Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie statie de dedurizare apa


Anunt de participare (utilitati) numarul 55884/16.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: RTFC Timisoara, Str. Garii, Nr. 2a, Localitatea: Timisoara, Cod postal: RO-300166, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic, Tel.0256/200475, In atentia: Vlaicu Gheorghe, Fax: 0256/200475
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie statie de dedurizare apa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia CF Timisoara N - Depoul de locomotive Timisoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie statie de dedurizare apa
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata care sa respecte conditiile din CS
Valoarea estimata fara TVA: 8, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare : -100 lei; Garantia de buna executiea contractului: 5 % din valoarea facturii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii si bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conditiile legii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea Formular B1;
2. Declaratie pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile;
- declaratieprivind neincadrarea in art. 181;3. Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la Art.5 alin. 1 din legea nr.21/1996 privind concurenta completata in conformitate cu Formularul N din Sectiunea Formulare in original
Agentii economici care intra sub incidenta legii 21/1996 si sunt implicati intr-o operatiune de concentrare economica pot participa la licitatie numai cu o singura oferta comuna, ca asociati, prezentand si acordul de asociere
4. Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial.Nota : Pentru a fi valabile certificatele constatatoare trebuie sa fie emisecu maximum 30 de zile inainte de data deschiderii ofertei si vor fi prezentate in original sau copie legalizata.
5. Pentru persoane fizice romane: - autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil (31.12.2007 ), declaratie privind cifra de afaceri (cu titlu informativ)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privindprincipalelelivrari de produse in ultimii 3 ani;
- Pentru comercianti : autorizatie de livrare din partea producatorului, in original sau copie legalizata .Autorizatia de livrare trebuie sa cuprinda toate informatiile prevazute de Formularul B3 din Sectiunea Formulare, completata de producator. In situatia in care autorizatia provine de la o alta persoana juridica decat producatorul, trebuie prezentat intreg lantul de autorizari astfel incat sa fie demonstrata legatura dintre producator si ofertant (conform Formular B3.a din Sectiunea Formulare).
- 2 recomandari (original).
- Standarde de asigurare a calitatii: Se vor prezenta, in copie (conform cu originalul) certificate care atesta implementarea sistemului de calitate: ISO 9001/2001 si la producator si la furnizor.
- Autorizare ISCIR
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 60 RON
Conditii si modalitate de plata: CASERIA BRM TERMINAL TIMISOARA ( CLADIRE ELBA ), STR. GARII , NR. 1, TEL. 0256/490502
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.07.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.07.2008 10:00
Locul: BRM TERMINAL TIMISOARA ( CLADIRE ELBA ), STR. GARII , NR. 1, TEL. 0256/490502
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate de ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National deSolutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-030084, Romania, Tel.40 21 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 40 21 310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: P-ta Tepes Voda, Nr.2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256 / 498054
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 5 zile de la data luarii la cunostiinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care-l considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str.Garii nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel.0723/335246
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2008 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer