Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie sistem integrat VMWare/PCoIP si accesorii


Anunt de participare numarul 142819/01.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Gabriel Perieteanu, Email: [email protected], Fax: +40 0521411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie sistem integrat VMWare/PCoIP si accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, Facultatea de Stiinte, Departamentul de Matematica
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de sistem integrat VMWare/PCoIP si accesorii pentru proiectul de cercetare nr. 8/2010 ?Sisteme
Diferentiale in Analiza Neliniara si Aplicatii?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48821000-9 - Servere de retea (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem integrat VMWare/PCoIP = 1 sistem
Valoarea estimata fara TVA: 256, 615RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da1.Cuantumul garantiei de participare: 5.100 lei.2.Perioada de valabilitate ? cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor).Modul de constituire: ? Prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original ? formularul 4 -original.? Ordin de plata in contul deschis la Trezoreria Craiova RO95TREZ2915005XXX000144, cod fiscal 4553380 copie a OP confirmat de banca.? Numerar depus la casieria Universitatii din Craiova.Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garantiei de participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. In termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului, furnizorul va prezenta, achizitorului, garantia de buna executie, in cuantum de 7% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? Formularul 15- Prin oricare dintre formele de la art.90 alin 1)-3)din HG 925/2006.Totodata se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011. Intrepr. mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conf. cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din venituri aferente proiectului de cercetare nr. 8/2010din cadrul Universitatii din Craiova.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratii privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 8 ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original.Cerinta nr. 2 Declaratii privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta formular 2A completat, in original. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 3: Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? formular 2B, in original.Cerinta nr. 4 Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1-Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 ?- formular 2C, in original.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Nr. crt. Numele si prenumele Functia1 Prof. univ. dr. Dan-Claudiu Danisor - Rector
2 Prof. univ. dr. Ion Vladimirescu - Presedintele Senatului Universitatii din Craiova
3 Prof. univ. dr. Dan Popescu - Prorector
4 Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu - Prorector
5 Prof. univ. dr. Cezar Spinu - Prorector
6 Prof. univ. dr. Ion Ciupitu - Prorector
7 Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu - Prorector
8 Lect. univ. dr. Daniel Circiumaru - Director General Administrativ
9 Prof. univ. dr. Sevastian Cercel - Decan Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
10 Prof. univ. dr. Eugen Bobasu - Decan Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
11 Prof. univ. dr. Marian Siminica - Decan Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
12 Prof. univ. dr. I.P.S. Irineu Popa Ioan - Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Stiinte ale Educatiei
13 Prof. univ. dr. Nicu Panea - Decan Facultatea de Litere
14 Prof. univ. dr. Busneag Dumitru - Decan Facultatea de Stiinte Exacte
15 Prof. univ. dr. Costescu Mihai - Decan Facultatea de Stiinte Sociale
16 Prof. univ. dr. Marian Soare - Decan Facultatea de Agricultura si Horticultura
17 Prof. univ. dr. Marian Dragomir - Decan Facultatea de Educatie Fizica si Sport
18 Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru - Decan Facultatea de Mecanica
19 Prof. univ. dr. ing. Ciontu Marian - Decan Facultatea de Inginerie Electrica
20 Conf.univ.dr. Raluca Dracea - Director General Adjunct Administrativ
21 Lect.univ.dr. Mihai Cosoveanu - Director Biblioteca
22 Ec. Demetra Lupu Visanescu - Director Directia Achizitii Publice
23 Ec. Marian Selisteanu - Director Directia Administrativa Camine si Cantine
24 Ing. Bogdan Ghita - Director Directia Tehnica
25 Ec. Ionela Mic - Director Directia Economica
26 Ec. Flori Stoian - Compartiment CFP
27 Ec. Ion Belcineanu - Compartiment CFP
28 Ec. Radu Naon Ciorbagiu - Compartiment CFP
29 Ec.drd. Maria Buse - Director Directia Resurse Umane Salarizare
30 Manuela Gust - Director Tele U
31 Ing. Ion Stan - Director Gradina Botanica
32 Ing. Ion Botu - Director Statiunea Pomicola Valcea
33 Ing. Lacusteanu Tudor - Director Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Caracal
34 Ing. Radu Valerian - Director Banu Maracine
35 Jurist Anca Udrea - Director Directia Juridica
36 Jurist Laurentiu Ciobanu - Consilier Juridic
37 Ing. Gabriel Perieteanu - Sef Serviciu Achizitii Publice
38 Ec. Iulia Dragomir - Serviciul Achizitii Publice
39 Ing. Diana Dragan - Serviciul Achizitii Publice
40 Ec. Catalin Viorel Vlad - Serviciul Achizitii Publice
41 Ec. Adriana Durle - Sef Serviciu Aprovizionare si urmarire comenzi, contracte
42 Ec. Alin Bogaseru - Compartiment Aprovizionare
43 Ing. Leonard Radoi - Compartiment Aprovizionare
44 Ing. Tudor Cocos - Compartiment Aprovizionare
45 Ec. Tina Barlea - Compartiment Aprovizionare
46 Ing. Adrian Tabus - Compartiment Aprovizionare
47 Carmen Lazar - Compartiment Aprovizionare
48 Prof.univ.dr. V Radulescu - Director Scoala Doctorala
49 Conf. Dr. Nicolae Constantinescu ? Prodecan Facultatea de Stiinte ExacteCerinta nr. 5Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181 - Cerinta minima obligatorie de calificare consta in prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat, operator economic) a formularului 3A in original, iar in cazul unui tert sustinator a formularului 3B in original.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane - a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor: ? structura actionariatului? obiectul de activitate al ofertantului? ca la datele firmei nu figureaza mentiuni referitoare la falimentForma de prezentare: original, copie legalizata, sau, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in oferta.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Cerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata).ATENTIE: Toate certificatele/ documentele mentionate in cadrul sectiunii III.2.1.b) trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.A nu se folosi prescurtari.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Lista principalelor livrari de produse.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va completa o lista a principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care cel putin una are ca obiect livrarea de produse similare.Modalitatea de indeplinire: prezentarea Formularului nr. 7
Cerinta nr.2. Certificat / Document.Se solicita prezentarea de certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care contin valori, perioade de
livrare, beneficiari - cel putin unul.In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari
din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului nr. 7Ofertantul va prezenta certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care contin valori, perioade de livrare, beneficiari - cel putin unul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura o licitatie electronica, care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul conform prevederilor art. 164 lit.a) din OUG nr. 34/2006. Se va desfasura o singura runda de o zi conform art. 164 lit.d) din OUG nr. 34/2006. In conformitate cu prevederile art. 164 lit.c) din OUG nr 34/2006, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatie. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform Art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin 2 din OUG nr.34/2006.Nota: Dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va aplica criteriul de atribuire pretul cel mai scazut pe total oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2013 10:30
Locul: Universitatea din Craiova - Directia Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Finantare din venituri aferente proiectului de cercetare nr.8/2010 ?Sisteme Diferentiale in Analiza Neliniara si Aplicatii?, din cadrul Universitatii din Craiova.Nota 1: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata.Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Directia Juridica
Adresa postala: Strada Libertatii, nr. 19, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251415899, Fax: +40 251415899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2013 08:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer