Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie sisteme protectie antiincendiu, sisteme protectie antiefractie si sisteme supraveghere video - D.S. Botosani


Anunt de participare numarul 148039/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Botosani
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: : 710013, Romania, Punct(e) de contact: Com. Achizitii, Tel. +40 231512882, In atentia: Iosub Titiana, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Botosani
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: : 710013, Romania, Punct(e) de contact: Com. Achizitii, Tel. +40 231512882, In atentia: Iosub Titiana, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Botosani
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: : 710013, Romania, Punct(e) de contact: Com. Achizitii, Tel. +40 231512882, In atentia: Iosub Titiana, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie nationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie sisteme protectie antiincendiu, sisteme protectie antiefractie si sisteme supraveghere video -D.S. Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Directiei Silvice Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie a 1 buc.sistem protectie antiincendiu, 1 buc. sistem protectie antiefractie, 1 buc. sistem supraveghere video, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35121700-5 - Sisteme de alarma (Rev.2)
35125000-6-Sisteme de supraveghere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
achizitie a 1 buc.sistem protectie antiincendiu, 1 buc. sistem protectie antiefractie, 1 buc. sistem supraveghere video, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 57, 850RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 865 lei. Data la care se calculeaza echivalenta leu/alta valuta: se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, numerar la sediul autoritatii contractante contul RNP Romsilva?DS Botosani, str. Pacea, nr.47, Botosani, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul RNP Romsilva ? DS Botosani(R1590120, J40/450/1991): Cont: RO91RZBR0000060007677954?Raiffeisen Bank Botosani. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale. Garantia de participare se restituie in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat in formularul INFORMATII GENERALE sau in situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat de ofertant in CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind eligibilitatea - Formularul 1;2. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - Formularul 2;3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/2010 - Formularul 3;4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69(1) - conflictul de interese - din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - Formularul 4; Persoanele care detin functii de decizie in cadrul Directiei Silvice Botosani: Director Sorin Corduneanu, Director economic Viorica Andronachi; ec. Irimia Maria, jurist Aprotosoaei Genoveva, ing. Temnenau Constantin, ing. Ipser Heinrich, ing.Iosub Titiana, ing. Cardas Gabriel, ing. Zamfirescu Cristian;5. Declaratie privind calitatea de participant ? Formularul 5 1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate si care trebuie sa aiba corespondent cu obiectul contractului - copie stampilata si semnata "Conform cu originalul" In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata
2.Licenta IGPR in domeniul instalarii, modificarii si intretinerii componentelor sistemelor de alarmare impotriva efractiei cf.Legii nr. 333/2003, art. 34, alin.(1), valabila la termenul limita de depunere a ofertelor.
3.Autorizatie emisa de Centrul National pentru securitate la incendii si Portectie civila pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu cf.Ord. MAI nr. 87/2010, Legea nr. 307/2006., valabila la termenul limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani se va calcula la cursul BNR, echivalenta leu/alta valuta.Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat. 2. Bilant contabil pe anul 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul 6;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor produse livrate in ultimii trei ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Nu se solicita o anumita valoare, perioada de prestare sau un anumit numar de beneficiari/contracte pentru a fi calificat
2.Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a livrat si dus la bun sfarsit produsesimilare cu produsele supuse prezentei proceduri.
Ofertantul va face dovada livrarii de produse similare obiectului contractului, in ultimii 3 ani, prin certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar: Nu se solicita un nivel minim.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul 7 si formularul 7.1Se va completa Formularul nr. 7.2.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6732/30.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 10:00
Locul: Directia Silvica Botosani, loc. Botosani, str. Pacea, nr. 47, tel 0231512882
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
administrator sau imputernicit al acestuia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate la egalitate pe primul loc: In aceasta situatie ofertantilor li se va solicita o noua propunere finnciara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cel prevazute la art 256 indice 2 din OUG 34/2006-- 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Botosani, comp. juridic
Adresa postala: str. Pacea, nr.47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710013, Romania, Tel. +40 231512882, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer