Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie si implementare sistem control acces


Anunt de participare numarul 147355/19.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Adresa postala: Splaiul Independentei, Nr. 294, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Investitii si Administrativ, Tel. +40 212071101, In atentia: Eduard Costache, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa internet (URL): www.anpm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie si implementare sistem control acces
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului ce face obiectul procedurii de atribuire este reprezentat de achizitionarea si implementarea unui?sistem control acces?, care presupune livrarea, proiectarea, instalarea, punerea in functiune si testarea unor sisteme de securitate si supraveghere (dispozitive anitefractie, antiincendiu, monitorizare trafic acces persoane in incinta institutiei, inclusiv servicii de instruire).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35120000-1 - Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
31625000-3-Alarme antiefractie si antiincendiu (Rev.2)
35123100-3-Sisteme de cartele magnetice (Rev.2)
48219300-9-Pachete software de administrare (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A se vedea caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 329, 838.71RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 26.596 leiPentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat euro (Eur) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 5109, 83 lei (pentru calcularea sumei in lei care depaseste pragul indicat se va aplica cursul mentionat in cadrul notei de mai sus);c) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. Instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;sau2. ordin de plata (virament bancar) in contul ANPM (CIF 16462898) IBAN RO07TREZ7005005XXX001202 deschis la A.T.C.P.M.B., cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si totodata se va transmite in S.E.A.P., in format electronic, semnata cu semnatura electronica. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare. A se vedea si info. furnizate la cerinta nr. 4 de la Sectiunea III.2.3.a) ? ?Capacitatea tehnica si/sau profesionala?.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic si administrator(ii) acestuia;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor(cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor;
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum sunt: Mihail FACA ? presedinte, Horia Ion IRIMIA ? vicepresedinte, Gabriel GERU ? director, Lavinia SUCIU ? sef serviciu, Vasile Aurel IANCU ? director, Cristian ALEXE ? sef birou, Mariana APOSTOL ? sef serviciu, Stefan MOCANU ? consilier superior, Daniela ROPOTAN ? consilier principal, Eduard COSTACHE ? sef serviciu
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, ofertantii vor avea in vedere imprejurarea potrivit careia, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ?i completarile ulterioare, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.b. Astfel, pentru procedurile a caror termen limita de depunere a ofertelor este cuprins in perioada dintre cea de a 6-a zi lucratoare a lunii si ultima zi a lunii, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ?i completarile ulterioare, certificatele de atestare fiscala prezentate de ofertan?i vor confirma achitarea creantelor fiscale care provin din ultima luna dinainte de luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obliga?ii care au avut scadenta legala de plata pana la data de 25 a lunii anterioare celei stabilite pentru depunerea ofertelor.
c. Prin exceptie de la lit. b) de mai sus, pentru acele proceduri a caror termen limita de depunere a ofertelor este stabilit in perioada primelor 5 zile lucratoare ale lunii, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) din O.G. nr. 92.2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ?i completarile ulterioare, certificatele de atestare fiscala prezentate de ofertanti vor confirma achitarea creantelor fiscale care provin din penultima luna dinainte de luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obliga?ii care au avut scadenta legala de plata pana la data de 25 a ultimei luni dinaintea lunii anterioare celei stabilite pentru depunerea ofertelor.
d. Totodata, in situatia in care termenul limita de depunere a ofertelor este cuprins in perioada dintre cea de-a 6-a zi si cea de-a 10-a zi lucratoare a lunii, iar ofertantii nu pot obtine certificatele de atestare fiscala prin care se confirma achitarea creantelor fiscale scadente in conformitate cu cerinta de la lit. b) de mai sus (dat fiind termenul legal de eliberare a respectivelor documente) se accepta prezentarea initiala a certificatelor de atestare fiscala in conditiile stabilite la lit. c) de mai sus si a confirmarii indeplinirii cerintei in discu?ie prin prezentarea ulterioara (pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor) a certificatelor de atestare fiscala prin care se atesta achitarea cerantelor fiscale cu respectarea indicatiilor de la lit. b) de mai sus.e. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
f. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal incheiat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie.g. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta:
a) documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
b) licenta de functionare in conformitate cu legea nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pentru efectuarea activitatii de proiectare si executie a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei, valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
c) autorizatie conform prevederilor OMAI 87/2010 pentru proiectarea si executia sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
Nota:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
e. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu suma de: 2.659.677 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: Se vor prezenta: - Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.- Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea economico-financiara;Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4.456 lei, 1 USD = 3.39 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.b. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic, conform celor aratate mai sus.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat si implementat (proiectare, instalare si punere in functiune) in ultimii 3 ani (36 de luni) in cadrul unuia sau a maximum 3 contracte similare, sisteme de securitate ?i supraveghere avand ca principale componente dispozitive de monitorizare acces persoane, dispozitive detectie/alarmare efractie si incendii, inclusiv instruire personal, cu o valoare cumulata de cel pu?in 1.329.838 lei.
3. Cerinta nr. 2:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului (echipa de proiect):
Experti cheie:
1. Manager de proiect (1 pers.)
2. Expert proiectare sistem detectie, semnalizare si alarmare incendiu (1 pers.)
3. Expert proiectare sistem de securitate si control acces(1 pers.)
4. Expert proiectare sistem HVAC (1 pers.)
5. Expert dezvoltare solutie software (1 pers.)
6. Expert tehnic sistem detectie, semnalizare si alarmare incendiu (1 pers.)
7. Expert tehnic sistem de securitate monitorizare video si control acces (1 pers.)
8. Expert tehnic sistem HVAC (1 pers.)Profilul expertului cheie nr. 1 ? Manager de proiect:
a) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c) Detinerea de competente relevante privind managementul de proiect (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu "Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919);
d) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect avand ca obiect implementarea unui sistem de securitate si supraveghere (indiferent de pozitia detinuta);
e)Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de management de proiect/conducere/coordonare a unui proiect (indiferent de domeniul proiectului).Profilul expertului cheie nr. 2 ? Expert proiectare sistem detectie, semnalizare si alarmare incendiu:
a) Studii superioare in domeniul tehnic (profil ingineresc) finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind proiectarea sistemelor de detectie, semnalizare si alarmare incendii (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu ?Expert proiectare sistem detectie, semnalizare si alarmare incendiu? cod C.O.R. 215119)
d) Participarea pe parcursul profesional in cadrul a cel putin unui contract/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de proiectare a unui sistem de detectie, semnalizare si alarmare incendiu.Profilul expertului cheie nr. 3 ? Expert proiectare sistem de securitate si control acces:
a) Studii superioare in domeniul tehnic (profil ingineresc) finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind proiectarea sistemelor de securitate/control acces (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu ?Expert proiectare sistem de securitate? cod C.O.R. 214319)
d) Participarea pe parcursul profesional in cadrul a cel putin unui contract/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de proiectare a unui sistem de securitate/control acces.Profilul expertului cheie nr. 4 ? Expert proiectare sistem HVAC:
a) Studii superioare de profil ingineresc (Instalatii pentru constructii) finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
d) Participarea pe parcursul profesional in cadrul a cel putin unui contract/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de proiectare a unui sistem HVAC sau echivalent.
4. Continuare cerinta nr. 2:
Profilul expertului cheie nr. 5 ? Expert dezvoltare solutie software:
a) Studii superioare in domeniul IT/electronica finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c) Detinerea de cunostinte aprofundate in domeniul dezvoltarii solutiilor software (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international)
d) Participarea pe parcursul profesional in cadrul a cel putin unui contract/proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de dezvoltare a solutiei software impementate.Profilul expertului cheie nr. 6 ? Expert tehnic sistem detectie, semnalizare si alarmare incendiu:
a) Studii superioare in domeniul tehnic, profil ingineresc finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind instalarea sistemelor de detectie, semnalizare si alarmare incendiu (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu ?Inginer sisteme de securitate? cod COR 215222)
d) Participarea pe parcursul profesional in cadrul a cel putin unui contract/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de instalare a unui sistem de detectie, semnalizare si alarmare incendiu.Profilul expertului cheie nr. 7 ? Expert tehnic sistem de securitate monitorizare video si control acces:
a) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind sistemele de securitate, monitorizare video si control acces (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international cum ar fi cele echivalente cu ?Inginer sisteme de securitate? cod COR 215222)
d) Participarea pe parcursul profesional in cadrul a cel putin unui contract/proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de instalare a unui sistem securitate/control acces.Profilul expertului cheie nr. 8 ? Expert tehnic sistem HVAC:
a) Studii superioare de profil ingineresc (Instalatii pentru constructii) finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
d) Participarea pe parcursul profesional in cadrul a cel putin unui contract/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de executie a unui sistem HVAC sau echivalent.
5. Cerinta nr. 3
Informatii privind subcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatii, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in domeniul activitatilor privind furnizarea si implementarea sistemelor de securitate si supraveghere, potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: Se va prezenta: - Formularul nr. 6 - Lista privind principalele livrari efectuate impreuna cu certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar ? o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma livrarea produselor similare (pentru contractele similare prezentate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara), din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la art. 188 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului; tipul livrarilor efectuate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului);Nota: a. Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei. In sensul celor anterior mentionate, pentru contractele derulate in anul 2013, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului ?i luna anterioara depunerii ofertei.b. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documentefalse in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul prezentei proceduri.c. Livrarile efectuate in scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte livrari efectiv realizate (inclusiv instalare si punere in functiune) in perioada mentionata, sens in care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, valoarea si complexitatea, respectiv caracteristicile livrarilor efectuate).d. Pentru indeplinirea cerintei privind nivelul valoric minimum al experientei similare se accepta: - fie prezentarea unui singur contract (care sa acopere prin obiect toate componentele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit astfel cum au fost indicate in cadrul cerintei) in valoare de cel putin putin 1.329.838 lei, fara TVA;
- fie prezentarea a cel mult trei contracte distincte in orice combinatie a obiectului acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului/valoarea respectivelor contracte), cu conditia ca prin contractele prezentate sa fie acoperite in asamblu toate componentele principale aferente experientei similare stabilite prin cerinta de calificare, iar valoarea cumulata a contractelor prezentate sa fie de cel putin 1.329.838 lei, fara TVA.e. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2Se vor prezenta: - Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documente suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Nota: a. In sensul celor de mai sus, documentele suport prezentate vor trebui sa releve faptul ca din punctul de vedere al experientei si competententelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini, b. Documetele suport se vor prezenta in original, copie legalizata sau, dupa caz, cu mentiunea ?cf. cu originalul?, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a face aplicarea preved. art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 in legatura cu toate documetele prezentate.c. In sensul prevederilor de la lit. a) - b) de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi: - cartile de munca ?i/sau, dupa caz, contractele individuale de munca ale persoanelor si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si pers. respective/angajamentele/ acordurile de participare (care sa asigure trasabililitatea includerii in oferta a specialistilor) si/sau alte documente echivalente in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006 din care sa rezulte inclusiv indeplinirea cerintelor privind profilul expertilor propusi;
- diplome privind specializarea personalului (studii, pregatire profesionala, calificari si atestari profesionale);
- autorizatii/certificate de atestatare profesionala/legitimatii aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor sau, in lipsa acestora, copii ale transcripturilor, declaratii pe propria raspundere semnate autentic de catre expert privind experienta/certificatele detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentrupozitia respectiva si copia documentelor de specializare in baza carora s-a realizat numirea.Continuare modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2Nota: d. Avand in vedere complexitatea contractului ce urmeaza sa fie atribuit si multitudinea de operatiuni care urmeaza sa fie desfasurate simultan, nu se accepta propunerea de exper?i in cadrul echipei de proiect care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.e. In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretariat de specialitate in limba romana, pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate.f. Expertii din cadrul echipei de proiect au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie a contractului maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a contractului cu echipa de proiect propusa, suplimentand dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.g. Prin contract/proiect/program similar in sensul parcursului profesional al expertilor (cu exceptia cazurilor in cadrul carora nu a fost impusa o astfel de conditionalitate) se intelege un contract/proiect/program in cadrul caruia s-au livrat si pus in functiune sisteme de securitate si supraveghere, specifice din punctul de vedere al pregatirii profesionale si/sau al atributiilor pe care le va indeplini respectivul expert in cadrul echipei de proiect care sunt relevante din punctul de vedere al pozitiei pentru care este propus respectivul expert si/sau a pregatirii profesionale a acestuia.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4Se va prezenta: - Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).Nota: a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.c. In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia economica-financiara si capacitatea tehnica ?i/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformitate cu partea/partile din contract pe care ace?tia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.d. In sensul prevederilor lit. c), acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si in conditiileasumate prin acesta;
- liderului asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociere in parte.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
70%
70
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare si implementare a sistemului
15%
15
Descriere: Componenta tehnica
3.
Perioada de garantie a sistemului furnizat si implementat
15%
15
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
Pondere componenta tehnica: 30 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor si observatori ai UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- autoritatea contractanta are identificata sursa de finantare a achizitiei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, sub conditia semnarii contractului pana cel tarziu la data de 31.12.2013. In masura in care procedura de atribuire nu va fi finalizata prin semnarea contractului de achizitie publica pana la aceasta data, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire in contextul in care nu va mai putea fi asigurata sursa de finantare a contractului, tinand seama de dispozitiile art. 94 din H.G. nr. 925/2006.- In sensul prevederilor de la Cap. II.3., durata contractului se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere a executiei contractului.Nota: Durata de 90 zile, reprezinta durata maxima acceptata pentru livrarea, proiectarea, punerea in functiune si testarea sistemului de securitate si supraveghere ?i a echipamentelor conexe ce fac obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit ?i nu va putea fi depa?ita decat in situa?ii neprevazute care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a prestatorului ?i care vor impune extinderea duratei executare a contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ANPM - Serviciul Achizitii, Investitii si Administrativ
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212071101, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa internet (URL): www.anpm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2013 17:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer