Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie si montare sisteme de viteza variabila in functie de incarcare, cu actionare directa pe halda 2 - Cariera Rosia


Anunt de participare (utilitati) numarul 138497/30.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: ION VITEJANU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie si montare sisteme de viteza variabila in functie de incarcare, cu actionare directa pe halda 2 - Cariera Rosia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Divizia Miniera, Cariera Rosia
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona si monta sisteme care sa asigure viteza variabila in functie de incarcarea materialului pe banda transportoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45317000-2 - Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)
42417300-5-Echipament pentru transportoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intreaga lucrare conform specificatiilor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 12, 832, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP: 130.000, 00 RONValabilitate GP: minimum 90 zile de la data limita primire oferteForma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Original instrument garantare participare procedura depus la sediu achizitor, cladire Directia Achizitii, et.1, pana la termen limita depunere oferta din invitatie participaresi copie scanata SEAP;b) ordin plata confirmat banca, cont RO59RZBR0000060014652248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu, copie scanata SEAP si la sediu achizitor, pana la termen limita depunere oferte;IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG34/2006. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 14, 15, 16, 17, 11.
1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare.2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.3)Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatie atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constator emis ONRC, original/copie legalizata/copie lizibila ?conform original?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale
Prezentarea cifrei medii de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului, in ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale lucrari similare executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, confirmate de autoritati contractante sau clienti privati prin prezentarecertificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar.
Nota: in cazul clientilor privati atunci cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o certificare/confirmare, va demonstra executarea lucrarilor printr-o declaratie.
Cerinta minima: ofertantul va face dovada executarii in ultimii 5 ani a cel putin unui contract de lucrari similare celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (implementare sisteme de viteza variabila in functie de incarcare cu actionare directa, cu puterea mai mare sau egala cu 630 kW).
Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006.
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006.
Informatii privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pentru executia lucrarii.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalul tehnic responsabil cu executia lucrarii; se vor prezenta CV-uri, iar pentru responsabilul tehnic cu executia (RTE) se va prezenta atestat tehnico ? profesional si copie dupa legitimatie.Capacitatea tehnica/profesionala privind incadrarea cu personal a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006.
Informatii privind subcontractantii
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant.
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data deschiderii ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Deschidere oferte in SEAP la data si ora mentionate in anuntul de participare. Daca mai multe oferte sunt pe primul loc cu acelasi pret, AC solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catre ofertanti, de documente cu noi preturi.Comisia verifica documente calificare si propuneri tehnice depuse in SEAP.Daca AC solicita documente, vor fi transmise in SEAP, conform art. 19 (2), 17 (3) Norma aprobata prin HG 1660/2006.Dupa finalizare evaluare calificare si tehnica, sistemul permite AC acces propuneri financiare ofertanti admisibili si clasament.Stabilire oferta castigatoare, conform art. 24 Norma.Daca AC solicita prezentare documente (ex. Formular 2), se transmit conform art. 17 (3) Norma.Ofertantul prezinta centralizatorul principalelor operatii completat conform anexei 4 la caietul de sarcini.Pentru vizualizare documentatie atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil pe site-uri furnizori semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditii OUG 34/2006, despre act autoritate contractanta considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic al S.C. C.E. Oltenia S.A.
Adresa postala: str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2012 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer