Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie sosete, ciorapi, incaltaminte - D.S.Botosani


Anunt de participare numarul 148317/03.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Botosani
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710013, Romania, Punct(e) de contact: Comp. achizitii, Tel. +40 231512882, In atentia: ing. Iosub Titiana, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Botosani
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710013, Romania, Punct(e) de contact: Comp. achizitii, Tel. +40 231512882, In atentia: ing. Iosub Titiana, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Botosani
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710013, Romania, Punct(e) de contact: Comp. achizitii, Tel. +40 231512882, In atentia: ing. Iosub Titiana, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie nationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie sosete, ciorapi, incaltaminte - D.S.Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Directiei Silvice Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare echipament silvic cu caracteristicle si cantitatile precizate in caietul de sarcini: sosete, ciorapi, pantofi vara, ghete, cizme cauciuc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18812200-6 - Cizme de cauciuc (Rev.2)
18315000-0-Ciorapi de dama (Rev.2)
18317000-4-Sosete (Rev.2)
18813000-1-Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
furnizare echipament : sosete 4133 buc., ciorapi 1260 buc., pantofi vara 107 buc., ghete 31 buc., cizme cauciuc 210 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 93, 769RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este : Lot nr.1 - 300 lei, Lot nr. 2 - 350 lei, Lot nr. 3 - 320 lei.Perioada de valabilitate a garantiei: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire; - depunere numerar la casieria autoritatii contractante fie: ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont in lei RO91RZBR0000060007677954 ? Raiffeisen Bank Botosani). Dovada achitarii garantiei de participare, va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Data la care se va face echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile(cont in valuta RO71RZBR0000060012856077 - Raiffeisen Bank Botosani). In cazul in care reprezentantul operatorului economic nu participa la sedinta de deschidere, documentul susmentionat va fi introdus intr-un plic exterior.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele nr. 3, 5: ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?.Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati sau terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica).Se va completa formularul nr. 1: ?Declaratie privind eligibilitatea?.Cerinta nr. 3Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti sau ofertanti asociati nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica).Operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 181 lit. a, c1 si d.Se va completa formularul nr. 2: ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006?.Cerinta nr. 4Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69.1 din O.U.G. nr.34/2006 (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art 69.1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Se va completa formularul nr. 4: ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69.1 din O.U.G. nr. 34/2006?.Persoane cu functie de decizie in cadrul Regiei Nationale a Padurilor ? Romsilva, Directia Silvica Botosani sunt: Sorin Corduneanu - director, Andronachi Viorica - director economic, Aprotosoaei Genoveva - jurist, Ipser Heinrich - inginer, Savin Arsenie - inginer, Iosub Titiana - inginer, Cardas Gabriel - inginer, Irimia Maria - economist, Havris Marius - inginer, Cerinta nr. 5Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna ?Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local" , ?Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat al statului". Certificatele se vor depune in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul" si trebuie sa prezinte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Prezentarea certificatului constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni inclusiv pentru certificatul constatator in oricare din formulale: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Bilant contabil pe anul 2012
Se va declara cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. Nu se solicita un anumit nivel ivelul al cifrei medii globale de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Bilant contabil pe anul 2012Se va completa formularul nr. 6 "Informatii generale". Se va declara cifra de afaceri pe ultimii 3 ani atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Se vor completa formularele nr. 7 si 7.1. ?Declaratie privind lista principalelor produse livrate in ultimii trei ani?, " Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani". Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere ofertei) au furnizat produse similare celor solicitate prin documentatia de atribuire.
Cerinta nr.2.Pana la data limita de depunere a ofertelor, se vor prezenta obligatoriu, la sediul autoritatii contractante MOSTRE similare produselor precizate in caietul de sarcini. Mostrele firmei castigatoare raman la autoritatea contractanta, etalon al calitatii produselor ce se vor livra, pe toata durata de derulare a contractului. Mostrele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.Neprezentarea de mostre atrage eliminarea candidatului.Mostrele vor fi etichetate conform standardului de produs
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa formularele nr. 7, 7.1.Pentru calcului echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.prezentare mostre
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2013 10:00
Locul: Directia Silvica Botosani, loc. Botosani, str. Pacea, nr. 47, telefon 0231512882
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
administrator sau imputernicit al acestuia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate la egalitate pe primul loc: In aceasta situatie ofertantilor li se va solicita o noua propunere finnciara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de art.256^2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Botosani, comp. juridic
Adresa postala: str. Pacea, nr.47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710013, Romania, Tel. +40 231512882, Email: [email protected], Fax: +40 2315123882
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 12:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer