Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii formare profesionala 2011


Anunt de participare numarul 117011/15.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR RM. VALCEA
Adresa postala:  CALEA LUI TRAIAN, NR. 98, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240101, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAI CALUGARITOIU, Tel. 0250713798;0250714450, In atentia:  FLORICEL MONICA, Email:  [email protected], Fax:  0250731798, Adresa internet (URL):  www.crfpa-vl.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Formare profesionala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii formare profesionala 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Valcea, Gorj, Arges, Sibiu, Constanta
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de formatori/instructori/preparatori formare, pentru asigurarea activitatilor de instruire necesare desfasurarii in bune conditii a programelor de formare profesionala organizate de catre Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Rm. Valcea in anul 2011
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Identificarea si furnizarea de formatori/instructori/preparatori formare, cu experienta in specialitate pentru:
- derularea programelor de formare profesionala in vederea realizarii pregatirii teoretice si practice a cursantilor pentru cursurile organizate de Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Valcea la solicitarea agentilor economici, Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, a persoanelor fizice sau pentru persoanele aflate in detentie, alti beneficiari ai prevederilor legii 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Anexa nr. 1.Cursurile se vor desfasura in anul 2011 si vizeaza meseriile pentru care Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Valcea este autorizat.
- realizarea suportului de curs pentru alte meserii decat cele de la punctul 1.3. pentru care Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Valcea se va autoriza in decursul anului 2010, in functie de solicitarile de pe piata de munca.
- realizarea de instrumente de evaluare necesare Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Valcea pentru a functiona ca Centru de Evaluare a Competentelor Profesionale, precum si alte servicii de consultanta in domeniul formarii profesionale.
Valoarea estimata fara TVA: 925, 980RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.05.2011 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 18000 lei si se va constitui sub forma Scrisorii de garantie bancara de participaresi va fi depusa in original sau cu OP in contul institutiei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat din Bugetul asigurarilor de somaj. Plata serviciilor prestate de furnizor se face lunar, in baza Facturii emise de furnizor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratia privind eligibilitatea; declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 - OUG 34/2006;declaratia privind calitatea de participant la procedura; certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata; Cazier judiciar pentru persoana imputernicita sau pentru administrator; Cazier judiciar al companiei; Adresa de la Curtea Districtuala /Instanta Competenta/Agentie Guvernamentala unde isi are sediul compania / sucursala sau echivalent din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii;Pers jur romane: actul constitutiv al soc; certificat de inregistrare la ORC; Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte ob de activ, modificarilein legaturacu obiectul de activitate, sediul ofertantului precum si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni conform art. 21din Legea nr. 26/1990, valabil la data deschiderii ofertelor in care sa fie specificat ca operatorul economic are ca obiect de activitate?Alte forme de invatamant? CAEN 8559; declaratie pe proprie raspundere a furnizorului de serv de instruire ca este furnizor de formare profesionala a adultului autorizat, in conformitate cu OG 129/2000 Pers fizice romane Aut de funct/altele echivalente, valabila pentru anul 2011; Pers juridice/fizice straine: Doc care dovedesc o forma de inreg/testare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului traduse legalizat in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
?. Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2008, 2009 si 2010, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2010 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2010, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Pentru ofertantii rezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2010 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilanturile contabile aferente exercitilor financiare 2007, 2008 si 2009.
Toate certificatele/documentele respective trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.? Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) Completarea formularului Anexa nr. 6 ?Informatii generale?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime obilgatorii
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind dotarea tehnica de care dispune ofertantul intocmita conform cu: ANEXA nr. 7; Copii dupa autorizatiile eliberate de Comisiile de autorizare judetene pentru programele propuse de CRFPA Valcea, respective furnizorul de servicii sa dovedeasca ca este autorizat pentru cel putin 50% dintre cursurile derulate de CRFPA Valcea; lista cu personalul propriu angajat al ofertantului-desemnat pentru: intocmirea dosarelor de angajare a lectorilor; intocmirea pontajelor lunare pentru lectori prezentarea condicilor si pontajelor lunare ale lectorilor pentru VIZA - responsabilului de curs.;Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani: Experienta similara. Pentru fiecare contract mentionat se vor atasa documente suport (copii dupa contracte, recomandari, etc.) Ofertantul (in cadrul unei asocieri este de ajuns ca unul dintre operatorii economici care alcatuiesc asocierea) a finalizat, in ultimii 2 ani la data termenului limita pentru depunerea ofertei, minim 1 si maxim 5 contracte a caror valoare cumulata la componenta instruire sa fie in valoare de cel putin 925.980 lei .
recomandari de la beneficiari: Recomandaride la minim 3 beneficiari institutii publice.
lista cu formatorii propusi pentru implementarea fiecarui curs autorizat de CRFPA si specializarile acestora - (lista va cuprinde minim 4 formatori pentru fiecare tip de program; lista va cuprinde informatii cu privire la: tip curs, nume si prenume formator, competente profesionale, tipul de formator)declaratie a reprezentantului legal ca persoanele nominalizate au competentele specificate dovedite cu acte, care pot fi puse la dispozitia autoritatii contractante declaratia reprezentantului legal privind disponibilitateade a derula cursurile in functie de programarile autoritatii contractanteInformatii privind subcontractantiiStandarde de asigurarea calitatii: Se vor prezenta documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru firmele ofertante, respectiv ISO 9001:2008 sau echivalent in domeniul formarii. In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de toti membrii asocierii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime obilgatorii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE se deruleaza in urma transmiterii invitatiei catre toti ofertanti care au depus oferte admisibile si se va desfasura intr-o singura runda si vor putea sa-si imbunatateasca pretul ofertei initiale
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2011 10:30
Locul: CRFPA VALCEA, LOC. RM. VALCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN 98, VALCEA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatul poate depune contestatie in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2011 19:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer