Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de transport namol si alte materii inerte


Anunt de participare (utilitati) numarul 144171/06.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUATIM S.A. Timisoara
Adresa postala: Timisoara Str.GH. Lazar, Nr. 11/A, Jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Punct(e) de contact: DIANA COTOP, Tel. +40 256200262, Email: [email protected], Fax: +40 256294753, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si de canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie servicii de transport namol si alte materii inerte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Transport de la Statia de Epurare, str.Pastorilor nr.1, Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 040, 400RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii de transport namol si alte marerii inerte
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
transport namol si alte marerii inerte ? 61.200 mc.Se va transporta: - minim 1500 mc/ luna;
- maxim 5100 mc/luna.
cantitatea minima a unui contract subsecent - 1500 mc
cantitatea maxima a unui contract subsecvent - 5100 mc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 040, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare ? 10.000 lei.Echivalenta leu/euro, pentru garantiile de participare constituite in euro, se face la cursul valutar BNR valabil anterior datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Cuantumul garantiei de participare pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat, cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - egala cuperioada de valabilitate a ofertei data ?60 zilede la termenul limita de primire a ofertelor- Modul de constituire a garantiei pentru participare : prin virament bancar in contul autoritatii contractante ? RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timisoara, sau printr-un instrument de garantare, prezentat in original, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari ? formular 5in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006se va retine suma de 4.820, 40 lei. Garantie de buna executie ? 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVACuantumul garantiei de buna executie pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat, cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este aceeasi cu perioada de valabilitate a contractului subsecvent-modul de constituire a garantiei de buna executie : printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari ? Formular 6; sau prin retineri succesive din platile partiale efectuate, ofert prezentand conf HG1045/2011 scrisoarea Trezoreriei Statului prin care are deschis un cont special constituit pt depozitarea garantiei aferente contractului subsecvent, la dispozitia achizitorului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Declaratie privind eligibilitatea (formular 1). Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 (formular 2). In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (formular 3), conform Ordin ANRMAP 314/2010.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarePersoanele cu functii de decizie in atribuirea contractului in cadrul SC AQUATIM sunt: - dr.ing. Ilie Vlaicu- ec. Rozalia Giuchici- ing. Petru Hidis- ing. Cornel Schiop- jr. Alina IvanescuDeclaratie, completata in conformitate cu Formularul nr. 4 privind prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69ยน din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate. 1. Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca: domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca la calificare acest document a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?.2. Ofertantul trebuie sa prezinte LICENTA pentru transport rutier public de marfuri, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?, in conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea transporturilor rutiere si a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 13016 - disponibila in SEAP www.e-licitatie.ro
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2013 10:00
Locul: Timisoara, str. Gh. Lazar, nr 11A, Sediul AQUATIM S.A. - Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofele clasate pe primul loc, cu pretul cel mai scazut, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertantilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator a actului nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AQUATIM SA ? OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Gh. Lazar nr.11A, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300081, Romania, Tel. +40 256200262, Fax: +40 256294753
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer