Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 9 decembrie 2012


Anunt de participare numarul 139740/17.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutia Prefectului - Judetul Bihor
Adresa postala: Parcul Traian Nr. 5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Punct(e) de contact: Pistol Camelia, Tel. +40 259414926, In atentia: d-lui Emil Berdie, Email: [email protected], Fax: +40 259411550, Adresa internet (URL): www.prefecturabihor.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 9 decembrie 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: La tipografia careia i se va atribui contractul.
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 9 decembrie 2012
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de tiparire a unui numar de 1.120.000. buletine de vot pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senatului din 9 dec.2012 .
Valoarea estimata fara TVA: 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2% din valoarea estimata fara tva a contractului de achizitie publica: 6.000 leiMod de constituire: - In conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din HG nr.925/2006 potrivit caruia: ?Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire?- In situatia in care se constituie prin ordin de plata in contul de garantie al Institutiei Prefectului Judetul Bihor-acesta este: RO71TREZ0765005XXX005855 deschis la TREZORERIA ORADEA- prin depunere de numerar la casieria institutiei- Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 5% din valoarea contractului fara tva.Mod de constituire: - In conformitate cu prevederile art. 90 alin.(1) din HG nr.925/2006 potrivit caruia : ? De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplica in mod corespunzator?- Daca se constituie prin scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea autoritatii contractante, modelul acesteia este-Formular 19
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
1.Declaratie privind eligibilitatea-Formular nr.1
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181-Formular nr.2
3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 indice 1, din OUG nr.34/2006-Formular nr.3
Persoanele cu functie de decizie , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Claudiu-Adrian Pop-prefect, Alice Lupes-sef serviciu juridic, Floarea Mihaiu-viza CFPP, Emil Berdie-manager public si Camelia Pistol-compartiment achizitii
4.Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat eliberat de DGFP din care sa reiasa obligatiile exigibile ale
ofertantului din luna anterioara depunerii ofertelor(original, copie legalizata sau conform cu originalul)
5.Certificat privind obligatiile catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate a primariei in a caror raza teritoriala activeaza
operatorul economic din care sa reiasa obligatiile exigibile ale ofertantului din luna anterioara depunerii ofertelor(original, copie legalizata sau
conform cu originalul).
6.Certificat de participare cu oferta independenta-Anexa 10
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se potdepun/prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - Certificat constatator ONRC- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, in original sau copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte ca ofertantul are obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatii ofertate precum si ca au fost inscrise mentiuni referitoare la declararea starii de faliment etc
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Declaratie privind lista principalelor prestari din ultimii 3 ani, continand valori, termene, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2 ? Declaratie privind posibilitatea tiparirii pe minim doua sortimente de hartie, din care una, obligatoriu, hartie bobina 84cm/48, 8g/mp.
Cerinta nr. 3 ? Declaratie privind existenta de spatii de depozitare acoperite, cu posibilitatea de inchidere si sigilare, in suprafata de minim 200 mp, aferente procesului de tiparire a buletinelor de vot
Cerinta nr. 1 - Certificat ISO 9001 sau echivalent.
Cerinta nr. 2 - Certificat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2012 09:30
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
conf. art.33 alin.2 din HGnr.925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului Judetul Bihor-Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Parcul Traian, nr.5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel. +40 259414926, Email: [email protected], Fax: +40 259411550, Adresa internet (URL): www.prefecturabihor.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2012 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer