Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de tiparire si servicii conexe a buletinelor de vot, necesare organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012


Anunt de participare numarul 139817/18.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL ARGES
Adresa postala: Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 1, Judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Punct(e) de contact: MOGA LIVIA, Tel. +40 248217800, In atentia: PREFECT CRISTIAN SOARE, Email: livia_moga[email protected], Fax: +40 216463, Adresa internet (URL): www.prefecturaarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de tiparire si servicii conexe a buletinelor de vot, necesare organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: INSTITUTIA PREFECTULUI ARGES
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de tiparire a unui numar de 1.200.000 buletine de vot necesare organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012. Formatul si dimensiunile buletinelor de vot este prezentat in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de tiparire a unui numar de 1.200.000 buletine de vot necesare organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012 in judetul Arges.
Valoarea estimata fara TVA: 311, 040RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 6.220, 80 (2% din valoarea estimata, a contractului)Modul de constituire si exprimare a garantiei de participare : - in lei, printr-un singur instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, eliberata de o banca din Romania, sau, dupa caz, de o banca din strainatate, care se prezinta in original inainte de deschiderea ofertelor.- in lei, ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor, in contul RO66TREZ04623510120XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Pitesti.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile, egala cu perioada de valabilitate a ofertei, cu posibilitatea de prelungire la cerere. Perioada de valabilitate curge de la data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art.278.1, alin (1), in masura in care consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, urmatoarele sume: - intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv ? 1% dinaceasta valoare, respective 3.110, 40 lei .In cazul IMM-urilor, garantia de participare se va reduce cu 50% si ofertantul va prezenta declaratia prevazuta de anexa nr 1 din Legea nr 346/2004.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oicare din urmatoarele situatii: a. isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b. oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantie de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c. oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de10%din valoarea contractului fara TVA.Perioada de valabilitate: pana la finalizarea procesului electoral al alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul2012.Forma de constituire: printr-un instrument de garantare enis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari in conditiile art.90alin(1)din HGnr.925/2006 sau retineri succesive din facturi in conditiile art.90alin.3din HGnr.925/2006, modificata de HGnr.1045/2011astfel: Contul de garantii in care se vor efectua retinerile succesive se va deschide la Trezoreria operativa teritoriala a contractantului.Nota: ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in 15zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.92 alin.2 din HG nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat de bugetul de stat, prin bugetul MAI, cf. HG889/01.09.2012privind aprob.bugetului si a chelt.nec.pt.pregat., org., si desf.alegerilor pentru Camera Dep.si Senat din anul 2012.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul/candidatul, nu se incadreaza in situatiile prevazute de art. 180 din OUG 34/2006Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere privind eligibilitatea ? conform Formularului 2, Sectiunea III Formulare: Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .
Cerinta nr. 2
Ofertantul/ candidatul, nu se incadreaza in situatiile reglementate de art. 181 din OUG 34/2006 34/2006
Prezentarea declaratiei conform Formularului 3, sectiunea III Formulare.: : Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a) lit c) al.1 si lit. d) dinOUG nr. 34/ 2006 , cu completarile si modificarile ulterioare. In situatia in care reiese ca ofertantul sa afla intr-una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 , acesta va fi exclus de la procedurapentru atribuirea contractului de achizitie publica .
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 indice 1 din OUG 34/2006Se solicita completarea formularului nr.4 prezentat la Sectiunea III ? Formulare : Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 indice 1 din OUG 34/2006.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante :
Cristian Soare ?prefect
Gheorghe Marin - subprefect
Stan Nicoleta ? consilierVoica Ionel-sef serviciuMoga Livia ? consilierCerinta nr. 4
Ofertantul/ candidatul participa in nume propriu sau in asociere sau are subcontractori.
In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual , intentia de a subcontracta parte/parti din contract, subcontractantii vor completa Formularul nr.5, prezentat la Sectiunea III-Formulare . Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contractpe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi .Ofertantul desemnat castigator are obligatia de a prezenta la inchieierea contractului de achizitie publica contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. In cazul in care ofertantul nu are subcontractanti va fi prezentata o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte acest lucru.
In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente : a) lista cuprinzand asociatii ?formularul nr.6 ?Declaratie privind lista asociatilor , in original prezentata la Sectiunea III-Formulare , completata de liderul Asocierii .
b) acord sau o scrisoare preliminara de asociere ? oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului .
c) ofertantul , in cazul in care este o asociere la care participa mai multi operatori economici , va prezenta o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentata autoritatii contractante , inainte de data semnarii contractului.
Nota : Declaratiile, formulare solicitate vor fi prezentate de toti participantii la procedura (ofertanti/ asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori).
In cazul asocierii, cerintele privind situatia personala si cele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
Cerinta nr. 5
Ofertantul/candidatul are indeplinite obligatiile fiscale fata de bugetul de stat- Ofertantii vor depuneun Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (administratia financiara) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat , care prezinta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
Cerinta nr. 6
Ofertantul/candidatul are indeplinite obligatiile fiscale fata de bugetul local
Ofertantii vor depune un Certificatconstatator privindindeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, eliberat de Autoritatea Publica Locala , din care sa rezulte ca si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr.7
Ofertantul sa certifice ca participarea este facuta in concordanta cu regulile de concurenta cf. Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.
Se va completaformularul nr. 7-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? in original, prezentat la Sectiunea III -Formulare.
Cerinta nr.8
Ofertantul se angajeaza ca informatiile sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere si ca a inteles pe deplin ce presupune participarea sa la procedura de achizitie publica sub aspectul elementelor ofertei.
Se va completa formularul nr.8- sectiunea III ?Formulare- Declaratie privind calitatea de participant la proceduraNOTA : Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot depun/prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 509/2011.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.NOTA: In cazul asocierii, cerintele privind situatia personala si cele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fieindeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Exercitarea activitatii intr-o forma legala, conforma cu specificul contractului de achizitie publica.Pentru persoanele juridice/ fizice romane :
Certificat Constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial , in original sau copie lizibilaconforma cu originalul, emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, din care sa reiasa :
-ca ofertanul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitateprin prezenta documentatie de atribuire ;
-ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr.85/2006, privind procedura insolventei ;
-ca nu sunt inscrise mentiuni referitoare la condamnari penale ale persoanei juridice.2. Pentru persoanele juridice/fizice straine : documente edificatoarecare dovedesc o forma de inregistrare/
atestareori apartenenta din punct de vedere profesionalin conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/
candidatul este rezident , tradus in limba romana, traducere autorizata si legalizata .In cazul unei asocieri , fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular .
NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta, la solicitarea Comisiei de evaluare a ofertelor.
Vor fi exclusi de la procedura de achizitie ofertantii care nu au in obiectul de activitate producerea, respectiv comercializarea produselor care fac obiectul procedurii de achizitie .
NOTA: In cazul asocierii, cerintele privind situatia personala si cele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fieindeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mediacifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani a ofertantului va fi mai mare de 311.040 lei.Prezentarea ultimelor trei bilanturi inregistrate(2011, 2010, 2009) la organismele abilitate sau alte documente care demonstreaza indeplinireacerintei sau alte documente echivalente din care sa reiasa nivelul solicitat.
Atunci cand nivelul este exprimat in alta moneda decat leul,
echivalenta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual
comunicat de BNR pentru moneda respectiva.Se va completaformularul nr.9 ? in original, prezentat la Sectiunea III -Formulare : Informatii generale?
In cazul IMM-urilor valoarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani va
fi redusa cu 50%. Se va completa Formularul nr.10, Sectiunea III ? Formulare: Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta demonstrata cu servicii similare.
Ofertantul va prezenta lista principalelor prestari din ultimii 3 ani, continand valori, termene, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Cerinta este indeplinita daca ofertantul prezinta cel mult doua contracte care au avut ca obiect prestare de servicii de tiparire/furnizare buletine de vot, pliante, ziare, tipizate etc., care sa insumeze o valoare mai mica sau egala cu valoarea estimata a contractului de 311.040 lei. Experienta similara a subcontractorilor nu va fi luata in considerare. (In cazul unei asocieri cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.)
In cazul IMM urilor valoarea se reduce cu 50%.
Pentru contractul/contractele propuse ca experienta similara ofertantul va prezenta copii dupa contracte (parti relevante), Ofertantul va prezenta in acest sens recomandari, documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractuale.
Asigurarea cu personal - Informatii referitoare la efectivele medii anuale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Capacitate tehnica de prelucrare a hartiei necesare tiparirii buletinelor de vot.
Certificat ISO 9001 sau echivalent.
Certificat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pretul ofertei este elementul care va face obiectul de reofertare.Autoritatea contractant va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi, prin intermediul SEAP. Invitatia se transmite simultan tuturor ofertantilor respectivi si va fi generata automat de sistem la adresa de posta electronica (email) a fiecarui ofertant declarat admisibil.Inf. ce vor fi puse la disp ofertantilor in cursul licitatiei electronice : nr. de participanti la L.E si cea mai buna oferta financiara.Op.ec. vor participa la 1 runda de licitare, care va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiilor.Durata unei runde: 24 h.Departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pe 1 loc se va face prin reofertare in plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22716/15.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.11.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.11.2012 12:00
Locul: INSTITUTIA PREFECTULUI ARGES , PIATA VASILE MILEA, NR.1, ET.1, CAM.62
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
conform art.33 alin.2 din HG nr.925/2006 : "orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor"
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac: conform prevederilor art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDET ARGES
Adresa postala: PITESTI, PIATA VASILE MILEA, NR 1, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 248217800, Email: [email protected], Fax: +40 248/216463
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2012 15:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer