIE SPITAL SI CURATATORIE USCATA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU, STR.PROGRESULUI, NR.18, JUD. GORJ
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 084, 800 si 1, 648, 800RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: ANUALA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de Spalatorie vor fi prestate in locatiile prestatorului sau la sediul beneficiarului.Serviciile se vor presta conform prevederilor O.M.S nr 1025/2000 pentru aprobarea normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale, si O.M.S.P nr 914/2006
Acordul cadru prevede spalarea lenjeriei si inventarului moale apartinand celor 3 locatii ale Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu, in scopul mentinerii acestora la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea.
Principalele categorii de servicii ce fac obiectul prezentului acord-cadru sunt:
- Predarea si primirea lenjeriei la punctele de colectare- Sortarea lenjeriei
- Procesul de spalare
- Procesul de stoarcere
- Procesul de uscare
- Procesul de calcare
- Ambalarea, depozitarea si transportul produsului
- Predarea si primirea produsului la punctele de colectare
Prestarea serviciilor se va face la un interval de 12 ore.
In functie de finantare si necesitati, autoritatea contractanta are posibilitatea de a diminua/suplimenta cantitatea in limita unui procent de maxim 20 % din cantitatea mentionata, cu mentinerea pretului ofertat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
98311000-6-Servicii de colectare de rufe pentru spalat (Rev.2)
98315000-4-Servicii de calcatorie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATE MINIMA ACORD CADRU = 481800 KG
CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU = 730000 KG
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 084, 800 si 1, 648, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 32900 lei. Valabilitatea garantiei de participare este de 90 zile de la data de deschidere a ofertelor.Modalitatea de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Conform art. 278.1 autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 5428 lei, in cazul in care CNSC va respinge contestatia ca nefondata Va fi 10% din valoarea contractului si se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Suma initiala care se depune decatre contractant in contul de disponibil deschis la trezoreria statului nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul primului contract subsecvent. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL ASIGURARILOR DE SANATATE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180;
2.Cazier judiciar;
3.Cazier fiscalNota: In situatia in care ofertantul este IMM, acesta va prezenta documente in acest sens (daca este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor privind criteriile legate de garantia de participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie ? avand in vedere prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 ? privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii ? modificata si actualizata.
4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181;
5.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat);
6.Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetul local);
7.Declaratie propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG 34/2006 - modificat si actualizata. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante pentru organizarea, derularea si finalizarea procedurii : Manager ? Vladoianu Virgil Cristinel, Director Medical - Caliman Cristina Eugenia, Director Financiar ? Vienescu Dumitru, Sef Serviciu Aprovizionare Achizitii ? Brincus Florin Gabriel si Director Ingrijiri Medicale ? Gridan Mariana.
8.Declaratie privind calitatea de participant la procedura cu oferta independenta. 1.Certificat constatator eegistrului Comertului din care sa rezulte obiectul principal de activitate al ofertantului - cod CAEN.
2.Certificat de inregistrare fiscala.
3.Autorizatie din care sa rezulte competenta de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada exercitiului financiar pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Fisa de informatii generale.2.Prezentarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar pe ultimii 3 ani.3.Date de identificare ale ofertatului precum si cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.Valoarea medie a cifrei de afaceri pe perioada ultimilor 2 ani trebuie sa fie de cel putin 824900 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa ateste prestarea de servicii ce fac obiectul contractului in valoare minima de 200000 lei.
Ofertantul trebuie sa faca dovada utilajelor/instalatiilor si echipamentelor tehnice pe care le foloseste in indeplinirea contractului
Ofertantul trebuie sa faca dovada calificarii/pregatirii personalului responsabil de indeplinirea contractului
Experienta similara si recomandari din partea altor beneficiari
Informa?ii privind subcontractan?ii
Ofertantul trebuie sa faca dovada certificarii ISO 9001 sau echiv
Ofertantul trebuie sa faca dovada certificarii ISO 14001 sau echiv
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, (continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati);Se vorprezentamaximdouadocumente ( contract/ proces-verbal de receptie, etc. ) care sa ateste prestarea de servicii ce fac obiectul contractului in valoare minima mentionata;Prezentarea declaratiei privind asigurarea acelor utilaje, instalatii, echipamente, mijloace de transport, mijloace fixe, ce sunt considerate strict necesare pentru prestarea serviciilor, insotita de lista cu cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice etc. In cadrul dotarii tehnice, pe care ofertantul o poate disponibiliza pentru realizarea serviciilor, acesta trebuie sa faca dovada detinerii in dotare proprie, inchiriere, s.a de echipamente din care sa rezulte ca poate asigura spalarea cantitatii maxime de 500 kg/zi .In acest sens se vor prezenta fisele tehnice ale echipamentelor din care sa rezulte capacitatea de spalare a masinii/zi (copie Xerox dupa car?ile tehnice).Prezentarea unui contract /precontract/acord cu un laborator specializat pentru efectuarea analizelor microbiologice si copie dupa autorizatia de functionare a laboratorului.Dovada detinerii (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, sau alte forme de angajament), etc) a mijloacelor de transport necesare asigurarii transportului lenjeriei murdare/curate la/de la beneficiar. Transportul trebuie sa se faca cu mijloace de transport diferite pentru a evita riscul contaminarii, si sa fie autorizate din punct de vedere sanitar si in conformitate cu O.M.S. nr.1025/2000. Se vor prezenta autorizatiile pentru mijloacele din dotare si dupa caz.Declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile direct sau indirect pentru indeplinirea acordului cadru ;Se vor prezenta diplome, CV-uri, etc;Valoarea cumulata a cel putin un contract de prestari similar obiectului supus licitatie , respective, servicii de spalatorie sa fie de cel putin 200000 lei, inclusiv tva.Se vor prezenta certificatele/recomandarile din partea beneficiarilor privind executarea serviciilor mentionate.Prezentare declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Se vor atasa contractele de subcontractare.Se va prezenta o copie conform cu originalul a certificatului ISO 9001 sau echiv;Copie dupa certificatul care atesta implementarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Modul de separare a celor 3 zone: zona curata, zona murdara si zona personal
18%
Descriere: Separarea zonelor curata, murdara si personal este obligatorie. Separarea fizicaa celor trei zone, curata, murdara si personal, printr-un perete despatitor reduce pana la minimum riscul contaminarii articolelor spalate si dezinfectate si impiedica trecerea nesupravegheata a personalului din zona murdara in zona curata fara respectarea normelor de igiena impuse.
3.
Dotare cu masini de spalat cu bariera igienica
12%
Descriere: Existenta unor masini de spalat rufe cu bariera igienica care asigura capacitatea maxima de preluare conform cantitatilor estimate anterior .
4.
Statie proprie de dedurizare a intregii cantitati de apa folosita in procesul de spalare
12%
Descriere: Dedurizarea apei, are ca efect protejarea tesaturii articolelor spalate si prelungirea duratei lor de viata. Statia de dedurizare asigura de-a lungul intregului proces de spalare, in mod constant, acelasi nivel optim al duritatii intregii cantitati de apa folosita in procesul de spalare. Acest aspect avantajeaza autoritatea contractanta deoarece prelungeste durata de viata a articolelor textile, uzura acestora prin spalarea repetata fiind redusa, astfel reducand costurile de achizitie ale acestora, direct sau reflectat in pretul acestui contract.
5.
Supraveghere mod dozare detergenti si dezinfectanti folositi
6%
Descriere: Prin utilizarea unei instalatii de dozare a detergentilor si dezinfectantilor in functie de tesatura si provenienta fiecarui articol se stabileste proportia exacta folosita, astfel incat atat procesul de spalare si cel de dezinfectare sa se realizeze corespunzator. Deasemenea, un dozaj care nu se face corect mareste riscul de a nu obtine in urma spalarii un produs curat si dezinfectat, iar, in timp, necorespunzatoare. Totodata de evita erorile umane ce apar in momentul dozarii manuale.
6.
Surse alternative alimentare cu apa
6%
Descriere: Existenta unei surse alternative de alimentare cu apa permite prestarea permanenta a serviciilor, inclusiv in caz de avarie.
7.
Surse alternative de aliemntare cu energie electrica
6%
Descriere: Existenta unei surse alternative de alimentare cu energie electrica permite prestarea permanenta a serviciilor, inclusiv in caz de avarie.
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza intr-o singura runda.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.05.2013 11:00
Locul: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU, STR.PROGRESULUI, NR.18, JUD.GORJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR IMPREUNA CU REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act considerat nelegal.Solutionarea contestatiei poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu ? Serviciul Aprovizionare Achizitii Publice
Adresa postala: Str.Progresului, nr.18, jud. Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210218, Romania, Tel. +40 253210151, Email: [email protected], Fax: +40 253210432
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2013 08:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer