Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie serviciu monitorizare activitati proiect


Anunt de participare numarul 146299/04.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ
Adresa postala: STRADA G. COSBUC , NR.2 , CLUJ-NAPOCA, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400375, Romania, Punct(e) de contact: DANIEL DON, Tel. +40 744343799, In atentia: Dacian Dragos, Email: [email protected], Fax: +40 264595214, Adresa internet (URL): www.ajofmcj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie serviciu monitorizare activitati proiect
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Monitorizarea a doua activitati din proiectul Centrul de tranzitie de la job la smart job, derulat de AJOFM Cluj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79421100-2 - Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
650 persoane (lucratori), 70 persoane (antreprenori) si angajatorii acestora. 650 persoane (lucratori), 70 persoane (antreprenori) si angajatorii acestora.Aceste persoane vor fi chestionate/intervievate pentru a determina gradul de eficacitate al proiectului. De asemenea, daca este cazul vor fi realizate investigatii complementare (analiza date statistice furnizate de angajatori sau autoritati publice) in vederea explicarii si punerii in context a concluziilor furnizate de interviuri. Obiectivul este monitorizarea eficacitatii si eficientei masurilor de sustinere a acestor persoane implementate prin proiect.
Valoarea estimata fara TVA: 244, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 2% din valoarea contractului, adica 4880 RON. Data de referinta pentru cursul de schimb BNR ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda este data de 20 august 2013. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile). Garantia de participare se va depune in orginal la sediul autoritatii contractante pana la termenul limita de primire a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP. Garantia de buna executie este 10% din valoarea contractului, constituita prin scrisoare bancara conform modelului din formularul nr.9 sau printr-un alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect ?Centrul de Tranzitie de la Job la SmartJOB?, EGF/2011/014/RO
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (se va completa formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare) 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal. (se va completa formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare). Conditie de calificare: · Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. · Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura prezenta aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare. · Conform prevederilor art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute la alin. (1). in ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste ofertantul. 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal. (se va completa formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare). 4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Modalitatea de indeplinire: declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal. (se va completa formularul din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire (formular Declaratie privind calitatea de participant la procedura) 5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006. Modalitatea de indeplinire: declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal.(se va completa formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare - se va prezenta documentul in original) a. Ofertantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Lista persoanelor cu functii de decizie pentru autoritatea contractanta: Don Daniel, Director executiv AJOFM CLUJ, director proiect; Niste Otilia, Director executiv adjunct AJOFM Cluj, responsabil financiar; Chiciudean Anamaria, Expert coordonator; Dragos Dacian, Membru al echipei de proiect, expert achizitii publice; Lazar Georgeta, Responsabil CFP; Garcea Mihai, Membru al echipei de proiect, expert tehnic. Pentru persoanele juridice romane: Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator sau echivalent in original sau copie legalizata. Pentru persoanele juridice straine: Modalitatea de indeplinire: Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012). (se va completa formularul nr.5 din Sectiunea Formulare) - Bilantul contabil (sau extrase de bilant in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul ) pe ultimul an financiar, vizat si inregistrat la organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. O lista a principalelor servicii prestate de ofertant in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte faptul ca ofertantul a prestat servicii similare celor care constituie obiectul contractului. Ofertantii vor depune in sustinerea acestei cerinte cel putin un document/certificate/procese verbale receptie/etc emis sau contrasemnate de beneficiari, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati 2. Informatii referitoare la calificarea personalului ce va fi responsabil din partea operatorului economic de implementarea si derularea Contractului de achizitie. Experienta anterioara in monitorizarea de proiecte va fi evidentiata separat, pentru a se verifica prezenta in echipa a cel putin unei persoane implicate in monitorizarea unui proiect din fonduri publice.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. completare model formular nr. 62. completare model formular nr. 11
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (Fondul European de Ajustare la Globalizare)
VI.3) Alte informatii
In situatia in care, in urma analizei ofertelor primite si dupa aplicarea criteriului de atribuire, pe primul loc se vor clasa 2 (doi) sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Daca in urma aplicarii procesului de reofertare nu se realizeaza o departajare a ofertelor autoritatea contractanta in baza art. 209 alin.1 lit.d) din OUG nr. 34/2006, va anula procedura de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AJOFM Cluj, Centrul de Tranzitie de la Job la Smart Job
Adresa postala: STRADA G. COSBUC , NR.2, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400375, Romania, Tel. +40 746045442, Email: [email protected], Fax: +40 264595214, Adresa internet (URL): www.ajofmcj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2013 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer