Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie si montare banci si cosuri stradale


Anunt de participare numarul 83091/24.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel.0257281850, 0257270098, In atentia: Dumitrachescu Stela, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0257253842, 0257270098, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
Adresa postala: B.DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL EDILITAR, Tel.0257/281850 INT 132, In atentia: DUMITRACHESCU STELA, Fax: 0257/284744, Adresa internet (URL): WWW.PRIMARIAARAD.RO
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
Adresa postala: B.DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL EDILITAR, Tel.0257/281850 INT 132, In atentia: DUMITRACHESCU STELA, Fax: 0257/284744, Adresa internet (URL): WWW.PRIMARIAARAD.RO
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
Adresa postala: B.DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: CAMERA 5 REGISTRATURA GENERALA, Tel.0257/281850 INT 103, In atentia: DUMITRACHESCU STELA, Fax: 0257/284744, Adresa internet (URL): WWW.PRIMARIAARAD.RO
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie si montare banci si cosuri stradale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: municipiul Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia si montarea a 450 banci si 460 cosuri stradale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928400-2 - Mobilier urban (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia si montarea a 450 banci si 460 cosuri stradale.
Valoarea estimata fara TVA: 340, 336.14RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie de 5% din valoarea fara TVA a fiecarei facturi depuse spre decontare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea Formular 5
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181-Formular 6
-certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata aimpozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale, care sa ateste ca firma ofertanta nu se inregistreaza cu datorii, valabile la data depunerii ofertelor si/sau orice alte formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara din care ofertantul este rezident. Certificatele constatatoare se vor prezenta in original sau copie legalizata.-certificat constatator in original sau in copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor
- certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila).
-ofertantii persoane juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare /atestareori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere in limba romana legalizata), in conformitate cu prevederile legale dintara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara
2.Lista cu principalele livrari de produse similare in ultimii 3 ani
3.Recomandari
4.Dotari specifice
5.Standarde de asigurare a calitatii
6.Standarde de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
72
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2009 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2009 11:00
Locul: Primaria Arad, Serviciul Edilitar, cam.14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: P.ta Tepes Voda nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256/498054
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: b-dul Revolutiei nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel.0257/281850 int 234, Fax: 0257/284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2009 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer